Dnes zasedá ustavující zastupitelstvo

19/10 2022

Zastupitelé města Ostravy zvolení v  komunálních volbách se dnes  od 9 hodin sejdou na Radnici města Ostravy na ustavujícím zasedání zastupitelstva města. Na jeho programu bude především volba primátora, jeho náměstků a dalších členů Rady města Ostravy.

Dnes zasedá ustavující zastupitelstvo

Ilustrační foto. Autor: MMO

Zastupitelstvo města Ostravy má 55 členů. Je voleno občany města na čtyřleté funkční období. Do jeho působnosti patří zejména schvalování programu rozvoje města, hospodaření s majetkem města, schvalování rozhodujících majetkoprávních úkonů, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu města, vydávání obecně závazných vyhlášek, volba, zřizování a ustanovení orgánů města, zřizování městské policie a udělování čestných občanství a cen města. Zastupitelstvo města zasedá podle schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.

Rada města Ostravy má 11 členů. Tvoří ji primátor, náměstci primátora a radní zvolení zastupitelstvem města. Rada se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu města. Do její působnosti patří zejména zabezpečování hospodaření města podle schváleného rozpočtu, plnění úkolů zakladatele nebo zřizovatele vůči právnickým osobám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, plnění funkce valné hromady u společností, v nichž je město jediným akcionářem nebo společníkem, zřizování komisí a řízení jejich činností, rozhodování o organizační struktuře magistrátu, zřizování jednotlivých odborů, jmenování vedoucích odborů, stanovení pravidel pro přijímání a vyřizování peticí a stížností, vydávání nařízení města, uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce. Schůze rady města se konají pravidelně podle schválených termínů. Jednání rady města jsou neveřejná.

Zájemci mohou jednání zastupitelstva sledovat online na http://bitest.videostream.sk/ostrava/