Bývalý módní dům Ostravica a zástavba proluky

V minulých týdnech se v médiích opakovaně objevily informace o zástavbě proluky na Náměstí Dr. E. Beneše v centru Ostravy a stavu bývalého módního domu Ostravica. Protože řada z nich je nepřesných, popř. založených na neúplných informacích, přinášíme detailnější popis vývoje i aktuálního stavu.

Obsah stránky:

1. Základní informace o prodeji nemovitostí

2. Ostravica v rukou soukromého investora

3. Amádeus Real odstoupil od smlouvy

4. Město vyzývá Amádeus Real k jednání

5. Pohled do historie módního domu Textilia - Ostravica


 

Proluka na Náměstí Dr. E. Beneše

Benešovo námNezastavěná proluka mezi hotelem Imperial, ulicí Nádražní a souborem budov známých pod názvem „módní dům Ostravica“ vznikla po roce 1946, kdy byla odstraněna bloková zástavba s tzv. Německým domem. 

V roce 2009 rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy  po vyjádření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o prodeji  těchto nemovitostí. Zastupitelstvo města vybíralo z několika nabídek, které vesměs reagovaly na záměr města obnovit život v centrální části. 

Nakonec uzavřelo Kupní smlouvu a smlouvu o předkupním právu se společností AMÁDEUS REAL, a. s., která zde plánuje výstavbu polyfunčního komplexu s obchodními prostory, administrativou, službami, kavárnami, restauracemi, tanečním sálem i bytovými jednotkami.   Samostatným prvkem mají být zatravněné střešní terasy. 

Smlouva mimo jiné obsahuje závazek statutárního města Ostrava převést vlastnické právo k nemovitostem nacházejícím se ve výše uvedené lokalitě společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. Jelikož má statutární město Ostrava zájem na ochraně svých oprávněných zájmů, mezi které bezesporu patří výstavba ve sledovaných lokalitách v centru města, stanoví v takových případech v rámci vyhlášení záměru prodeje pozemků také podmínky jejich využití a zajišťuje splnění povinností v rámci kupní smlouvy. 

Obdobně tomu bylo i v případě prodeje nemovitostí v lokalitě Náměstí Dr. E. Beneše, kdy byly do smlouvy zakotveny dílčí povinnosti společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. ve vztahu k využití nemovitostí a k plánované zástavbě. Společnost je povinna nemovitosti využít za účelem zástavby, která musí být ve shodě s platným Územním plánem města Ostravy, musí být realizována v souladu s podmínkami využití pozemků stanovených statutárním městem Ostrava a investor musí současně respektovat základní parametry urbanisticko-architektonického návrhu zástavby, který je přílohou kupní smlouvy. Základní parametry návrhu, stejně jako možné odchylky od nich, jsou v kupní smlouvě přesně specifikovány. Celá zástavba má být realizovaná ve stanovených termínech, nejpozději je však společnost povinna požádat o získání oprávnění k užívání zástavby ve lhůtě do 31. 12. 2018. Kupující společnost je mimo jiné zavázána také spolupracovat se statutárním městem Ostrava na podobě projektu. 

Jak bylo statutární město Ostrava dopisem společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. z ledna tohoto roku informováno, pro územní řízení je zapotřebí získání souhlasu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s umístěním a realizací stavby na předmětných pozemcích. Tento souhlas byl již jednou ze strany městského obvodu udělen, avšak s výhradou splnění určitých podmínek. Následně bylo usnesení revokováno a Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz přijala usnesení, kterým rozhodla souhlas s umístěním a realizací stavby neudělit.

Společnost v dopise dále uvedla, že udělení souhlasu s umístěním a realizací stavby je nezbytnou podmínkou pro plnění závazků z kupní smlouvy. K jejich splnění je tedy nutná součinnost statutárního města Ostrava včetně příslušného městského obvodu.

