Prosinec 2011

Prosincové vydání měsíčníku Ostravská radnice

                                                                                       

 titulka

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


Strana 1

 

Uvnitř listu

            2          Tříkrálová sbírka

            3          Lidé chtějí čistý vzduch

            5          Stát poškozuje sám sebe

            6          Nový typ občanských průkazů

            7          Nově ve vyplácení dávek

          13          Nákupy před 80 lety

          16         Kam v Ostravě o adventu?

 

 

Výstavba dopravního terminálu Svinovské mosty vstoupí do další fáze

Omezení dopravy začne už v lednu 

V další fázi výstavby dopravního terminálu Svinovské mosty, která začne v lednu příštího roku, budou prováděny práce v ulici Bílovecké i na mostech současně. Proto nechalo město Ostrava zpracovat novou dopravní studii, která řeší velmi komplikovanou dopravní situaci během rekonstrukce. V době opravy jižního silničního mostu (předběžně od 15. 1. 2012) bude převedena část dopravy na most severní. Na něm bude vytvořen třetí protisměrný jízdní pruh, který bude sloužit pouze veřejné hromadné dopravě, policii, sanitkám apod., nikoliv dopravě individuální. Ta bude vedena po základní trase objížďky, případně po alternativních trasách. Základní objízdná trasa povede ze směru od Opavy od křižovatky u restaurace Slovan v Porubě kolem fakultní nemocnice, dále po ul. Rudné, mimoúrovňovým napojením na dálnici až na kruhovou křižovatku u ul. Slovenské (úsek dálnice bude užíván bezplatně) a po nové přeložce ul. Místecké zpět na ul. 28. října (u areálu Karoliny).

Změny nastanou i v městské hromadné dopravě. Budou přemístěny zastávky tramvají i autobusů, provoz tramvají bude veden jednokolejně. V zájmu zlepšení průjezdnosti města, zkrácení kolon vozidel, bezpečnosti a částečného zrychlení provozu budou provedena nutná dopravní opatření. Více o trasách, změnách ve veřejné hromadné dopravě a další informace najdete na webové stránce města Ostravy www.ostrava.cz.

 „Ostrava buduje z evropských peněz dopravní terminál nadregionálního významu, který propojí a integruje vlakovou, individuální automobilovou a dálkovou autobusovou dopravu s MHD. Terminál má být hotov podle smlouvy na konci března 2013. Výstavba v jednom z nejfrekventovanějších míst Ostravy, kterým denně projíždí na 45 tisíc vozidel, nebude jednoduchá. Studie nám radí, jak dopravu zvládnout s co nejmenším dopadem na život ve městě. Věřím, že nově vybudovaný terminál a opravený most přinese v dohledné době užitek všem,“ řekl náměstek primátora Aleš Boháč.  

Projekt funkčně i architektonicky navazuje na již realizované části rekonstrukce přednádražního prostoru a je rozdělen do několika etap. První zahrnuje prodloužení Peterkovy ulice až k ulici Bílovecké. Ve druhé fázi dojde k rekonstrukci prostoru autobusových a tramvajových zastávek na Svinovských mostech a přístupu k nim.        (vk)

 

Dýchám pro Ostravu

Řadu měst v České republice trápí zhoršené ovzduší. Ostrava je jedním z nich. V Moravskoslezském kraji je alarmující stav způsoben kombinací negativních dopadů z průmyslové výroby, dopravy, lokálních topenišť a imisí přicházejících z Polska. Řešení není jednoduché. Je podmíněno zodpovědným chováním průmyslových podniků, veřejných institucí i samotných obyvatel města. Město Ostrava připravuje informačně-vzdělávací projekt zaměřený na problematiku životního prostředí s názvem Dýchám pro Ostravu. Jeho nosným bodem je spuštění nových internetových stránek www.dychamproostravu.cz. Kromě aktuálních dat o stavu ovzduší, která dodává Český hydrometeorologický ústav, lze na těchto stránkách najít bližší informace o příčinách znečištění, jeho vývoji v uplynulých desetiletích a doporučení odborníků, jak se chovat ve „smogových“ obdobích. Ke zlepšení životního prostředí může přispět každý z nás.

V sekci Co mohu udělat občané naleznou devět způsobů, kterými mohou nejenom dokázat, že jim jejich okolí není lhostejné, ale mohou i ušetřit. Na stránkách www.dychamproostravu.cz budou lidé na první pohled mít k dispozici interaktivní mapku města s aktuálními daty, tabulkami a grafy o aktuálním stavu ovzduší a počasí, najdou zde i informace o likvidaci starých ekologických zátěží města, například brownfieldech a lagunách Ostramo. Stránky také informují o vyhlášení signálů upozornění na výskyt smogové situace a regulace a ve slovníčku tyto pojmy přesně definují. Nový web může veřejnost navštívit od začátku prosince. 

 

Město nechce druhé ropné laguny

Zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání 23. 11. podat nabídku na odkup pozemků a budov po bývalé rafinerii Ostramo v Přívoze. Město nabízí za 18hektarový areál, který je součástí konkurzní podstaty, 62,5 mil. korun, cca 350 Kč/m2. Zájemci se musejí zavázat k jeho ekologické sanaci. „Město je neprávem kritizováno za problémy se sanací lagun, na kterou nemáme žádný vliv,“ řekl náměstek primátora Dalibor Madej. „Také proto usilujeme o získání sousedního pozemku. Vyčištění chceme mít pod kon­trolou.“

Odhady nákladů na vyčištění areálu se pohybují mezi 600 až 800 miliony korun. Město jedná se Státním fondem životního prostředí a má jako veřejno-právní subjekt lepší šance než soukromý vlastník získat na sanaci dotaci. V budoucnu by na místě mohla vzniknout zóna pro obchod a drobnou výrobu. Schůze věřitelů, která 25. 11. rozhodovala o prodeji, zatím nového majitele pozemku nevybrala.             (mb) 

 

Ostrava už ušetřila téměř 80 milionů korun

Sdružené nákupy se nám vyplácejí

Sedmý ročník E-BIZ, konference o využívání elektronických aukcí, hostil ve dnech 9.–11. listopadu ostravský Mamaison Business & Conference Hotel Imperial. Největší obdobné akce ve střední Evropě se zúčastnili e-aukční specialisté, představitelé firem, měst a obcí z Česka, Slovenska a Polska.

Při vyhlašování výsledků soutěže Fair Sourcing Awards (FSA) 2011 o sobě dalo vědět město Ostrava. Za inspirativní využívání e-aukcí získalo cenu v kategorii Trend. Spolu s městským úřadem Bruntál a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně. Cenu převzal primátor Petr Kajnar, jehož mimořádná osobní podpora sdružených nákupů byla oceněna čestným uznáním.

Město Ostrava začalo před třemi lety jako první v České republice využívat elektronické aukce při pořizování energií. Pozitivní výsledky nakupování vedly v roce 2010 Ostravu k zavedení Systému sdružených nákupů. Dnes je přínosem pro většinu ze 184 organizací města, které zde kromě energií nakupují potraviny, materiál technického zabezpečení, zdravotnické potřeby a služby.

„Díky elektronickým aukcím se nám podařilo pro rozpočet města uspořit téměř 80 milionů korun. Posledním úspěchem byla aukce na telekomunikační služby. Vysoutěžili jsme je za méně než 85 procent původních cen. Kdyby stejným způsobem postupovaly obce v České republice a také vláda, uspořili by ze svých rozpočtů minimálně 20 miliard, “ podotkl primátor Kajnar. Systém sdružených nákupů představuje komplex služeb, činností a nástrojů, které jsou efektivně uplatňovány při elektronizaci veřejných zakázek, včetně povinného zveřejňování informací. Výsledkem je dosažení nejlepších cen a porovnání cenových hladin na trhu. Kromě elektronických aukcí je součástí systému analýza nákupu, příprava zadávacích řízení, zřízení nákupního portálu, komunikace s objednávajícími i dodavateli, školení zaměstnanců městských organizací, kteří se systémem pracují apod. Transparentně probíhající výběrová řízení jsou i důležitým protikorupčním prvkem.

„Očekávali jsme, že systém přinese městu výrazné úspory. I pro nás ale bylo milým překvapením, že je to taková částka už dnes, kdy se učíme vzájemně spolupracovat,“ uzavřel Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která Systém sdružených nákupů pro město Ostravu provozuje.     (rd)

K foto: Primátor Petr Kajnar při prezentaci využívání elektronických aukcí ve městě Ostravě na sedmém ročníku konference E-BIZ.


 

Strana 2 

Karolina do jara

Stavba objektů I. etapy výstavby čtvrti Nová Karolina pokračuje. Před dokončením je obchodní a zábavné centrum, naproti rychle rostou první obytné domy s přibližně 230 byty, těsně podél ulice 28. října se staví administrativní centrum Nova Karolina Park. Zájem o prodejní a restaurační plochy ze strany podnikatelů v novém centru je obrovský. Jeho součástí bude také nový multiplex kina s názvem Cinema City, společnost řeší počet a vybavení kinosálů. Přilákat diváky chce tento multiplex věrnostním programem podobně jako existující síť CineStar. Staveniště se kolem třídy 28. října upravuje do konečné podoby.   (g) 

 

Ostravským seniorem roku je Lubomír Pásek

Vítězem pátého ročníku ankety Senior roku 2011 poslední listopadový čtvrtek v Nové radnici slavnostně vyhlásili 82letého Lubomíra Páska, dlouholetého předsedu Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených v Ostravě (medailon čtěte na straně 12).

Odborná komise ustavená pořadatelem akce městem Ostrava vybírala z více než dvacítky mimořádně aktivních osobností starších 65 let navržených seniorskými organizacemi a jednotlivci. Spolu s vítězem ankety převzali z rukou náměstka primátora Martina Štěpánka pamětní listy, dárky města a společnosti SAREZA Josef Přibyl (80), bývalý vedoucí katedry tělesné výchovy PF Ostravské univerzity a Zdenka Swiderská (69), organizátorka společenského a kulturního života v DpS v Čujkovově ulici v Zábřehu.

Laureáty ceny Senior roku města Ostravy se v minulých letech stali Blanka Malá (2007), Eva Teicherová (2008), Jaroslav Král (2009) a Luděk Eliáš (2010).   (vi)

 

Dálnice a Místecká budou bez poplatku

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa oznámil při své nedávné návštěvě našeho regionu, že od 1. ledna 2012 budou moci řidiči využívat 22kilometrový úsek dálnice D1 v úseku od mimoúrovňového křížení s Rudnou ulicí až do Bohumína bez poplatku.

Na této výjimce, která by měla platit dva až tři roky, se dohodla ministerstva životního prostředí a dopravy s ohledem na špatnou kvalitu ovzduší v moravskoslezské metropoli. Zmíněný úsek bude fungovat jako obchvat města a bude plnit důležitou roli na objízdné trase při rekonstrukci Svinovských mostů. Rozhodnutí přivítal primátor Petr Kajnar. Zdůraznil, že Ostrava o osvobození dálnice od poplatku žádala stát neúspěšně od roku 2009.

 Podobně budou od Nového roku 2012 jezdit řidiči zdarma na zatím zpoplatněném 700metrovém úseku ulice Místecké (R56) k odbočce do průmyslové zóny Hrabová a zpět.

