Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Komise životního prostředí (11 členů)

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 15:42 - Hrubcová Danica
Komise životního prostředí

I. Iniciativní funkce

 

a) iniciuje, sleduje a hodnotí realizaci rozhodujících opatření statutárního města Ostravy v oblasti ochrany životního prostředí
b) sleduje stav a postupné řešení starých ekologických zátěží na území města
c) posuzuje stav ve znečišťování ovzduší, vody, půdy a dalších složek životního prostředí ve spolupráci s odborem ochrany životního prostředí
d) spolupracuje s oblastním inspektorátem České inspekce životního prostředí   v Ostravě, Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem   v Ostravě, odborem výkonu státní správy IX, Ostrava Ministerstva životního prostředí a ostatními správními úřady
e) spolupracuje s odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zejména, jedná-li se o problematiku přesahující hranice města Ostravy
f) projednává návrhy na čerpání prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy a Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší a předkládá je radě města
g) organizuje a provádí výjezdní zasedání do významných průmyslových podniků města a na lokality problematické z hlediska ochrany životního prostředí
h) projednává koncepční materiály města se vztahem k životnímu prostředí
i) projednává krajské koncepční materiály se vztahem k životnímu prostředí města Ostravy
j) projednává návrhy obecně závazných vyhlášek a jejich novelizace dotýkající se životního prostředí
k) vyjadřuje se k investičním akcím města v oblasti životního prostředí
l) zabývá se otázkami zpřístupňování informací o životním prostředí, popularizací otázek ochrany životního prostředí a dále podněty a stížnostmi občanů, je-li  o stanovisko požádána

 

II. Kontrolní funkce


V rozsahu stanoveném radou města.

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor ochrany životního prostředí magistrátu.

  

předseda:
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.


členové:

Ing. Zbyněk Šebesta, člen ZM

Petr Veselka, člen ZM

Ing. Jakub Jež, člen ZM

Ing. Renata Svěntková

Josef Šrámek

Ing. Lucie Baránková, Ph.D.

Ing. Eduard Dvorský 

Mgr. Mirko Jašurek  

Mgr. Radim Žebrák, Ph.D.

Andreas Triandafilu