S ohledem na uvedený dopis společnosti Rada statutárního města Ostrava vyslovila souhlas s dopisem, v rámci kterého byl městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz požádán o zvážení dalšího postupu v této záležitosti a dále o to, aby byla také ze strany městského obvodu a jeho orgánů respektována vzájemná smluvní ujednání, vyjádřená v kupní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností AMÁDEUS REAL, a.s. Plné znění žádosti adresované obvodu najdete zde

Zde je nutno zdůraznit, že předmětem prodeje byl a je pouze nezastavěný pozemek, který je ve vlastnictví města a nebyl ani při výběru vhodné nabídky ani v uzavřené smlouvě nikterak vázán na sousední stavby. Někdy se nesprávně s tímto pozemkem spojuje stav navazujících domů bývalého módního domu Ostravica. 


 

Bývalý módní dům Ostravica

Tyto domy jsou ve vlastnictví soukromého investora a město Ostrava mu není oprávněno určovat nebo nařizovat způsob jejich užívání, případně ho omezovat v jeho právech nad rámec platné legislativy tak, jak je k tomu v poslední době vyzýváno. 

Pokud se týká spekulace o demolovaných domech, pak je třeba uvést, že se v současné době nevede žádné správní řízení v této věci. Je pravdou, že majitel domů požádal Ministerstvo kultury o zrušení prohlášení domu č.p. 241 a 3099 kulturní památkou. Jedná se o dům bývalé Obchodní a průmyslové banky postavený podle návrhu J. a W. Deiningerových. Svou žádost o zrušení prohlášení vlastník zdůvodnil tím, že vlivem řady minulých neodborných přestaveb a úprav provedených předchozími vlastníky pozbyl dům těch památkových hodnot, pro které byl do seznamu kulturních památek zařazen. O tom, zda tomu tak je, či nikoliv, vede Ministerstvo kultury samostatné správní řízení, jehož závěr nám doposud není znám. V rámci tohoto řízení vydal magistrát města jako dotčený orgán památkové péče stanovisko, ve kterém vyslovil nesouhlas se zrušením tohoto prohlášení. Statutární město Ostrava není dle platné legislativy účastníkem tohoto řízení. Pokud se týká zachování sousedních historických domů, město pozitivně vnímá snahu investora začlenit tyto domy do připravované novostavby polyfunkčního domu tak, aby získaly svou novou náplň a mohly být rekonstruovány a zachovány. Problematickými by se mohly naopak jevit kroky vedoucí k zastavení přípravy a projekce novostavby, které mohou vést především ke zmaření příležitosti na záchranu cenných staveb.


 

Město Ostrava obdrželo písemné odstoupení od smlouvy  

Statutární město Ostrava obdrželo dne 12. března 2012 od společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu ze dne 29. května 2009.   

Společnost Amadeus Real zdůvodňuje své rozhodnutí nemožností plnit závazky z uzavřené smlouvy v důsledku odvolání již dříve uděleného souhlasu ze strany městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

„V této chvíli naši právníci studují všechny dostupné dokumenty se snahou odvrátit písemné odstoupení společnosti AMÁDEUS REAL od smlouvy, a s tím spojenou náhradu škody a ušlého zisku. Jsem přesvědčený o tom, že tím městský obvod přichází o možnost v brzké době smysluplně zastavět proluku, která zde vznikla po druhé světové válce. Mám velké obavy, aby se toto rozhodnutí neprojevilo negativně na budoucnosti bývalého módního domu Ostravica,“ řekl primátor Petr Kajnar.

Plné znění dopisu


 

Rada města Ostravy vyzvala Amádeus Real k jednání

Rada města Ostravy vyzvala 27. března dopisem primátora Petra Kajnara společnost Amádeus Real k vzájemnému jednání ve věci odstoupení společnosti od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu na nemovitosti v lokalitě Náměstí Dr. E. Beneše, kterou město Ostrava obdrželo 12. března. „Obrátili jsme se na Amádeus Real s výzvou k jednání. Chceme se pokusit nalézt řešení současné situace,“ řekl k dopisu náměstek primátora Dalibor Madej. 