„Věřím, že zrušení poplatků na dálnici i Místecké ulici pomůže nejen plynulosti silniční dopravy, ale přispěje také ke zlepšení kvality ovzduší ve městě. Jsem rád, že stát naše argumenty vyslyšel. Chtěl bych požádat řidiče, aby této nové možnosti využívali například při cestě do práce,“ dodal náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč.       (vi)

 

Ostrava čtyřjazyčně

Město Ostrava nabízí na adrese www.ostrava.cz další jazykovou mutaci. Kromě už zavedených angličtiny, němčiny a polštiny nyní také ruštinu. V sekcích „Turista“, „Podnikatel“, „O městě“ a „Občan“ jsou v cizích jazycích nabízeny informace, které mohou zahraniční podnikatelé, investoři, turisté využít podle svého zaměření, potřeb a zájmů.             (r)

  

Přechody jsou bezpečnější

Speciální povrch s lepšími brzdnými vlastnostmi se začíná objevovat na vozovce u sedmnácti přechodů pro chodce na nejnebezpečnějších místech města. Tzv. Robinda, adhezní hmota cihlově červené barvy, upozorní řidiče s předstihem na přechod, zkracuje brzdnou dráhu o při­bližně 30 procent. Náklady vyčíslily Ostravské komunikace a. s. na 4 miliony korun. Vybrané přechody jsou např. v ulicích Hornopolní v Moravské Ostravě, na porubské Hlavní třídě nebo v ulicích Dr. Martínka a Čujkovově v Ostravě-Jihu.       (jm) 

 

Fond pomáhá dětem

V květnu 2010 zastupitelé schválili zřízení fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším. Z darů města a velkých znečišťovatelů jsou hrazeny ozdravné pobyty žáků MŠ a ZŠ. Letos se prodloužila minimální doba pobytu na 14 dnů, zvýšila částka na 4,5 tis. Kč na dítě, umožnila dotaci i pro žáky starší 15 let. Ve školním roce 2010/11 dotaci využilo 15 škol a 1 448 dětí. Pro tento šk. rok bylo ve fondu alokováno 11 mil. Kč, dotaci získá 18 škol.            (vk)

  

Tříkrálová sbírka

Charita Ostrava pořádá od 1. do 14. ledna Tříkrálovou sbírku. Koledníci se zapečetěnými pokladničkami budou ve městě vybírat finanční prostředky na podporu osob bez přístřeší, matek s dětmi v charitním domě, mobilní hospicové jednotky, na pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením. K akci se připojí také ostravská Charita sv. Alexandra, která získané peníze použije na rozvoj chráněných dílen a bydlení, na humanitární aktivity. (r)


Strana 3

 

S náměstkem primátora pro životní prostředí Daliborem Madejem o tom, co město dělá pro zlepšení ovzduší

Zákon má umožnit kontrolu bezohledných domkařů 

rozhovor 

z Pane náměstku, příští rok se  radnicím rýsuje možnost kontrolovat domácí kotle, které se významným způsobem podílejí na znečištění ovzduší.

„Mělo by to být součástí úpravy zákona o ochraně ovzduší, která se řeší na úrovni ministerstva životního prostředí. Má umožnit kontrolovat domkaře, kteří se chovají bezohledně ke svému okolí. Podařila se prosadit přes názory těch, kteří argumentovali ochranou soukromí před právem na čistý vzduch. Návrh počítá s tím, že občan bude dvakrát vyzván k nápravě, potom k němu přijde kontrola.“

z Jde o zásadní obrat. Pomůže problém vyřešit?

„Už jen to, že stát chce připustit možnost kontrolovat lokální topeniště, je posun. Obcím by dal do ruky alespoň minimální nástroj k postihu těch, kteří do kamen a kotlů nacpou doslova cokoliv a otravují ovzduší v okolí. Je to velký posun z toho hlediska, že se rozšíří kompetence obcí. Ze čtyř hlavních zdrojů znečištění Ostravska, kam patří průmysl, doprava, lokální topeniště a import špatného ovzduší z Polska, jsou nyní v kompetenci města jedině malé zdroje.“

z Co Ostrava dělá pro zlepšení špatné kvality ovzduší?

„Dvaadvacet milionů ročně dáváme na čistění cest. Čistíme je daleko častěji, než požaduje zákon, protože to pomáhá snížit množství prachu v ovzduší. Investujeme do modernizace vozového parku a ekologizace MHD. Obnovujeme zeleň. Například na jaře začínáme s revitalizací Komenského sadů. Na několika místech ve městě budeme příští rok vysazovat novou zeleň, jde o projekt za desítky milionů korun. Naše možnosti, jak ovlivnit kvalitu ovzduší ve městě, jsou bohužel omezené. Například sjednotit podmínky pro vypouštění zplodin v Česku a v Polsku, kde jsou emisní normy mírnější než u nás, je úkol pro ministerstvo životního prostředí, které  se severními sousedy intenzivně jedná.“

z Jak může město ovlivnit velké znečišťovatele?

„S firmou ArcelorMittal a dalšími průmyslovými znečišťovateli jsme dlouhodobě v kontaktu, jednáme s nimi o ekologizaci provozů. Tlak města ale musí být přiměřený kvůli udržení zaměstnanosti. Mohlo by se stát, že majitelé výrobu přestěhují tam, kde jsou k průmyslu shovívavější, a nám zůstanou úřady práce obležené nezaměstnanými a ovzduší se podstatně nezlepší. Vliv velkých zdrojů se dá pomocí legislativy postupně snížit na minimum, normy se stále zpřísňují. Další přitvrzení podmínek pro průmyslové podniky bude součástí novely zákona o ochraně ovzduší.“

z Při smogových situacích meteorologové vyzývají řidiče, aby nechali doma auta a jezdili MHD. Má to význam?

„Jednoznačně. K dnešku bylo v Ostravě registrováno téměř 160 tisíc vozidel, z toho 127 tisíc osobních. I kdybych jich denně vyjela jen polovina, je to pořád 80 tisíc. Dohromady s auty z okolí jezdí po Ostravě denně více než 100 tisíc vozidel. Řidiči by měli být ohleduplní a během smogového období používat MHD. Dopravu ve městě prozatím nelze regulovat kvůli nedokončené infrastruktuře. Na její dořešení bychom potřebovali 17 miliard korun. Co se konečně povedlo, to je zrušení zpoplatnění dálnice v Ostravě. Za to jsme bojovali.“

z Jaké jsou možnosti města ovlivnit sanace lagun Ostramo?

„Denně kolem ropných lagun jezdím a vím, jaký je to zápach. Lidé nerozlišují, kdo je za to zodpovědný. Nedivím se, že se s výtkami obracejí na radnici. Je to ale státní zakázka a jakákoliv změna je dána vládním usnesením. Protestovali jsme proti posunutí termínu dokončení sanace, psali dopisy premiérům Fischerovi i Nečasovi. Jsme čtvrtletně zváni na kontrolní dny. V každém zápise nenajdete téměř nic jiného, než naše opakované žádosti, aby občané nebyli obtěžováni zápachem, hlukem, prachem. Mrzí mě, že zápisy nebere nikdo kompetentní vážně.“

z V jakém stadiu je žaloba města na stát ohledně životního prostředí v Ostravě?

„Žaloba na stát byla poslední možností, kterou jsme jako město mohli využít. Do jejího podání se rychle střídali ministři životního prostředí. Vždy jsme jim pečlivě nastínili situaci a potřebná řešení – a tím to skončilo. Bez pomoci státu se problém se znečištěným ovzduším nevyřeší. Nečinnost státu nás dohnala k tomu, že jsme žalobu podali. V jakém je aktuálně stavu, netuším, soudy jsou nezávislé, a kdy budou jednat, nám zatím neoznámily.“

z Co si slibujete od nového webu města k životnímu prostředí?

„Informace o životním prostředí lidé dříve našli jen v jedné sekci na internetových stránkách města. Proto jsme připravili informačně vzdělávací projekt, jehož součástí jsou nové stránky www.dychamproostravu.cz. Jde nám o to, aby měli občané všechny informace o životním prostředí pohromadě.

z Město má na starosti i brownfieldy, sady, například protipovodňová opatření.

Tady nám zbývá poslední velký úkol, a to ochránit lokalitu Žabník u řeky Odry. Schválený projekt na vybudování hráze bohužel zdržela jednání s vlastníky pozemků. Pod město spadá i budování cyklostezek, příští rok přibudou nové. Povedou z Koblova kolem lokality Landek přes Komenského sady, Dolní Vítkovice a dále. Cyklotrasou se v blízké budoucnosti dostaneme na kole až do Beskyd.“

Připravili Petr Havránek a Libor Vidlička

 

Naše fotosoutěž

Magistrát vyhlašuje fotografickou soutěž o ceny! Úkolem je zachytit pohled občana na životní prostředí v Ostravě. Soutěž začíná 5. 12., na snímky budeme čekat do 6. 1. 2012. Zasílejte vlastní fotografie velikosti delší strany snímku 800 obrazových bodů na e-mail:
dycham@ostrava.cz. Do předmětu napište „fotosoutěž“. Uveďte jméno, e-mail, místo a datum vytvoření snímku. Výsledky vyvěsíme na webových a facebookových stránkách Ostravy. Hodnotit se bude atmosféra snímku zachycení ekologického podtextu. Trojice výherců získá upomínkové dárky města.          (ph)


Strana 4 

střípky   

11. 11. DEN VETERÁNŮ.

S výročím konce 1. světové války v roce 1918 si svět připomíná oběti válek. Symbolem svátku je květ vlčího máku. V Ostravě proběhl pietní akt ke Dni válečných veteránů u památníku Rudé armády v Komenského sadech. Památku padlých vojáků uctili za město Ostravu náměstek primátora Dalibor Madej (na snímku vlevo), starostové obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih a Poruba Jiří Havlíček, Karel Sibinský a Lumír Palyza. Přítomni byli zástupci Armády ČR, Čs. obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací, váleční veteráni a občané.        (vi) 

VŠECHNY BARVY DUHY.

Divadlo Antonína Dvořáka bylo 15. listopadu dějištěm V. ročníku koncertu Všechny barvy duhy pořádaného Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Ve více než tříhodinovém programu se střídali lidé se zdravotním postižením s žáky uměleckých škol a profesionálními umělci. Publikum odměňovalo ovacemi výkony účinkujících, mezi kterými upoutala 12letá handicapovaná polská zpěvačka Aleksandra Liske, dáma s kytarou Lenka Filipová, instrumentalista Sean Barry, klavírista Jindřich Koníř, členka operety NDM Hana Fialová (na snímku se Zdeňkem Přibylem).     (rw)

SVOBODA A DEMOKRACIE.

U příležitosti státního svátku Den boje za svobodu a demokracii se 16. listopadu konalo v radnici slavnostní shromáždění. Pod záštitou města Ostravy je organizovala Konfederace politických vězňů, pobočka Ostrava. Účastníci akce položili kytice k pamětní desce obětem zla. Za vedení města se setkání zúčastnil náměstek primátora Dalibor Madej. Všechny přítomné pozdravila předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Naděžda Kavalírová (na snímku). Slovo k dnešku zaměřil zástupce ostravské pobočky konfederace Leo Žídek (na snímku) na téma třetího odboje. Zpěvem shromáždění doprovodil Ostravský dětský sbor ZUŠ E. Marhuly řízený Milanem Chromíkem.            (vk)

OCEL, UHLÍ A JAK DÁL?

V hotelu Park Inn se 24. listopadu konalo Fórum Hospodářských novin s podtitulem „Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje?“. O budoucnosti hornictví, hutnictví a průmyslu vůbec, jeho příspěvku ekonomice regionu, zaměstnanosti, vlivu na životní prostředí a o dalších otázkách diskutovali ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (na snímku vlevo s primátorem Ostravy Petrem Kajnarem), představitelé státu, územní samosprávy, hospodářské komory, zástupci společností ArcelorMittal, OKD a dalších významných průmyslových podniků. Program fóra moderoval Jakub Železný z České televize.            (ph)

  

Poruba s novým dvorem

Sběrný dvůr v Ostravě-Porubě se od 15. listopadu přestěhoval do nově vybudovaných prostor v průmyslové zóně Areál Nad Porubkou.

Občané, kteří si již zvykli využívat služeb toho starého, se však nemusejí obávat – nový sběrný dvůr je od něj vzdálen jen pár set metrů a navíc skýtá občanům větší komfort. Je prostornější a také průjezdný, což odstraní nutnost otáčení aut s přívěsným vozíkem, přinese snadnější a bezpečnější manipulaci s odpady. Zvětšení plochy umožňuje svozové společnosti OZO Ostrava přistavení většího množství kontejnerů, čímž je zajištěno dokonalejší třídění a následné využití odpadů. Od nového sběrného dvora si OZO Ostrava slibuje snížení počtu černých skládek, které se stále ještě mnohde v Ostravě vyskytují. Až 33 procent takovéhoto odpadu lze přitom dále materiálově či energeticky využít. Nový sběrný dvůr je určen všem občanům Ostravy. Ti zde mohou zcela bezplatně (v rámci obecního systému) odložit prakticky všechny složky odpadů pocházející z běžného chodu domácností v množství, které se vejde na přívěsný vozík za osobní automobil. Kromě toho nový sběrný dvůr v Porubě nabízí i své placené služby. Otevřen je denně od 8 do 20 hodin.             (ph)

 

Nezaměstnaných ubylo

úřad práce 

V průběhu října se celkový počet uchazečů o zaměstnání dále snížil a k poslednímu dni měsíce jich bylo v registru kontaktního pracoviště Ostrava (dále jen KoP Ostrava) celkem 19 779. Nezaměstnanost mírně klesá už třetí měsíc, od konce září ubylo 323 uchazečů a meziročně celkový počet nezaměstnaných osob klesl o 853. Počet nově hlášených uchazečů o zaměstnání je nejnižší od června letošního roku.

