Ostrava pokračuje s finanční pomocí neziskovým organizacím

17/3 2021

Město Ostrava stále přijímá žádosti od neziskových organizací o rychlou jednorázovou pomoc ve výši 20 tisíc korun. Určena je ostravským organizacím z oblastí kultury, sportu, školství a vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové prevence, podpory osob s hendikepem, volnočasových aktivit a rodinné politiky, jejichž existenci ohrozila opatření k omezení šíření koronaviru. Program město vyhlásilo 2. března.

Ostrava pokračuje s finanční pomocí neziskovým organizacím

Ilustrační foto. Zdroj MMO.

„Rada města zatím schválila rychlou pomoc pro 25 neziskovek v celkové hodnotě půl milionu korun. Peníze jsou na účty organizací převedeny nejpozději do týdne od rozhodnutí. Dalšími žádostmi se budeme zabývat zase v úterý. Chtěla bych proto vyzvat neziskové organizace, které spadají do vyhlášených oblastí, aby neotálely a vyplnily jednoduchou žádost o pomoc. Posoudíme je co nejdříve a následně jim odešleme peníze, které mohou využít na mzdy, nájmy i provozní režii," připomněla náměstkyně pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Město od vyhlášení programu obdrželo 42 žádostí. Pětadvacet jich bylo schváleno, jedna byla vrácena k dopracování, jednu stornoval žadatel a patnáct žádostí bylo zamítnuto kvůli nesplnění podmínek výzvy. Rada žádosti posuzovala s přihlédnutím k doporučení pracovní skupiny, která každou žádost projednala individuálně, posoudila splnění kritérií i oprávněnost vzniku fixních nákladů a zohledňovala i předchozí prospěšné aktivity vyvíjené žadatelem. Na základě toho pak žádosti buď doporučila ke schválení, nebo k dopracování. Nejčastějším důvodem pro zamítnutí bylo, že o příspěvek žádali příjemci dotací na zajištění jejich celoroční činnosti.

Žádosti podaly spolky napříč oblastmi, nejčastěji byly zaměřeny na sport a kulturu, dále na školství a volnočasové aktivity. Příspěvky jsou určeny například na organizaci on-line workshopů k tématu podnikání, on-line kurzy zdravotního cvičení pro ženy samoživitelky anebo na live streamy přednášek a koncertů. Podporu mohou organizace čerpat na pokrytí mzdových, provozních, administrativních, případně i režijních nákladů nebo na nájem v případě, že jim ho již neodpustil majitel nemovitosti, ve které sídlí.

Pomoc je určena organizacím, které ke dni podání žádosti prokazatelně provozovaly své aktivity v uvedených oblastech na území města Ostravy nejméně jeden rok a zároveň na základě krizových opatření musely přerušit svou činnost. Čestným prohlášením doloží fixní náklady, které jim zůstaly i po přerušení jejich provozu za předpokladu, že nejsou kryty dotacemi k financování jejich celoroční činnosti.

Žádosti mohou zájemci i nadále podávat elektronicky i poštou prostřednictvím jednoduchého formuláře zveřejněného na webu města www.ostrava.cz/pomocneziskovkam. Případné dotazy lze posílat na e-mailovou adresu pomocnezisk@ostrava.cz.