Město Ostrava obdrželo 12. března 2012 od společnosti AMÁDEUS REAL, a. s., oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu ze dne 29. května 2009 na nemovitosti v lokalitě Náměstí Dr. E. Beneše v proluce u souboru budov bývalého módního domu Ostravica, které jsou ve vlastnictví této společnosti. Společnost Amádeus Real zdůvodňuje své rozhodnutí nemožností plnit závazky z uzavřené smlouvy v důsledku odvolání již dříve uděleného souhlasu ze strany městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 


 

Z historie OD Textilia-Ostravica 

Komplex tří objektů, obchodního domu Textilia a obytného domu podle projektu W. Deiningera, tvořících jednak nároží ulice 28 října a rovněž nároží ulic 28. října a Nádražní je jedinou zachovalou částí původního bloku po bombardování na konci 2. světové války.

Dnešní obchodní dům Ostravica (Textilia) je složen z původně dvou samostatných objektů – domu č. p. 243 a domu č. p. 284, které byly vzájemně propojeny až v roce 1934. Akciová společnost Textilia zadala v roce 1928 zpracování projektu stavby moderního obchodního domu známé představitelce berlínské architektonické avantgardy Marii Frommerové. Ten byl situován na nepravidelné parcele na ulici 28. října mezi původní bytovou zástavbu. Pětipodlažní objekt, jehož kostra z křemíkové oceli byla produktem vítkovické mostárny, do níž byl vsunut osmiboký světlík se široce se větvícím schodištěm, byl slavnostně otevřen 3. března 1930. Obrovskou devizou novostavby bylo promyšlené funkční dispoziční řešení obchodních prostor i zázemí včetně malého občerstvení. Fasáda byla obložena mramorem, který byl po válce nahrazen keramickým obložením. Ve třetím až pátém podlaží byla okna na vstupní ose nad hlavním vchodem opatřena segmentovými balkony s kovovým dekorativním zábradlím, v němž dominovalo písmeno T.

O čtyři roky později byla prodejní plocha výrazně rozšířena, a to díky propojení se sousedním domem (č. p. 284), jehož původním majitelem byla Banka pro obchod a průmysl. Parter obou domů byl sjednocen moderně pojatými výkladními skříněmi a nově vytvořený interiér v důsledku vybourání řady příček důstojně navazoval na monumentální obchodní prostor Textilie.

V roce 1939 byl tento majetek jako židovský arizován a byla na něj uvalena nucená správa. V důsledku bombardování byla demolována většina z bloku budov vymezených dnešními ulicemi Tyršova, Zámecká, Nádražní a 28. října. Stát zůstaly pouze tři výše uvedené objekty. Ovšem ani osud těchto domů po válce nebyl zcela jistý, protože v roce 1946 bylo rozhodnuto, že v průběhu 10 let má dojít k jejich zbourání. V roce 1948 byl obchodní dům znárodněn a zařazen do sítě národního podniku Tep. V roce 1951 byl změněn název Textilia na Ostravica, ale původní název se mezi obyvateli Ostravy stále tradoval. V letech 1957–1958 byl interiér upraven v módním bruselském stylu. Poprvé byl obchodní dům uzavřen 7. dubna 2000 z důvodu havárie při nepovolené rekonstrukci objektu. Definitivně byl uzavřen 16. června 2003.

V roce 2008 byla původní budova Textilie (č. p. 243) prohlášena kulturní památkou.

Dům č. p. 241, jehož stavbu iniciovala Moravskoostravská obchodní a průmyslová banka byl postaven na pohledově exponovaném místě dnešního Smetanova náměstí podle projektu W. Deiningera již v roce 1905. V roce 1992 byl prohlášen kulturní památkou.                                                                                                Připravil: Archiv města Ostravy

 

Fotografie, připomínající historii obchodního domu

 

     textilia 1     textilia 2     textilia 3

 

     textilia 4         textilia 5          textilia 6