Rovněž u míry nezaměstnanosti došlo v porovnání s předchozím měsícem k poklesu o 0,2 procentního bodu a na konci října tak dosáhla 11,0 %. Hodnota tohoto ukazatele klesá od července letošního roku. V meziročním srovnání je o 0,5 procentního bodu nižší.

Nově se během sledovaného měsíce ucházelo o zaměstnání 1 827 osob, což je o 700 méně než v září, ale o 47 více než před rokem. Mezi nimi byli jako obvykle nejvíce zastoupeni bývalí zaměstnanci, kteří byli uvolněni nebo odešli z pracovních pozic nevyžadujících žádnou kvalifikaci. Mezi kvalifikovanými uchazeči byly nejvíce zastoupeny profese montážní dělníci mechanických zařízení, prodavači v prodejnách, číšníci a servírky, administrativní pracovníci, nástrojaři, operátoři telefonních panelů, pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, úředníci ve skladech, technici a zedníci. V největším počtu se přišli během října zaevidovat bývalí zaměstnanci firem zprostředkujících zaměstnání, dále zabývajících se maloobchodem a velkoobchodem, výrobou kovových konstrukcí a ze stavebnictví. Větší počet zaměstnanců přišel do evidence také z veřejné správy, z výroby elektronických součástek, z oblasti stravování, výroby plastů, pátrací činnosti a z realitních agentur. Služby KoP vyhledalo také 73 bývalých živnostníků, kteří ukončili, respektive pozastavili svoji samostatně výdělečnou činnost. O zprostředkování zaměstnání v průběhu měsíce rovněž požádalo 27 osob po výkonu trestu odnětí svobody.           (ju)


Strana 5 

Omezí se výstavba průmyslových zón a likvidace škod? Mohly by investice zkolabovat?

Stát novelou poškozuje sám sebe 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila souhlas s návrhem zákona, který mění zákon o zrušení Fondu národního majetku (FNM). Novela zasahuje do účelu použití majetku určeného k privatizaci, výnosů z prodeje tohoto majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech.

Podle schváleného návrhu již nebudou moci být uvedené finanční prostředky využívány k úhradě nákladů spojených s odstraňováním ekologických škod způsobených průmyslovou činností podniků, ani k úhradě nákladů a podpoře investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a stejně tak ani k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití schválených vládou.

Ostravě tak hrozí, že přijde o investice do strategických rozvojových projektů ve výši asi 5,6 miliardy korun. Zrušení možnosti čerpání externích prostředků by zcela zastavilo např. projekt rozvojové zóny Hrušov (dotace více než 1,547 mld.) nebo rekonstrukci kanalizační sítě Ostravy (dotace více než 1,25 mld.). Sněmovnou schválená novela by způsobila naprostý kolaps v přípravě a realizaci důležitých investic města.

„V případě, že stát přestane financovat rozvojové projekty, především rozvojové a průmyslové zóny, projeví se to negativně rovněž v příjmové stránce rozpočtu státu. Tyto investice mají velmi krátkou dobu návratnosti a spoří státu miliardy korun ročně např. v nevyplacených dávkách na nezaměstnané,“ komentuje rozhodnutí poslanců primátor Ostravy Petr Kajnar. Největší dopad by měla tato novela v Moravskoslezském kraji, který dlouhodobě patří mezi strukturálně nejpostiženější regiony ČR. Ostrava například usiluje o financování dalšího rozšíření Vědeckotechnologického parku, dnes je plně obsazen. V souvislosti se zahájením výstavby superpočítače v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity se předpokládá velký zájem ze strany IT firem o další plochy v blízkosti univerzity. V budoucnu by v novém areálu VTP mohlo najít práci až 5 000 lidí z oborů s vyšší přidanou hodnotou. „Rozhodnutí Poslanecké sněmovny je v přímém rozporu se schválenou vládní Strategií konkurenceschopnosti ČR,“ dodává Petr Kajnar.   (av)

  

Město pomáhá bezdomovcům

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace 274 tisíc korun Armádě spásy na rozšíření kapacity noclehárny pro ženy v ulici Generála Píky na Fifejdách z dnešních osmi o šest míst. Na podzim byly na ulici U Nových válcoven v Mariánských Horách a Hulvákách otevřeny nové prostory azylového domu pro muže.

 „Ostrava se dlouhodobě stará a pomáhá v péči o sociálně vyloučené osoby a lidi v nouzi. Vše je zahrnuto do třetího komunitního plánu sociálních služeb,“ upřesňuje náměstek primátora Martin Štěpánek. „Město neziskovkám, které nabízejí služby také bezdomovcům, přispělo například loni částkou 65 milionů korun. Letos na péči o občany ohrožené sociálním vyloučením dává město Ostrava více než 7,7 milionu korun.“

Dalších 888 tisíc korun jde na zimní nízkoprahové centrum, podporu potravinové banky, motivační a vzdělávací aktivity a sy­stém lékařské péče o osoby bez přístřeší. V Ostravě jsou poskytovány tři druhy služeb pro lidi bez přístřeší – azylové domy s kapacitou 336 míst (120 mužů, 216 žen – včetně ubytování matek s dětmi), noclehárny nabízejí 110 míst (102 mužů, 8 žen) a nízkoprahová centra 65 míst. V Ostravě v současné době žije na sedm stovek bezdomovců, mezi nimi je asi 75 žen, z nichž větší část využívá služeb Armády spásy a Charity Ostrava. Počet žen mezi lidmi bez přístřeší se meziročně pomalu zvyšuje.         (liv)

K foto: Náměstek primátora Martin Štěpánek a vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Jaroslava Rovňáková. 

 

Stavba Komunitního centra Ostrava rychle roste 

Už více než tři a půl měsíce uplynuly od slavnostního položení základního kamene Komunitního centra Ostrava v Mařatkově ulici v obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Zhotovitel stavby se zavázal, že bude ukončena do 36 týdnů od jejího zahájení.

V současnosti probíhá zdění svislých obvodových konstrukcí apartmánové části centra, v části stacionáře se betonují základy. Kromě toho se intenzivně pracuje na výstavbě a přeložkách inženýrských sítí. Subdodavatelské firmy připravují zdravotechniku, vytápění, elektroinstalace, následují tesařské práce.

Výstavba Komunitního centra je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Jedná se o největší evropskou investici z ROP Moravskoslezsko v oblasti sociálních služeb v letech 200 až 2013. „Podařilo se nám získat evropskou dotaci ve výši 80,5 milionu korun, projekt dofinancujeme z městského rozpočtu. Jeden z apartmánových domů budeme financovat v plné výši. Původně měla stavba stát téměř 150 milionů korun, po veřejné soutěži se nám podařilo částku snížit na necelých 100 milionů včetně DPH,“ říká náměstek primátora Jiří Srba.

„Komunitní centrum je zařízení na evropské úrovni, které zatím chybí nejen v Ostravě, ale i v celém kraji. Bude sloužit lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, kteří nejsou soběstační ve většině životních situací a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Zařízení jim poskytne bezproblémovou péči a bezbariérový provoz,“ dodává Tomáš Sucharda, člen Rady města Ostravy.

Komunitní centrum Ostrava zaměstná až 39 lidí. Svým klientům nabídne ubytovací služby – domov (18 míst), odlehčovací služby (pro 6 klientů) a ambulantní služby – denní stacionář pro 54 osob.     (vk)

K foto: Na výstavbě centra na Hulváckém kopci se díky příznivému počasí pilně pracuje.


 

Strana 6 

Od Nového roku bude k dispozici nový typ občanského průkazu velikosti kreditní karty 

Od 1. ledna 2012 vstoupí v účinnost novela zákona o občanských průkazech, kterou se mění dosavadní způsob vyřizování agendy občanských průkazů. Zavádí se nové občanské průkazy typu plastové karty o velikosti kreditní karty (dále jen „e-OP“), a to:

e-OP se strojově čitelnými údaji (bez čipu), který je bezplatný; správní poplatek činí 100 Kč jen v případě poškození, zničení, ztráty či odcizení občanského průkazu,

e-OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - vydán bude na základě žádosti občana, správní poplatek činí 500 Kč.

Stávající občanské průkazy (tj. vydané do 31. prosince 2011) budou i nadále platné, a to po dobu v nich uvedenou, tudíž není nutná jejich výměna za e-OP. Výměna bude provedena v případech, kdy došlo ke změně povinně zapsaných údajů (např. změna příjmení, změna místa trvalého pobytu apod.).      

Podat žádost o vydání e-OP a převzít vyhotovený e-OP bude možné pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u nás na Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, Gorkého 2, Ostrava. Již nebude možné podání žádosti či převzetí občanského průkazu na matričním úřadu. Žádost o vydání e-OP bude pořizována elektronicky; občan již nebude předkládat svou fotografii, ta bude pořízena na místě digitálně. Součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana. Osobní přítomnost občana při vyřizování e-OP tak je nezbytně nutná.

Při převzetí vyhotoveného občanského průkazu bude občan povinen si zvolit a zadat bezpečnostní osobní kód, který je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic. Tento bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Další novinkou je vydávání občanských průkazů také dětem mladším 15 let (na žádost zákonného zástupce), dále pak občanům České republiky, kteří nemají na našem území trvalý pobyt. Občanský průkaz je i nadále povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Do občanského průkazu už nebudou zapisovány údaje o dětech, manželovi/manželce, partnerovi/partnerce, údaj o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a údaj o zákazu pobytu. Pokud občan při podání žádosti o vydání občanského průkazu sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

Předložení dokladu o státním občanství České republiky občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, bude vyžadováno pouze v případě, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, tzv. „Blesk“, bude možné podat pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele, v městě Ostrava na Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí se sídlem v ul. Gorkého 2, Ostrava. Od 1. ledna 2012 již nebude možné podat žádost na matričním úřadu.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, tzv. „Blesk“, bude vydáván:

– s dobou platnosti 6 měsíců, pokud došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,

– s dobou platnosti 3 měsíce v případě, kdy občan požádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky udělením,

– s dobou platnosti 1 měsíc v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva, nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.

I nadále bude možné ohlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na obecním úřadu obce s rozšířenou působností (na magistrátu) nebo na matričním úřadu. Odcizení občanského průkazu bude i nadále možné ohlásit rovněž na Policii ČR. Po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu bude občanovi vydáno potvrzení o občanském průkazu. (MMO) 

 

Pozor na zloděje, Vánoce mají rádi 

Předvánoční doba s přelidněnými nákupními centry přináší ,vánoční nadílku‘ také zlodějům. Policisté a strážníci pořádají celou řadu akcí, ve kterých upozorňují občany na nebezpečí při nakupování a parkování. Letos se prezentují v devíti největších obchodních centrech. V předvánočním ruchu hlídají u těchto center také policisté v civilu. Přesto se každoročně stanou stovky nakupujících obětí chmatáků a finanční ztráty jsou v některých případech tak velké, že připraví rodině okradeného smutné Vánoce. Městská policie Ostrava bude v tomto období zaměřovat pozornost při výkonu služby zejména na místa s větší koncentrací obyvatel, strážníci budou provádět pochůzkovou činnost zejména v okolí poboček České pošty, bankovních ústavů, obchodů a nákupních středisek, místech konání vánočních trhů, v okolí zastávek MHD a v neposlední řadě v okolí parkovišť. Počet hlídek bude ve vytipovaných lokalitách navýšen v maximální možné míře. Preventivní opatření trvá od 26. listopadu až do Štědrého dne.         

Jistě není příjemným zážitkem platit také pokutu za špatné parkování nebo dokonce „botičku“. Špatně zaparkované vozidlo může znemožnit průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému nebo vozidlům na údržbu silnic. Pokud je to možné, doporučujeme parkovat na vyznačených parkovištích, také v okolí nákupních středisek bývají dostatečně velké parkovací plochy. Řidiči v Ostravě mají také možnost parkování v několika podzemních či nadzemních parkovištích.

