Město Ostrava zahajuje opravu proluky u Masarykova náměstí

8/10 2021

Proluka ležící v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí a část ulice Dlouhá projdou v následujících měsících rekonstrukcí. Předmětem bude oprava kanalizace a následně zpevněných ploch v území a rekultivace zeleně. Oprava byla zahájena 4. října 2021, ukončení prací na opravě vodovodu a předláždění ul. Dlouhé je plánováno na 15. listopadu 2021. Úpravy pochozích ploch v proluce a revitalizace zeleně, budou dokončeny v příštím roce. Rekonstrukce vyjde na 11,6 mil. korun

Město Ostrava zahajuje opravu proluky u Masarykova náměstí

Součástí stavebních prací je také oprava vodovodu. Foto: MMO

Předmětné území, které je vymezeno Masarykovým náměstím a ulicemi 28. října, Dlouhá a Zámecká, je v návaznosti na historický kontext určeno k zástavbě. Tu je však možno realizovat až v horizontu pěti až deseti let, vzhledem ke stavbě parkovacího objektu v nároží ulic Purkyňova a Zámecká, pro který město v minulém roce vyhlásilo architektonickou soutěž a nyní zpracovává projektovou dokumentaci. S ohledem na neutěšený technický stav území město připravilo rekonstrukci, která zajistí jeho funkčnost do doby zástavby a zároveň zlepší vzhled veřejného prostranství.

„Před zhruba dvěma lety jsme s veřejností diskutovali možnost využití Masarykova náměstí jako tzv. relax zóny s dočasnými stavbami s občerstvením a plochou pro sportovní či kulturní aktivity. S ohledem na kontroverznost samotného projektu v tomto území, jeho ekonomiku a dopady pandemie covid jsme rozhodli návrh v plném rozsahu nerealizovat, ale zajistit nezbytné úpravy technické infrastruktury a povrchů tak, aby území bylo na jedné straně funkční, ale také připravené právě např. pro kulturní aktivity krátkodobého i dlouhodobějšího charakteru,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Předmětem rekonstrukce je tak konkrétně rekonstrukce kanalizace, vybudování přípojek pro veřejné toalety a technické zázemí, obnova pěších tras vedoucích skrz travnatou plochu, rekonstrukce ulice Dlouhé, rekultivace travnatých ploch.

„Základní myšlenkou koncepce návrhu je zachovat současné pěší trasy a v co největší možné míře travnaté plochy,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Chodníčky budou narovnány do pravidelného kříže a jejich nevhodný asfaltový povrch nahradí velkoplošná betonová dlažba s lemem z drobné kostky, tím umožní vsakování dešťové vody. Nově položený kobercový trávník bude snášet nízké sekání a větší pohyb a může tak sloužit pro piknik a odpočinek,“ dodala náměstkyně Šebestová.

Zhotovitelem je městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň, opravu kanalizace v ul. Dlouhá realizuje spol. SUBLAND-TECH s.r.o.