Místní akční plán rozvoje vzdělávání a podpora jazykového rozvoje dětí

24/5 2021

Řeč je hlavním prvkem ve výstavbě sociálních vztahů. Prostřednictvím řeči se formujeme jako osobnosti, učíme se a prosazujeme ve společnosti.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání a podpora jazykového rozvoje dětí

Ilustrační foto: MMO

V podpoře přirozeného rozvoje řeči dětí a včasné logopedické diagnostice i intervenci mají právě mateřské školy jedinečné a nezastupitelné místo. Odborně vybavená pedagogická pracovnice je bonusem každého předškolního zařízení.

V rámci podpory mateřských škol a jejich pedagogických pracovnic v oblasti jazykového rozvoje dětí nabízí projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 aktivity zaměřené na vzdělávání logopedických preventistů. Pedagogickým pracovníkům jsme nabídli cyklus deseti tříhodinových přednášek. Přednášky probíhají on-line od počátku března 2021, vždy každou středu. O přednášky projevilo zájem 171 pedagogických pracovníků z 50 mateřských škol v ORP Ostrava. Lektorují tři speciální pedagožky z SPC pro vady řeči Kpt. Vajdy Lucie Bičíková, Lada Kročová a Markéta Woska. Obsahem těchto přednášek je zaměření na ontogenetický vývoj řeči, narušenou komunikační schopnost, formy logopedické diagnostiky, diferenciální diagnostiku logopedická prevence napříč jednotlivými jazykovými rovinami, logopedickou intervence v závislosti na věku dítěte atd. V případě, že dojde k uvolnění epidemiologických opatření, budou školení pobíhat prezenční formou.

„Do budoucna bychom rádi v rámci projektu i nadále podporovali tento obor speciální pedagogiky a umožnili jak začínajícím, tak i pedagogům se speciálním pedagogickým vzděláním se v této oblasti nadále rozvíjet a pomáhat při práci s dětmi s komunikačními a jinými problémy, případně tyto problémy u dětí v období jejich vývoje zredukovat,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství a sportu Andrea Hoffmannová.

„Včasná logopedická diagnostika a intervence je pro další řečový vývoj a případnou prognózu vady řeči velmi důležitá. Jsem moc ráda, že si to uvědomují i pedagožky preprimárního vzdělávání. Jsou to často první odbornice, které mohou začít s dítětem cíleně pracovat a také dále směřovat rodiče. Samozřejmě je velmi důležité působit i preventivně na všechny děti a ukázat jim, že logopedická intervence je hravá a zábavná. Pakliže je preprimární pedagog erudovaný v logopedické prevenci a má o tento obor zájem, je to výhra pro dítě, rodiče i celou mateřskou školu. Děkuji pedagožkám za jejich zájem o vzdělávání se v krásném i náročném logopedickém oboru. Vaše práce má smysl,“ uvedla lektorka a speciální pedagožka Lada Kročová.

Dalším tematickým okruhem je vytvoření platformy pro sdílení a profesní rozvoj ostravských pedagožek se speciálně pedagogickým vzděláním a pedagožek se zájmem o problematiku speciální pedagogiky. Zde budou probíhat společná čtvrtletní setkání. Na tato setkání bude přizván zástupce z SPC Kpt. Vajdy pro navazování osobních vztahů a zlepšení vzájemné spolupráce mezi SPC a mateřskými školkami. V květnu proběhnou dvě přednášky odborníka na aktuální speciálně pedagogické téma. O přednášky projevilo zájem 82 pedagogických pracovníků z 29 mateřských škol v ORP Ostrava. Obsahem první přednášky bude zaměření na nerovnoměrné zrání CNS, fungování dítěte pod stresem, neuroplasticitu mozku atd. Obsah druhé přednášky se bude týkat vzájemné závislosti a interakce senzomotorických systémů, principů posilování neurovývojových systémů, neuromotorické nezralosti, práce s primitivními reflexy, konkrétních kazuistických případů. Obě přednášky bude lektorovat Radmila Löwová, která je ředitelkou dětského denního stacionáře. Přednášky jsou on-line.

Projekt MAP ORP Ostrava II úzce spolupracoval s Ivou Chadzipanajotidisovou, která je ředitelkou v MŠ Hornická, Ostrava a zároveň vedoucí pracovní skupiny Předškolní vzdělávání a péče, a která stojí za celou implementační aktivitou zaměřenou na podporu rozvoje řeči dětí.

„Ač je preprimární vzdělávání často opomíjeným stupněm vzdělávací soustavy, je právě profesně vysoce erudovaný předškolní pedagog tím, kdo zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj všech psychických funkcí, na nichž pak dítě staví po celý svůj život. Artikulovaná řeč je miliony let se vyvíjející delikátní lidskou dovedností, a je proto třeba aktivně reagovat na nebývalý nárůst množství dětí s opožděným vývojem řeči a dokonce se závažným narušením komunikační schopnosti. Samozřejmě je, dle mého názoru, zapotřebí hledat rovněž příčinu tohoto problému, což však nespadá do dikce vzdělávací oblasti. Co můžeme udělat my pedagogové? Poskytnou těmto dětem včasnou podporu, diagnostiku a následnou speciálně pedagogickou intervenci. Profesionalita preprimární pedagogické pracovnice je darem pro tyto děti i celou jejich rodinu. Toto je důvodem, proč se pracovní skupina Předškolního vzdělávání a péče rozhodla intenzivně podpořit kompetence pedagogických pracovnic mateřských škol ORP Ostrava právě v této oblasti,“ sdělila ředitelka Iva Chadzipanajotidisová.