Platí hlavní zásady, které lidé ještě stále podceňují: muži mají nosit peníze v náprsní či jiné uzavíratelné kapse, nikoli v zadní kapse. Ženy nemají nechávat peněženky nahoře v otevřené kabelce. Nenoste v peněženkách osobní doklady. Nenoste velkou hotovost, využívejte plateb kreditní kartou. Identifikační číslo karty mějte poznamenané mimo kartu a peněženku. V případě krádeže karty ihned kontaktujte příslušnou banku, mějte v mobilu uložené telefonní číslo, na kterém lze kartu okamžitě blokovat. Tašky a batohy na zádech jsou zlodějům nejsympatičtější. V zaparkovaných autech nenechávejte nic na očích a hlavně – zamkněte ho, v předvánočním chaosu se zapomíná i na to.  (ps, zy) 

 

Kurz policie pro veřejnost

Městská policie Ostrava v rámci projektu Bezpečnější Ostrava pořádá ve středu 14. prosince v 16 hodin poslední letošní bezplatný kurz pro veřejnost. Místem konání bude tentokrát budova v ulici Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské policie). Ústřední téma setkání s občany se bude týkat poskytování nevýhodných půjček a lichvy. Občanům budou na toto téma přednášet strážníci i policisté. Účastníkům kurzu se také představí zástupci všech subjektů zapojených do projektu Bezpečnější Ostrava. Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407–408 nebo na adrese info@mpostrava.cz. (vz) 


Strana 7 

Úřad práce informuje o změnách ve vyplácení sociálních dávek 

Sociální reforma změní od ledna 2012 vyřizování a vyplácení dávek sociální péče, které dosud vyplácely úřady městských obvodů a Magistrát města Ostravy. Přijímání žádostí, rozhodování o dávkách a jejich výplatu, včetně kontroly využití, bude nově provádět Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, na referátech nepojistných sociálních dávek prostřednictvím pouze tří kontaktních míst.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Tento příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc – budou občané vyřizovat takto:

z Ostrava centrum, Husova 7 (kontaktní místo na snímku):

– pro městské obvody Hošťálkovice, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava,

– pro připojené obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice.

z Ostrava-Jih, Na Obvodu 41 (nynější kontaktní místo Úřadu práce u Vítkovických staveb):

– pro městské obvody Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice, Ostrava-Jih, Vítkovice,

– pro občany Vratimova.

z Ostrava-Poruba, Gen. Sochora 6013/2 (budova Úmob Poruba):

– pro městské obvody Krásné Pole, Martinov, Nová Ves, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Budou pouze dvě, a to příspěvek na mobilitu ve výši 400 Kč a příspěvek na kompenzační pomůcky. Průkazy mimořádných výhod (TP, ZTP a ZTP/P) zůstávají v platnosti po dobu vyznačenou na průkazce, nejdéle však do 31. prosince 2015.

Žádosti o dávky se budou vydávat a zpracovávat pro všechny občany výše uvedených městských obvodů a připojených obcí pouze na jednom kontaktním místě, a to Ostrava centrum, Husova 7 (ulice Husova je odbočkou z ulice 30. dubna spojující Magistrát města Ostravy a úřad práce).

Příspěvek na péči

Žádosti o příspěvek na péči se budou vydávat a zpracovávat pro všechny občany výše uvedených městských obvodů a připojených obcí pouze na jednom kontaktním místě, a to Ostrava centrum, Husova 7.

Změna v poskytování příspěvku na péči (zvýšení příspěvku u dětí v II. stupni závislosti dle schváleného zákona) bude provedena automaticky při výplatě v lednu 2012 a není třeba o ni žádat.

Informační kampaň

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci informační kampaně zabezpečí distribuci informačních letáků. Spustilo už také nový web, kde lze najít informace o připravovaných změnách (http://socialnireforma.mpsv.cz) a připravilo rovněž infolinku 844 844 803, kde jsou pracovníci callcentra Úřadu práce ČR připraveni zodpovědět případné dotazy. Za hovor z pevné sítě zaplatí volající 1,53 Kč/min. vč. DPH, cena hovoru z mobilní sítě činí 4,50 Kč/min. vč. DPH. Další informace lze najít na http://www.portal.mpsv.cz.

Úřady městských obvodů a Magistrát města Ostravy budou od ledna 2012 zajišťovat pouze terénní sociální práci. Úřad, příslušný dle jejich trvalého pobytu, občanům poskytne např. informace o možnostech a výběru sociálních služeb či administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek. Povinností sociálních pracovníků bude také osoby v nepříznivé sociální situaci aktivně vyhledávat, informovat je o možnostech řešení jejich situace a za tímto účelem s nimi spolupracovat. 

 

Evropské projekty mají zelenou

Projekty města Ostravy spolufinancované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se přehouply do druhé poloviny své realizace.

Z počátku byly aktivity všech projektů zaměřeny na zmapování informačních a komunikačních vazeb ve vybraných odborech Magistrátu města Ostravy (MMO). Vytvářely se návody a pravidla sloužící pro fungování projektů v rámci města (projekty „Procesní optimalizace odboru ekonomického rozvoje MMO“, „Rozvoj personálního potenciálu MMO“ a „Nastavení systému řízení lidských zdrojů Městské policie Ostrava“). Také pro efektivní nastavení systému řízení a rozvoje organizací v oblasti sociálních služeb (projekt „Optimalizace řídících a plánovacích procesů odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMO“) byl vytvořen základ funkční platformy pro předávání informací mezi organizacemi zajišťujícími sociální služby a odborem sociálních věcí MMO.

Následující období budou navržená pravidla a postupy zavedeny do struktur magistrátu. Podstatnou částí právě se rozbíhajících dalších etap uvedených projektů je vzdělávání vedoucích zaměstnanců v oblasti jejich manažerských kompetencí a zavedení informačních systémů, které zjednoduší a zpřehlední hlavně evidenci projektů a jejich realizaci a financování organizací zajišťujících sociální služby. Město Ostrava na realizaci projektů v hodnotě 25 milionů korun přispělo ze svého rozpočtu 4 miliony korun.

Z OP Lidské zdroje a zaměstnanost je spolufinancován začínající projekt Program vzdělávání města Ostravy. Jeho cílem je vytvořit v rámci MMO dva akreditované interní vzdělávací programy (veřejné zakázky a správní řízení). Dále projekt nabídne vzdělávání zaměstnanců a členů zastupitelstev v oblasti procesního a projektového řízení, komunikace (se zaměřením na krizové situace, sociální záležitosti a úřední styk) a prevence korupce. Projekt bude realizován do 31. 1. 2014 a jeho rozpočet je cca 7 mil. Kč (z toho 15 % z rozpočtu města).          (js,an) 

 

Deset let služeb

Před deseti lety, kdy dobrovolnictví bylo téměř neznámým pojmem, zahájilo občanské sdružení Senior servis projekt Dobrovolníci – společníci osamělých seniorů. Dnes už stovka členů sdružení bez nároku na odměnu navštěvuje osamělé seniory a pomáhá jim – rozhovory, doprovodem, donáškou léků a drobnými službami. Typickým klientem jsou senioři bez příbuzných a přátel, často žijící v anonymitě sídlišť, zdravotně postižení a se sníženou mobilitou. V terénu jsou v základní péči sociálních služeb, pečovatelek a asistentů. Činnost těchto dobrovolníků je akreditována Ministerstvem vnitra ČR a má svá pravidla. Finanční nároky (asi 3 000 korun ročně na dobrovolníka) pomáhají sdružení zvládnout granty ministerstva vnitra a Magistrátu města Ostravy. Zájemci o spolupráci získají informace na telefonu 776 347 326.       (d)


Strana 8 

Pro větší bezpečnost

Pedagogové z mateřských škol na území Ostravy a správně přidružených obcí se sešli na semináři dopravní výchovy na mateřských školách, které pořádal Aktiv města Ostravy pro BESIP ve spolupráci s Krajským koordinátorem BESIP pro MSK a Klubem dopravní výchovy. Přibývají nová dětská dopravní hřiště a výcvikové plochy. V rámci spolupráce města a aktivu BESIP jsou pro tato nová hřiště zapůjčené dopravní značky, pomáhá rovněž metodický materiál pro výuku dětí o dopravní tématice. Nová dopravní hřiště mohou vznikat i v dalších školkách, někdy stačí jen namalovaný přechod pro chodce, aby si děti mohly zapamatovat základní povinnosti k bezpečnému chování na přechodech. Pedagožky si na semináři postěžovaly, že mnoho rodičů zatím podceňuje používání přilby u malých cyklistů. Organizátoři na základě ověřeného zájmu budou v podobných seminářích pokračovat tak, aby mateřské školy byly dobře informovány o možnostech, které jim státní správa v této oblasti nabízí.           (l)

 

Změny v městské hromadné dopravě 

Od 11. prosince dojde s vydáním nového jízdního řádu ODIS Ostravsko 2011 až 2012 k úpravám linek MHD zejména v jižní části města, které reagují na požadavky obvodů a vývoj přepravní poptávky.

Linky 26 a 27 budou nahrazeny novou linkou 26 (Poliklinika – Hotel Bělský les – Dubina Interspar – Stará Bělá střed – Proskovice), která bude v pracovní dny posílena novými spoji a koordinována s linkou 59. Linka 77 bude nahrazena novou linkou 27 (Hrabová statek – Žižkovská - Poliklinika – Kotva - Klášterského – Proskovice), její jízdní řád bude koordinován s linkou 41, ve společném úseku i s linkou 48. Linka 27 se vrací do původní trasy přes Staré Výškovice. Nahradí linku 41, na které budou zachovány spoje do Vratimova nám. a na Kartonážku. Ostatní spoje (mimo noc) budou ukončeny na zastávce Hrabová Tesco. Linka 59 bude ve špičkách posílena, o víkendech pojede pouze v úseku Dubina Interspar – Polanka.

Dojde k úpravě linek do Nové Bělé. Dnešní linky 35 a 50 nahradí prodloužení linky 24 od Polikliniky na Krmelínskou (částečně až do Mitrovic), čímž bude nově zabezpečeno celodenní spojení Nové Bělé s Vítkovicemi a Mar. Horami bez přestupu. Linka 35 bude zrušena a linka 50 zůstane v provozu v úseku Českobratrská – Mírové nám.

Nový jízdní řád v ceně 35 Kč bude od 5. 12. k dostání ve všech prodejnách jízdních dokladů DPO. Jeho součástí jsou nejen spoje Dopravního podniku, ale také linky dopravců v systému ODIS. (jd, ma) 

 

V Přívoze září nové semafory

Nová světelná signalizace řídí od poloviny listopadu provoz v jedné z nejrušnějších a nejsložitějších ostravských křižovatek v ulicích Mariánskohorské a Nádražní v Přívoze. Během necelého měsíce trvající modernizace byly semafory vybaveny LED návěstidly, která přispívají ke zlepšení viditelnosti světelných signálů. Nově tu mají přednost vozidla MHD. Modernizace křižovatky stála Ostravské komunikace téměř 6 milionů korun.    (jm) 

 

Nová tvář pro nádraží

Regionální rada Moravskoslezsko odsouhlasila konečnou podobu projektu Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě-Přívoze. Schválena byla dotace ve výši 103 milionů korun, dalších cca 50 mil. korun je financováno z rozpočtu obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a města Ostravy. Stavba bude zahájena na jaře příštího roku a trvat bude přibližně dvanáct měsíců.

Nově upravený přednádraží prostor (viz vizualizace) propojí jednotlivé druhy veřejné hromadné dopravy, přibude nová točna pro dálkové autobusy, parkování, upraveny budou povrchy chodníků a silnice, přibude bezbariérový přístup k budově ČD, dispečink se zázemím pro řidiče a objekt s občerstvením a veřejnými toaletami. Upravena bude kašna a zeleň. Už v roce 2010 byl zrekonstruován přístřešek před budovou Českých drah. Z rozpočtu obvodu si vyžádal necelých 19 mil. korun.        (p)


Strana 9 

Kampaň města Ostravy Dejme dětem rodinu nachází odezvu u laické i odborné veřejnosti

Každé dítě potřebuje lásku a pohlazení 

Všechny děti nemají to štěstí vyrůstat ve vlastní rodině, mít někoho, kdo je má rád a dává jim to najevo. Někteří rodiče nemají potřebné podmínky a mnohdy ani dovednosti k zajištění péče o ně. Potom je nejvhodnějším řešením pro dítě péče v rodině náhradní.  Osvětu o tom, co je to náhradní rodinná péče,  jaké má formy a jak je možno se do ní zapojit, provádí v rámci dlouhodobé kampaně odbor sociálních věcí, školství sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy spolu s dalšími partnery.

„Vycházíme ze skutečnosti, že o náhradní rodinné péči a hostitelské péči je veřejnost málo informována. Zdůrazňujeme, že děti umístěné v dětských domovech mají stejnou potřebu lásky a péče jako ty, které vyrůstají ve funkční rodině, a také na fakt, že je více možností, jak jim pomoci,“ vysvětlují sociální pracovnice z oddělení sociálně-právní ochrany dětí MMO Kamila Návratová a Jiřina Slívová.

V současné době se v dětských domovech nachází vysoké procento dětí, které by bylo možné svěřit do pěstounské péče. Pro děti, které se do náhradní rodinné péče nedaří  umístit, je vhodná tzv. hostitelská péče, kdy rodina nabízí dítěti zázemí svého domova na určitou dobu např. při trávení volného času, v období prázdnin. Cenné je, že  děti poznají běžný chod rodiny, rodinnou komunikaci a získávají podporu pro dobu svého sociálního osamostatňování. 

Sociální pracovnice neskrývají, že být náhradním rodičem není jednoduché. Kromě sociálně-právní ochrany současný systém nabízí náhradním rodičům pomoc dalších organizací, kde působí např. psychologové, psychoterapeuti, etopedové, cenná je i vzájemná komunikace a předávání zkušeností mezi samotnými náhradními rodiči. V rámci kampaně byla veřejnost oslovována mnoha myšlenkami. Nejlépe její filozofii však vystihuje motto: „Hledá se rodina do každého počasí. Moderní rodič může být i pěstoun“.

V průběhu celé kampaně veřejnost naslouchala a diskutovala na různých akcích o otázkách náhradní rodinné péče s odborníky, kteří se této problematice věnují. Vyvrcholením letošní kampaně byla dne 22. listopadu konference „Dejme dětem rodinu“, kde zájem odborné veřejnosti o tento sociální a lidský problém předčil očekávání pořadatelů.            (vk)

 

Uznání osobnostem za přínos městu i lidem 

Dvě významné a veřejnosti dobře známé osobnosti byly jmenovány na listopadovém zastupitelstvu čestnými občany města Ostravy. První z nich, lékař – kardiolog, pedagogog, vědec a také velký propagátor běhu pro zdraví doc. MUDr. Jaroslav Šimíček, CSc., byl průkopníkem implantací kardiostimulátorů v Ostravě. Založil zde například také první spiroergonomickou laboratoř v republice a později se stal prvním děkanem Zdravotně sociální fakulty OU (dnešní lékařská fakulta). Pomohl mnoha nemocným navrátit se do plnohodnotného života, a to i tím, že je po infarktu nutil k aktivnímu pohybu. Ostravskou kardiologii proslavil v tuzemsku i ve světě svými přednáškami a publikovanými články. Pracovní a životní elán jej neopouští ani v osmdesátce, kterou letos slaví.

Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., utkvěl v našem povědomí především jako dlouholetý rektor Vysoké školy báňské, v jejímž čele stál 14 let. Ta se za jeho působení přizpůsobila změněným společenským potřebám a postupně se transformovala na vysokou školu polytechnického a ekonomického charakteru. Vznikaly nové obory, výzkumná pracoviště, byly navazovány vztahy se školami podobného charakteru v zahraničí. Odborníci a studenti jej znají také jako autora odborných skript v oboru silnoproudá elektrotechnika, publikací, odborných expertiz, patentů, jako člena akademických institucí. V současné době působí jako ředitel vysokoškolského ústavu Centrum ENET.

Zstupitelstvo udělilo rovněž Cenu města Ostravy, a to gen. Vilému Stanovskému in memoriam za příkladnou odvahu a mimořádné hrdinství v obou světových válkách. Po nástupu komunismu byl pronásledován StB, rehabilitován byl až v roce 1972 krátce před svou smrtí. Získal řadu cizích i našich vysokých vyznamenání.           (vk) 

K foto: Profesor Tomáš Čermák (vlevo) a docent Jaroslav Šimíček se stali čestnými občany města Ostravy. 

 

Jeskyně pro zdraví 

Díky fondu města pro děti ohrožené špatným ovzduším míří žáci ostravských škol za čerstvým vzduchem. Jednou z lokalit je dětská ozdravovna v Mladči-Vojtěchově, kde vsadili na speleoterapii. Jde o léčebnou metodu využívající prostředí krasových jeskyní ke zvýšení odolnosti organismu dětí vůči nemocem respiračního traktu. Zotavovna v Mladči využívá dvoupatrový podzemní prostor Třesínské jeskyně, v němž mohou děti již od 3 let trávit pod dozorem zdravotníků až tři hodiny denně. V posledních deseti letech tu relaxovalo přes 1 200 dětí z Ostravska. Další informace na www.detska­speleo­terapie.cz

 

Město k prevenci před rakovinou 

Zvýhodněnou cenu očkování proti lidským papillomavirům (HPV), které způsobují mimo jiné rakovinu děložního hrdla, mohou od těchto dnů až do konce června 2012 využít obyvatelé města Ostravy. Díky podpoře ze strany vedení města mají ženy ve věku 9 až 45 let a muži ve věku 9 až 26 let třetí poslední dávku vakcinace zdarma.

Projekt nese název Nabídka zvýhodněného očkování proti HPV infekci pro občany Ostravy. „Jsme si vědomi nebezpečného nárůstu počtu pacientek s rakovinou děložního hrdla. Vítáme tento projekt a podpořili jsme jej, protože věříme, že toto preventivní očkování může v boji s touto zákeřnou nemocí výrazně pomoci. Doufám, že obyvatelé našeho města nabídnutou příležitost využijí,“ řekla náměstkyně primátora Ostravy Simona Piperková. Odborně projekt zaštítil Michal Mihula, vedoucí lékař Ambulance onkogynekologické prevence při Městské nemocnici Ostrava.

Na rozdíl od podobných akcí zdravotních pojišťoven je však v tomto případě skupina potenciálních příjemců očkování výrazně vyšší. Akce se mohou zúčastnit nejen Ostravané, rozhodující pro získání slevy je skutečnost, že se pracoviště stávajícího pacientova ošetřujícího lékaře (gynekolog, pediatr) nachází na území města Ostravy. Využít této nabídky tak mohou i lidé z okolních měst a vesnic. Pokud pacient splňuje výše uvedené podmínky (věk) a má o vakcinaci zájem, může se obrátit na svého ošetřujícího lékaře, který mu zvýhodněné schéma tří očkovacích dávek zajistí. „Očkování má přínos nejen v individuální rovině pro samotného očkovaného jedince při ochraně před onemocněními způsobenými HPV, ale rovněž pro jeho okolí, protože vakcinovaný člověk se již HPV virem nenakazí a tudíž jej nemůže dále šířit,“ vysvětlil doktor Mihula. Rakovina děložního hrdla je druhou nejčastější rakovinou u žen v České republice, umírá na ni každoročně více než 400 českých žen.          (jm)


Strana 10-11 

co, kdy, kde ve městě 

Koncerty v divadle

Po mimořádném úspěchu z loňského roku nabízí Národní divadlo moravskoslezské i letos sérii čtyř adventních koncertů. Každou adventní neděli až do 18. prosince je na programu scénická verze Rybovy České mše vánoční doplněná o část Händelova Mesiáše v úpravě Wolfganga Amadea Mozarta v provedení The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir a tanečního souboru Hradišťan.

Přednáška v muzeu

Ostravské muzeum zve od 15. prosince na výstavu s názvem Korea – historie a tradice, potrvá až do 26. února. Přednáška pro veřejnost, která se v muzeu uskuteční 13. prosince v 17 hodin, bude o adventních a vánočních obyčejích a obřadech.

I v prosinci do planetária

Ostravská hvězdárna a planetárium J. Palisy nabízí i v prosince velmi pestrý program. Jsou v něm i zajímavé pořady pro děti, mnohé s vánoční tematikou, stereoskopické projekce 3D či beseda a přednáška odborníka o hvězdách zvaných hnědí trpaslíci. Dokonce 28. prosince, mezi svátky, zaplní odpoledne tři pořady, z nichž například pro děti od 5 let nese název Na co kouká sova v noci. Více na http://planetarium.vsb.cz.

Dříve než zemřou řeky

Takový je název nové knihy ostravského publicisty Štěpána Neuwirtha, kterou vydalo nakladatelství Repronis. Autor se zaujetím sobě vlastním připomíná sobě i čtenářům léta strávená v blízkosti Odry a vším, co je s přírodou a rybařením spojené. Do protikladu dává neblahé změny, které přírodu i společnost postihly a ovlivňují dnes život každého z nás. Kniha je k dostání v Librexu i dalších knihkupectvích.

Rybova Mše i na konzervatoři

Vánoční koncert Rybovy České mše vánoční připravil také symfonický orchestr JKO s dirigentem Petrem Šumíkem na 14. prosince ve 14 a 18.30 hodin, totéž zazní 15. prosince v 18.30 v sále Janáčkovy konzervatoře Ostrava.

Na co do domu kultury

Dům kultury města Ostravy na prosinec pozval celou řadu hostujících divadel, mezi jinými též Divadlo Bolka Polívky, které 12. prosince nabídne představení Dámy a pánové, zaujměte svá místa, za deset minut začíná přímý přenos. Vánoční koncert Janka Ledeckého se koná 14. prosince, diashow cestovatele a rybáře Jakuba Vágnera představí jeho expedice do mnoha kontinentů 15. prosince v 19 hodin.

Další přenosy Live in HD

Už čtvrtou sezonu pokračují živé přenosy z newyorské Metropolitní opery, které nabízí divadelní sál městského domu kultury. Händelova Rodelinda zazní 3. prosince, v nové inscenaci se 10. prosince představí Gounodův Faust. Do vánoční nálady skvěle zapadne záznam přenosu Čajkovského baletu Louskáček z moskevského ,bolšovo teatra‘ 18. prosince v 15.45 hodin.

Cena za nejlepší inscenaci

Získalo ji Národní divadlo moravskoslezské na Festivalu divadel Moravy a Slezska v Českém Těšíně. Na listopadovém festivalu se představilo 13 souborů z 6 měst (Ostrava, Opava, Olomouc, Český Těšín, Sosnowiec, Martin). Oceněna byla inscenace Moskva—>Petušky autora V. V. Jerofejeva v přepisu dramaturga činoherního souboru NDM Marka Pivovara a v režii Tomáše Jirmana.

Nejen výstavy

Ostravská Galerie výtvarného umění nabízí nejen výstavy, ale každý měsíc řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Patří k nim sobotní tvůrčí programy pro širokou veřejnost, konkrétně 10. prosince v 10 a 13 hodin ná­vštěva vybraných expozic s názvem Expedice do obrazu. Přednáška o Václavu IV. Lucemburském ve vizuálních pramenech středověku se uskuteční 13. prosince v 16 hodin, autorské Čtení ze šuplíku sdružení MENS SANA 15. prosince v 17 hodin. Galerie nabízí též vzdělávací akce pro školy, info a rezervace na jasanova@gvuo.cz.

Librex v prosinci

Program největšího ostravského domu knihy Librex se v prosinci zúžil na výstavu Podoby krajiny s obrazy lékaře Luďka Šmída, vernisáž se koná 6. prosince v 17 hodin. Další akcí je předpremiérová beseda s tvůrci opery Charlese Gounoda Romeo a Julie 7. prosince v 17 hodin, samotná premiéra se uskuteční v NDM 17. prosince.

Čtvero ročních období

V rámci cyklu koncertů pod názvem z titulku pořádá společnost Svatováclavský hudební festival koncert Stadlerova kvarteta s Martinem Gurbaľem 9. prosince v kostele ve Velké Polomi, 10. prosince koncert sboru Permoník v ostravském kostele sv. Václava, 11. prosince pak dva – koncert souboru Affetto v kostele v Kozlovicích v 15 hodin, v 18 hodin totéž ve svinovském kostele Krista Krále.

Máte rádi Mrazíka?

Divadlo Jiřího Myrona zve na premiéru pohádkového muzikálu Mrazík autorů B. Urbánka, N. Budaškina, K. M. Walló a J. Sedláčka. Uskuteční se 8. a 10. prosince v 18.30 hodin. Záštitu nad inscenací převzal honorární konzul Ruské federace v Ostravě pan Aleš Zedník.

Vánoční koncert JFO

Janáčkova filharmonie Ostrava spolu se sólisty a sbory připravila na 20. prosince v 19 hodin vánoční koncert, který nabídne Rybovu Českou mši vánoční a Hej, vánoce, dlouhý noce Otomara Máchy. Koncert s jedinečnou atmosférou se uskuteční ve společenském sále Domu kultury města Ostravy. 

 

Janáčkova filharmonie potřebuje zkušenou a pevnou ruku

Rada města Ostravy na svém jednání 22. listopadu s okamžitou platností jednohlasně odvolala ředitele příspěvkové organizace města Janáčkovy filharmonie Ostrava Petera Krajniaka.

Ten, podle slov náměstkyně primátora Simony Piperkové, nepřesvědčil radu o správnosti svých pracovních kroků a výsledků řízení tohoto více než stočlenného hudebního tělesa. Ztráta sponzorů, špatné výsledky hospodaření, snižující se počet koncertů i návštěvníků, žádná výhledová turné, na které orchestr v minulosti často vyjížděl, neúčast na festivalech – to všechno vedlo k nespokojenosti členů tělesa, kteří prostřednictvím odborů upozornili na situaci vedení města Ostravy, které je zřizovatelem instituce. Bývalý ředitel Krajniak dal předtím také okamžitou výpověď dosavadnímu šéfdirigentovi Theodoru Kucharovi, který s orchestrem za dobu sedmi let svého působení absolvoval řadu koncertů a úspěšná zahraniční turné. Kuchar je nositelem mnoha mezinárodních ocenění za kvalitní nahrávky na hudebních nosičích, hostuje jako dirigent také v zahraničí, nahrál celé hudební cykly v nejprestižnějších studiích světa. Dočasným zastupováním ve funkci ředitele filharmonie byl pověřen Jan Hališka, který byl už deset let ředitelem orchestru, v této funkci skončil před šesti lety. „Jeho úkolem bude stabilizovat situaci ve filharmonii, vytipovat možného nového ředitele, který by byl schopen organizaci ekonomicky stabilizovat a pracovně ji vrátit k účasti na festivalech a turné. V rozmezí půl až jednoho roku očekáváme, že bude iniciovat řízení na post nového šéfdirigenta,“ dodala S. Piperková. Jan Hališka bude muset také řešit důstojné ukončení působnosti Theodora Kuchara ve filharmonii, který přes výpověď má s filharmonií ještě řadu rozpracovaných koncertů. Vedení města podrobí organizaci auditu.

K problému se vyjádřil rovněž náměstek primátora Dalibor Madej: „Uvažujeme o tom, že při uzavírání smluv s manažery městských organizací budeme volit pětileté trvání kontraktu tak, aby jejich fungování nebylo závislé na výměně členů vedení města. Aby souviselo pouze s tím, jak schopně manažer svěřenou firmu vede. Buď po pěti letech post obhájí anebo mu smlouva nebude obnovena. Dalo by se tak lépe předejít mnoha problémům včetně možných ekonomických propadů.“   (o)

 

Unikátní výstava stojí za návštěvu 

Pod názvem Černá slunce/Odvrácená strana modernity se 7. prosince otevře v ostravském Domě umění pozoruhodná výstava, která představí české výtvarné umění od konce 20. let po polovinu 40. let v jeho odvrácené podobě rozdílné od zavedeného vnímání modernismu jako životního stylu. Zahrnuta budou díla charakteristických osobností tehdejší umělecké scény i díla opomíjených autorů tak, aby vznikl pohled osvobozený od hledisek skupinových, stylových či generačních. Jsou mezi nimi např. Toyen, J. Šíma, E. Filla, J. Zrzavý, V. Makovský, F. Tichý, A. Ságner, F. Kobliha, J. Váchal, J. Wagner, F. Muzika, F. Drtikol a další.

Expozice prezentuje asi čtyřicet významných autorů, zvýrazní rovněž podíl slovenských autorů. Výstava potrvá do 4. března 2012.   (g) 

K foto: František Hudeček, Zatmění Slunce, 1932 

 

Advent: je čas na souznění

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel pod názvem Souznění se podobně jako v minulých letech bude konat poslední adventní víkend na několika místech Moravskoslezského kraje. Čtyřdenní festival zahájí koncert L. Filipové 15. prosince ve Václavovicích, v pátek 16. prosince v kostele sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku vystoupí soubor Collegium Marianum. Oblíbený vánoční jarmark s betlémem i kulturním programem se v sobotu 17. prosince uskuteční v Kozlovicích s bohatou nabídkou a prodejem domácích a zahraničních gastronomických specialit a výrobků lidových tvůrců. Festivalové klání vyvrcholí v neděli 18. prosince závěrečným galakoncertem v Domě kultury města Ostravy, kde vystoupí slovenská romská kapela Pokošovci ze Šumiace, soubor a cimbálovka Ondřejnica, cimbálová muzika Valašský vojvoda z Kozlovic se sólisty, Zpěváčci 2011 a hlavní host Iva Bittová se skupinou Čikori. Další informace na www.souzneni-festival.cz.       (k) 

 

Festival OST-RA-VAR už popatnácté

Už 15. ročník divadelního festivalu OST-RA-VAR začal 30. listopadu. Tradičně nabízí reprezentativní průřez tvorbou ostravských profesionálních činoherních divadel za poslední rok. Na scénách všech pěti ostravských divadlech nabízí celkem 16 činoherních představení 4 ostravských činoherních souborů (Národního divadla moravskoslezského, Divadla Petra Bezruče, Komorní scény Aréna a Divadla loutek Ostrava). NDM se prezentuje inscenacemi Gottland, Amadeus, Moskva—> Petušky, Marat/Sade, Cenci, Konec masopustu a Její pastorkyně.

O festival, který je výhradně určen divadelním pedagogům, teoretikům, kulturním redaktorům, praktickým divadelníkům a studentům divadelních škol, projevilo letos zájem bezmála 220 lidí z mnoha škol i odborníků z kulturních institucí. Semináře ke všem představením festivalu vede Jiří Štefanides z Filozofické fakulty Univerzity Palackého, konají se v multižánrovém centru Cooltour na výstavišti Černá louka. Hostem letošního ročníku je Bílé divadlo, doprovodnou akcí pak výstava fotografa Jiřího Kudělky ve foyer Divadla J. Myrona. Podrobnosti na www.ndm.cz nebo na facebooku OST-RA-VARu.         (k) 

 

Jubileum v rytmu swingu 

LR Cosmetic Big Band vznikl v roce 1981 ve Swing klubu ve Frýdku-Místku. Dlouhá léta byl spojen s kapelníkem Edou Šurmanem. S repertoárem, v němž převažují skladby velikánů swingové éry G. Millera, B. Goodmana, D. Ellingtona, G. Gershwina aj., se zúčastnil řady jazzových festivalů, má na svém kontě televizní a rozhlasové nahrávky. Oblíbený orchestr v současnosti pravidelně vystupuje v ostravském klubu Parník, kde bude 19. 12. (19) křtít DVD z jubilejního koncertu v Domě kultury města Ostravy. Na něm s orchestrem pod taktovkou Vladimíra Ševčíka zazpívali Jana Píchová, Gabriela Plíšková-Vermelho, Věra Římanová, Martin Frynta, Martin Chodúr, Milan Michna, Zbyněk Terner, Rudolf Sacký, Melody Ladies a Bajger Sisters. Koncert se uskutečnil pod patronací Janáčkovy filharmonie.          (vi) 

K foto: S LR Cosmetic Big Bandem si na výročním koncertě zazpíval také Martin Chodúr. 

 

Informace nemají hranice

Knihovna města Ostravy se od roku 2010 zapojila do projektu Informace bez hranic. Cílem projektu je budování informační společnosti propojením knihovnicko-informačních systémů, na financování se podílí Evropský fond regionálního rozvoje a státní rozpočet v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Partnerem projektu je Žilinský samosprávný kraj (ŽSK), hlavním přeshraničním partnerem pak Knihovna města Ostravy. Obě strany podporují výměnu informací a poznávání kulturního dědictví těchto příhraničních oblastí, posilňují kontakty a spolupráci mezi kulturními a informačními institucemi a obyvateli příhraničí, což umožňují moderní služby uživatelů knihoven.          (pk)


Strana 12 

Ostravským Seniorem roku 2011 se stal neúnavný propagátor aktivního života Lubomír Pásek

Nejlepší recept proti stáří je aktivita 

o lidech s lidmi 

Inženýra Lubomíra Páska nepřehlédnete. Dvaaosmdesát let se sice podepsalo na vzpřímenosti jeho postavy, nic mu ale neubralo na aktivitě. Je pravidelným hostem kulturních, společenských i sportovních akcí ve městě. Ba co víc, sám mnohé vymýšlí a organizuje. Nemohl by sedět s rukama v klíně, říkají jeho kolegové z Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených (KRSaZP) města Ostravy a dalších organizací, v nichž působí. Titul ostravský Senior roku 2011 náleží Lubomíru Páskovi právem.

Bonmoty na celý život

Při našem setkání byl ještě plný dojmů z přijetí na Pražském hradě. Ve 22členné delegaci Rady seniorů České republiky reprezentoval u příležitosti mezinárodního dne seniorů Ostravu. Hostem Václava Klause byl podruhé. „Pan prezident si vyslechl mnohé o starostech trápících seniory. Vždyť právě na nás dopadají reformy současné vlády nejcitelněji. Přes rozdílnost pohledů na některé otázky musím ocenit jeho vstřícnost a otevřenost,“ konstatoval senior roku.

Rodištěm Lubomíra Páska byly Nové Černovice. Brněnská čtvrť a také sídlo ústavu pro choromyslné. „V Černovicích trojka prázdná, strčíme tam Páska blázna,“ vzpomíná na dobu, kdy byl terčem klukovských rýmovaček. Vtipné bonmoty ho konec konců provázejí celým životem. V roce 1945 skončila nejstrašnější válka. Syn obchodníka s uhlím a dřevem odmaturoval na gymnáziu, jako student procestoval Skandinávii, kde i chvíli pracoval. V roce 1952 absolvoval Vysokou školu věd hospodářských v Praze, stal se inženýrem-ekonomem. Vojnu si odkroutil v Hranicích, kde potkal svou budoucí manželku Věru, rodačku z Ostravy.

„Seznámili jsme se při našich hudebně-literárních večerech. Vystoupila na nich třeba maminka básníka Jiřího Wolkera, Naděžda Kniplová, pozdější slavná česká operní pěvkyně, horník-úderník Jaroslav Miska a další osobnosti,“ vypočítává Lubomír Pásek, který v té době hodně sportoval, psal do novin, ale také uvažoval nad dalšími životními plány. Jako čerstvý ženáč dostal umístěnku do administrativy podniku Řemeslnické potřeby. V rodném Brně ale dlouho nevydržel.

Inženýr struskařem

V roce 1958 se nechal zlákat na brigádu do Ostravy. Ocelové srdce republiky potřebovalo novou krev a mladý inženýr hozenou rukavici zvedl: „Neměl jsem zrovna dělnický kádrový profil, ale manuální práce mi nevadila. Na Nové huti mě zařadili k vysokým pecím mezi struskaře a aparátníky. Výdělek hutníka se s platem úředníka v Brně nedal srovnat. Po roce jsme se s manželkou stěhovali do nového bytu. Narodily se nám dcery Iva a Naďa. U vysokých pecí jsem už zůstal. Ne jako hutník, ale v technických funkcích od mistra licího stroje až po vedoucího výroby provozu zpracování strusky. V Kunčicích jsem pracoval až do důchodu.“

Sáně, sedneme si na ně

Sáňkařský sport byl u nás vždy popelkou. Přesto si ho Lubomír Pásek vybral za celoživotní lásku podle rčení: „Sáně, sáně, sedneme si na ně!“ Závodník Slavie Žabovřesky to dotáhl nejdál na osmé místo v republice, ve dvojici závodil dokonce s manželkou Věrou. Inu, domácí harmonie na saních. Patřil k zakládajícím členům sáňkařského oddílu v TJ Baník Ostrava. Jeho předsedou je dodnes. Osmnáct let mohli fotbaloví fanoušci slýchávat Páskův zvučný hlas a slogan „Vždyť to víš, vždyť to znáš, Baník byl a bude náš“ z amplionů na Bazalech. Jako hlasatel pamatuje slavnou éru Křižáka, Wiecka, Pospíchala, ale také zlatou partu trenéra Evžena Hadamczika.

Důchodem nic nekončí

V roce 1991 inženýr Pásek uzavřel svou pracovní kariéru. Kromě času, který věnoval sáňkařskému sportu, se začal objevovat na akcích klubu důchodců vysokých pecí Nové huti. V roce 2000 stál spolu s ing. Jaroslavem Feixem a  MUDr. Blankou Malou u zrodu Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených města Ostravy. Až do letošního roku byl jeho předsedou. „Začínali jsme s několika organizacemi, dnes jich zastřešujeme téměř čtyřicet,“ oceňuje Pásek. „Snažíme se vytvářet podmínky pro kvalitnější život dříve narozených ve městě. Předávat zkušenosti, radit, pomáhat opuštěným a nemocným. Nezapomínejme! Seniorů nad 65 let je v Ostravě kolem 75 tisíc!“

„Spolupracovat se seniory není marné, to se pomaleji stárne,“ patří k Páskovým oblíbeným bonmotům. Právě KRSaZP sídlící v ulici Na Jízdárně 18 pomáhala uvést v život mnohé aktivity: internetové vzdělávací centrum Senior společnosti pro seniory v Domě kultury města Ostravy, bezplatnou právní poradnu Rady seniorů ČR ve věžáku v Ostrčilově ulici, Senior kino v Minikino kavárně, generálky divadelních představení pro důchodce, besedy v klubu Atlantik, hvězdárně apod. Ve spolupráci s městskou policií se začalo s instalací bezpečnostních řetízků v domácnostech seniorů. Z iniciativy Poradního sboru seniorů primátora se podařilo v Ostravě prosadit bezplatnou jízdu v MHD lidem nad 70 let. Není toho právě málo, co se v krajském městě podařilo.

Štafetu ponesou mladší

Ostravský senior roku 2011 letos předal funkci předsedy koordinační rady ing. Pavlu Dužímu. Neznamená to ale, že se stahuje z veřejného života. Sedět doma? To by nebylo nic pro něho. „Nejlepší recept proti stáří je aktivita. My nechceme jen natahovat ruku, ale sami být iniciativní. Pokud mi bude sloužit zdraví, chci se na práci ostravských seniorských organizací a kolegia Rady seniorů ČR pořád podílet,“ dodává inženýr Lubomír Pásek.     

            Libor Vidlička 

K foto: Vítězem pátého ročníku ankety ostravský Senior roku 2011 se stal Lubomír Pásek (vlevo). Oceněni byli také Josef Přibyl, bývalý vedoucí katedry tělesné výchovy PF Ostravské univerzity, a Zdenka Swiderská, organizátorka společenského života v DpS Čujkovova v Zábřehu.


 

Strana 13 

Pro vánoční dárky do obchodního domu 

z archivu města 

„Už dávno vánoční svátky pozbyly svého někdejšího významu a přestávají být poznenáhlu i svátky rodinnými, protože sporty zimní vábí z teplých útulných, ale těsných domovů ven do hor a zasněžených plání, kde široké rozhledy a velkolepost zimní přírody povznáší mysl, šíří hruď a dává čerpat nových sil k bojům života.“

Těmito slovy ve 20. letech 20. století denní tisk naznačoval počínající ústup od vánočních tradic a zároveň v tomto období na svých stránkách zveřejňoval množství reklam s Vánocemi spojených. S odstupem skoro sta let slyšíme dnes obdobná slova a více či méně podléháme prakticky neměnným lákavým nabídkám, které se na nás nevalí jen z novin, ale ze všech dostupných médií.

Fenomén doby – obchodní domy

Na přelomu 20. a 30. let 20. století dosavadní nabídku menších obchodů a obchůdků, umístěných v parterech domů na náměstí a v rušných ulicích a uličkách v centru města Moravské Ostravy, přehlušil fenomén doby – obchodní domy. Moderní obchodní dominanty – ASO, Brouk a Babka, Textilia, Bachner, Borger, Nesselroth, Rix, výstavní několikapodlažní budovy dodávaly průmyslovými komíny lemovanému centru punc velkoměsta. Reklamou a umně aranžovanými výkladními skříněmi, za tmy zářícími do ulice, lákali majitelé obchodních domů k nakupování obyvatele Ostravy i přilehlého okolí. Jejich podstatnou devízou byl velmi pestrý a rozmanitý sortiment, ale především pohodlný nákup všeho zboží pod jednou střechou. Jejich vzájemná konkurence, někdy se odehrávající i v právní rovině, byla značná, neboť obchodní domy byly vzdáleny jen několik desítek nebo stovek metrů od sebe. Ale každý z nich něčím upoutal, a tak o zákazníky nakonec nebyla nouze. Jakým způsobem se ucházely o přízeň, ukážeme na příkladu obchodního domu RIX.

Dům na nároží

Obchodní dům Adolfa Lüftschitze, v roce 1928 proměněný v moderní šestipodlažní obchodní palác, stával na velmi frekventovaném místě, na rohu dnešních ulic 28. října a Vojanovy. V průběhu bombardování v srpnu 1944 byl objekt natolik zničen, že musel být demolován. V současnosti jeho existenci připomínají pouze dva „stolpersteiny“ v dlažbě se jmény jeho původních židovských majitelů. Na místě bývalého Rixu dnes stojí moderní bílá budova s rackem.

Rixova vánoční okase

Slogan jsme si vypůjčili z reklamy, kterou obchodní dům RIX upozorňoval na svou existenci a především na svoji bohatou nabídku v souvislosti s blížícími se svátky ve 30. letech 20. století. K Vánocům bylo směřováno např. i otevření novostavby v r. 1928. Předvánoční nákupní horečce se přizpůsobovala otevírací doba a zákazníci byli v regionálních novinách na tuto skutečnost patřičně upozorněni. Stejně tak aranžérské oddělení muselo připravit na závěr roku masivnější reklamní kampaň pro, v té době nejrozšířenější a nejdostupnější médium, denní tisk. A tak reklama na typicky pánské dárky jako pyžama, kravaty se střídala např. s upoutávkou na sportovní vybavení či koberce, které rovněž měly nalézt své důstojné místo pod stromečkem.

Zlatá neděle

A jak proběhla Zlatá neděle podle reportéra Moravskoslezského deníku 19. prosince 1937? „Lidé důrazně rozmlouvali s Ježíškem, zvláště v obchodech vnitřního města, kde byla chvílemi tak čilá frekvence, že chodníky k večeru nestačily a chodci zaplavovali jízdní dráhu ...“. Jak se zdá, časy se zase tak výrazně nemění.

            Blažena Przybylová


Strana 14 

Ostrava se turistům líbí

Město Ostrava uspořádalo ve spolupráci s turistickým portálem Turistika.cz soutěžní kviz pro turisty o tom, jak znají Ostravu a okolí. Součástí projektu byl také průzkum, proč lidé Ostravu na­vštěvují, co se jim zde líbí nebo nelíbí a zda mají v úmyslu se sem za turistikou vrátit.

Z odpovědí těch, kteří už Ostravu navštívili, vyplývá, že se jim nejvíce líbila ostravská zoo (70 % respondentů). Kladně hodnotili také areál Miniuni, technické památky, architekturu, radnici, celkovou upravenost města a zeleň nebo třeba levnou MHD. Mezi záporné zkušenosti z návštěvy Ostravy (10 % návštěvníků) patří nedostatek obchodů se suvenýry a dopravní značení u některých objížděk. Téměř třetina z těch, kteří už Ostravu navštívili, se do města vrací, protože se tu narodili nebo zde mají příbuzné. „Mile nás překvapilo, že více než 90 procent turistů hodnotilo návštěvu města kladně. Ve stovkách případů vyjmenovali hned několik navštívených turistických památek. Budeme se snažit dlouhodobě tento potenciál využít a turisty do města přilákat. Z průzkumu vidíme, že Ostrava má co nabídnout,“ hodnotí primátor Petr Kajnar. Celkem účastníci soutěže vyplnili více než 6 000 tipů, jako odměnu si rozdělili desítky vstupů do ostravských kulturních zařízení nebo turistických památek. Ti šťastnější pak obdrželi poukázky na ubytování ve vybraných hotelích.        (vk) 

 

Slonice Rashmi fotomodelkou

S napětím očekává Zoo Ostrava, zda se podaří uvítat ještě letos půlmiliontého návštěvníka. Mladá sloní samička Rashmi přitáhla už desítky tisíc zvědavců. Snad se číselné přání naplní, protože od 1. listopadu do 31. března je v zoo o 20 korun levnější vstupné. Půlmiliontý návštěvník získá dárkový balíček a celoroční rodinnou vstupenku do zoo. V listopadu a prosinci je zahrada otevřená od 9 do 16 hodin, pavilony se uzavírají v 15 hodin.

Skvělým nápadem je nástěnný kalendář, který Zoo Ostrava připravila na příští rok. Sloní samička Rashmi tam figuruje na každé stránce, k focení se postavila velmi profesionálně. Zájemci si mohou kalendář zakoupit v pokladně zoo, o jeho zaslání lze požádat i na dobírku. Stačí se zaregistrovat a vyplnit objednávkový formulář na webových stránkách www.zoo-ostrava.cz/cz/kalendar/.

V říjnu byla v zoo zahájena další velká stavba – Návštěvnické cen­trum, které bude střediskem ekologické výchovy a jehož součástí bude i restaurace s celoročním provozem. Vybudována bude i venkovní učebna a odpočinková zóna s terasou. Vznikne tak komplexní zázemí pro vzdělávací a osvětovou činnost v zoo. Odpočinková zóna bude zahrnovat hrací místa pro děti s vodní tematikou. Objekt Návštěvnického centra bude svým technickým řešením demonstrací ekologických přístupů. Při realizaci budou využity ekologické materiály a zároveň bude stavba realizována jako tzv. nízkoenergetický objekt. Provoz budovy bude zajištěn obnovitelnými alternativními zdroji energie. Návštěvnické centrum by mělo být uvedeno do provozu na jaře 2013. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP Moravskoslezsko a městem Ostrava.

Ostravská zoo ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s., a Moravskoslezským krajem nově umožňuje svým návštěvníkům třídit odpad. V zoo vznikla celkem čtyři sběrná hnízda na plast a papír. Barevné kontejnery doplňuje unikátní interaktivní expozice, kde se mohou lidé seznámit například s postupem zpracování vytříděných PET lahví na vlákna, současně přitom mohou prakticky využít výrobky z recyklovaných plastů – chodník z plastových dlaždic, plastové lavičky nebo ruské kuželky. Zoo Ostrava se tak stává stále kvalitnějším místem pro výuku veřejnosti k ekologickému chování nejen ke zvířatům. (k) 

K foto: Titulní strana kalendáře se slůnětem. 

              Vizualizace Návštěvnického centra, které začíná vyrůstat v ostravské zoo.

 

 Útulek nabízí

PIŠTA

– 1,5letý kříženec jezevčíka. Velmi temperamentní, svéhlavý a ostražitý hlídač. V útulku je od května, vběhl na pozemek rodinného domku a nechtěl pryč. Hlídání na zahrádce mu vyhovuje nejlépe. Nevhodný k malým dětem, nemá rád psy.

PONGO

 – 1,5letý kříženec, kterého v květnu letošního roku někdo přivázal a opustil v ostravském Bělském lese. Je vhodný na zahradu i k dětem, ale potřebuje pevnou ruku a důslednou výchovu. Hravý a temperamentní, k cizím zpočátku nedůvěřivý.

LAURIN

 – 3,5letý kříženec středního vzrůstu, který se do útulku dostal ve špatném zdravotním stavu. Dnes už je v pořádku, snese se s jinými psy a umí některé základní povely. Vhodný do bytu i na zahrádku. Rád běhá s míčkem, je učenlivý.

MILLI

– 7letá fenka křížence. Původní majitel ji přivázal a nechal hodiny čekat na přímém slunci v Hrabůvce, pro fenku se už nevrátil. Velmi milá, přítulná, poslušná. Rodinný pes do bytu i na zahrádku. Ráda hry a dostatek pohybu, aby neztloustla.


 

Strana 15 

Čtyři zlaté pro mladé judisty

Dva tituly, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili si borci 1. Judo Clubu Baník Ostrava přivezli z domácího mistrovství dorostu z Jablonce. Baníkovci se na šampionát vypravili s odhodláním pokračovat ve výborných výsledcích této sezony a zaútočit na příčky nejvyšší.

Konečné výsledky nakonec ještě předčily očekávání. Mistry České republiky se stali Patrik Lukáš (do 55 kg) a František Šmehlík (do 66 kg), vicemistry Tomáš Kotyk (do 90 kg) a Jakub Král (nad 90 kg). Posledně jmenovaný je stejně jako bronzový Dominik Lukáš (do 55 kg) věkem ještě starší žák.

Uspěli také další Ostravané. Zlato si z jabloneckého tatami přivezli Michal Václavík z klubu Městské policie Ostrava (do 50 kg) a Libor Skyba (do 90 kg)  z TJ Mittal. Nejúspěšnějším oddílem celého  šampionátu se stal 1. Judo Club Baník Ostrava.           (rdu)

 K foto: Zleva: manažer M. Lukáš, trenér D. Koza a mladí judisté Baníku J. Král, F. Šmehlík, M. Václavík, L. Selecký, T. Kotyk, P. Lukáš, K. Golová, dole: D. Lukáš, J. Slánička.    Foto: 1. JC BO 

 

Úspěšná sezona motoristů

Občanské sdružení RABA Motosport hodnotilo na slavnostním setkání v Radvanicích úspěšnou motoristickou sezonu, v níž obhájilo vítězství v Evropském poháru silničních motocyklů i v mezinárodním mistrovství Slovenska.

Tým ve složení Zdeněk Paznocht, Richard Bílý, Milan Vorel, Vojtěch Staniš, Jiří Obtulowicz, Ivan Králík a Jiří Nespěšný úspěšně reprezentoval také na závodech v Itálii a Polsku. Radvanické sdružení bylo jako pořadatel Okruhu Františka Bartoše vyhodnoceno Autoklubem ČR na druhém místě mezi organizátory mezinárodních závodů. V příštím roce se Bartošův okruh pojede 7. a 8. července, záštitu nad ním převzal náměstek primátora Aleš Boháč.             (jl)

  

Dopravní experti zvedli prst

Silniční, železniční, vodní doprava a spolupráce v rámci evropské dopravní osy Balt–Jadran byly hlavními tématy 15. mezinárodní konference Transport 2011. V Clarion Congress Hotelu ji ve dnech 8. až 9. listopadu pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pod záštitou primátora Petra Kajnara.

Velký prostor experti věnovali dopravní infrastruktuře na území Ostravy a kraje. Reálnou možností, jak rychle modernizovat silnici I/11, je využít evropských zdrojů. Zařazení přetížené spojnice kraje se Slovenskem do transevropské sítě TEN-T by mohlo zajistit přísun finančních prostředků z unie. Dosavadní průběh výstavby I/II vyvolává v moravskoslezském regionu znepokojení. Účastníci jednání vyzvali zodpovědné instituce k řešení kritické situace, plnění vládního usnesení č. 550/2006.

V rámci konference uspořádalo Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava diskusi na téma Bezpečnost v dopravě. V jejím rámci vystoupili mj. Olga Sehnalová, členka výboru pro dopravu Evropského parlamentu, národní korespondent Evropské charty BESIP pro ČR Vojtěch Mynář aj. Hosty letošního Transportu byli představitelé státu, firem a odborníci na dopravu z ČR, Rakouska, Polska a Slovenska.           (vi) 

 

město podporuje 

FANDÍME HOKEJI.

Před reprezentační přestávkou půjdeme na ex­traligu ještě dvakrát. HC Vítkovice Steel hostí v ČEZ Aréně nejprve Litvínov (út 6. 12., 17.40) a pak Kladno (po 12. 12., 17). Po Novém roce půjdeme na hokej znovu 6. 1. (Mladá Boleslav). Další zápasy: Vítkovice–Brno (út 10. 1.), Vítkovice–Slavia (pá 13. 1.) shodně v 17 h.

POD BEZEDNÝMI KOŠI.

Basketbalisté NH Ostrava přivítají v Mattoni NBL v Bonver Aréně (hala Tatran) v Cingrově ul. v sobotu 17. 12. Plzeň a v pátek 30. 12. Ústí n. L. Úvodní domácí zápas sehrají proti Prostějovu (so 7. 1.). Začátky v 17.30 h.

VOLEJBALOVÉ MENU.

Extraliga mužů má v prosinci na programu dva zápasy. VK Ostrava bude v hale SAREZA v Hrušovské ulici hostit Brno (so 10. 12.) a Benátky n. J. (čt 22. 12.). Začátky v 17 h.

FBC ČEKÁ MISTR.

Oba ostravské kluby se v extralize florbalu představí domácímu publiku v jednom zápase. FBC Remedicum hostí v neděli 11. 12. (17) v hale SAREZA v Hrušovské mistra ze Střešovic. Fanoušci WOOW Vítkovice si počkají do soboty 7. 1. (19.15), kdy v MSH na Dubině přivítají Future Praha.

MITTAL NA VARENSKÉ.

Na ex­traligové volejbalistky Mittal Ostrava nyní v hale na Varenské ulici čekají dva silní soupeři. Nejprve hráčky KP Brno (so 17. 12.) a po Novém roce (čt 12. 1.) UP Olomouc. Začátky vždy v 18 h.

XMASS CUP 2011.

Ve dnech 27.  až 29. 12. pořádá BK NH Ostrava 48. ročník Xmass Cupu, mezinárodního ocelářského turnaje juniorů v basketbalu. Hrát se bude v kategoriích U 19, 17 a 15. Kromě domácích nadějí se představí tři desítky družstev z Chorvatska, Slovinska, Srbska, Černé Hory, Nizozemska, Slovenska, Polska a dalších zemí Evropy. Centrem turnaje bude Bonver Aréna.             (vi)

 

Vánoční kluziště!!! Bruslíme na náměstí 

Na Vánočním kluzišti na Masarykově náměstí se od 26. listopadu znovu bruslí! Společnost SAREZA otevřela s podporou města a obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ledovou plochu o rozměrech 30 krát 15 metrů. V provozu je zdarma denně od 10 do 20 hodin, se čtyřmi přestávkami na úpravu ledové plochy. Návštěvníci využívají půjčovnu bruslí za 50 Kč (vratná záloha 500 Kč). V areálu jsou občerstvení, šatny, sociální zařízení. V pracovní dny od 10 do 12 hod. mohou kluziště využít školní třídy. Bruslit se bude do 8. ledna. Více na www.vanocnikluziste.cz.   (vi)

  

Saunové centrum

Městská společnost SAREZA otevřela po rekonstrukci nové saunové centrum v krytém bazénu v Porubě. Je rozděleno na pánskou a dámskou finskou suchou saunu s ledovou studnou, ochlazovacím vědrem, venkovním bazénem, odpočívárnou. Společné jsou parní sauny: solná, s bylinkovou vůní a keltská. Relaxační linku doplňují masáže klasické, sportovní, baňkové a lávovými kameny. Provozní doba centra v pracovní dny od 8 do 21 hod. o víkendech od 9 do 19 hod. Cena vstupného pro dospělého na jednu hodinu je během týdne do 14 hod. 100 korun, ve volné dny 130 korun.        (pg)


Strana 16 

Advent zve ke klidu a nevšedním prožitkům 

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ. V sobotu 26. listopadu se naplno rozzářil na Masarykově náměstí tradiční vánoční strom, zahájeny byly vánoční trhy. Další vánoční strom je na náměstí Sv. Čecha v Přívoze. Vyzdobeno je v centru Ostravy 23 ulic. Vánoční trhy na Masarykově náměstí jsou denně od 10 do 18 hodin až do 23. prosince, 38  stánků nabízí bohatý sortiment dárkových užitkových předmětů, své  prodejní stánky mezi nimi mají také neziskové organizace.

Centrum kultury a vzdělávání během trhů připravilo bohatý program – např. ukázky dobových řemesel, vystoupení divadelních, folklorních i dětských pěveckých souborů, atmosféru dokreslí betlém, zvířátka, středověký kolotoč, vláček, nechybí Ježíškova pošta a další.

Vánoční a novoroční výzdoba Radnice města Ostravy a Prokešovo náměstí se rozsvítila ve čtvrtek 24. listopadu, bude zářit do 6. ledna.  Tradičně stojí před radnicí vánoční strom – dvanáctimetrový kužel, po stranách stromu troubí na trubky šest andělů o výšce dvou metrů. Samotnou budovu zdobí LED závěsy, girlandy a pět bílo-modrých zdobených věnců.

OSTRAVA-PORUBA. První adventní neděle už vánoční výzdoba rozzářila Hlavní třídu, vánoční smrky nechybí na Hlavní třídě, náměstí Družby, u střediska Duha a u Oblouku, budovy porubského úřadu zdobí světelný déšť. Tradiční vánoční trhy na Alšově náměstí se konají od 1. prosince.

SLEZSKÁ OSTRAVA. Tradiční vypouštění balonků s přáním Ježíškovi se uskuteční 9. prosince ve 14.30 hodin před slezskoostravskou radnicí. Na Silvestra se od 23 hodin budou lidé veselit s hudbou, o půlnoci završí oslavy ohňostroj.

MARIÁNSKÉ HORY a Hulváky. V kostele Panny Marie Královny vystoupí 6. prosince Ostravský dětský sbor v 17 hodin, tentýž den děti ze Základní umělecké školy E. Marhuly vystoupí na koncertě v modlitebně Církve bratrské. Děti z téže školy vystoupí na Vánočním koncertě v Domě kultury města Ostravy 18. prosince. Na Štědrý den se otevře betlém pro děti v kostele P. M. Královny, půlnoční mše je tu ve 22 hodin. Kostel a mše jsou přístupné oba svátky vánoční, mše se konají rovněž 30. a 31. prosince, 1. a 6. ledna. Učitelé ze školy E. Marhuly vystoupí na koncertě ve stejném chrámu 3. ledna v 18 hodin.

SVINOV.  Základní umělecká škola z Ostravy-Svinova pořádá 21. prosince „Předvánoční koncert ve slezském duchu“   ve svinovském kostele Krista Krále v 18 hodin.

MICHÁLKOVICE. Místní pobočka městské knihovny má snad nejpestřejší adventní program. Patří k němu  koncert žáků 7. prosince, výtvarná díla Barevné plamínky 8. prosince, další vánoční koncert žáků 14. prosince, výtvarná dílna Vůně do dlaní 15. prosince. Tradiční adventní koncert se 17. prosince uskuteční v Husově sboru, v místním kulturním domě pak 20. prosince zazní vánoční koncert trampské kapely Tempo di vlak.

PETŘKOVICE. V této městské části se vánoční strom rozzáří na Mikuláše 6. prosince v 17 hodin, zúčastní se školy a školky, jejich žáci zazpívají všem návštěvníkům i opravdovému Mikuláši.

RADVANICE A BARTOVICE. Adventní koncert v podání ostravské kapely AVE!BAND se koná v sobotu 10. prosince od 18 hodin v Husově sboru v Radvanicích.

PUSTKOVEC. Vánoční strom se rozsvítí na křižovatce u kostela v pondělí 5. prosince v 17 hodin, k atmosféře přispějí děti zpěvem a Mikuláš s čertem a andělem.

TŘEBOVICE. Vánočního ducha lze navodit také na pěveckém recitálu Richarda Nováka, nositele Ceny Thálie, který se uskuteční 4. prosince v kulturním zařízení Altán v 17 hodin. Koncert je pořádán k osmdesátinám R. Nováka a 170. výročí narození A. Dvořáka.

OSTRAVA-JIH. V neděli 4. prosince se uskuteční tradiční Mikulášská neděle před kulturním střediskem K-TRIO spojená s rozsvícením vánočního stromu.

Od Mikuláše až do Tří králů je téma ukázek z filmů kameramana a cestovatele Lumíra Pecolda, které 6. prosince nabízí Senior klub Domu kultury Akord. Mikuláš už tu bude nadělovat 4. prosince.  Houslový virtuos Jaroslav Svěcený s dcerou Julií vystoupí na koncertu 14. prosince. Na silvestrovské zábavě zazáří DJ Franta Krásný.

OSTRAVSKÉ MUZEUM DĚTEM. Rodičům i dětem jsou určeny adventní tvůrčí dílny, které se v Ostravském muzeu budou konat 4., 11. a 18. prosince vždy v 17 hodin.

VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA. Dny vánočních řemesel se v pavilonu C na ostravském výstavišti Černá louka budou konat 10. a 11. prosince od 14 do 18 hodin. Lze tu vyzkoušet zapomenutá řemesla a vytvořit vlastní ozdoby a výrobky.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. Dvoudenní předvánoční jarmark začne o stříbrné sobotě 10. prosince, o den dříve pak zahájí tradiční a hojně navštěvovaná výstava desítek betlémů, někdy z neuvěřitelných materiálů, která potrvá až do 8. ledna.

JESLIČKY SV. FRANTIŠKA. Kostel sv. Václava v centru Ostravy je každoročně v prosinci nabitý k prasknutí. Inscenace hry Pavla Helebranda Jesličky sv. Františka plná dramatických dialogů a zpěvů má už tradici a skvěle doplňuje vánoční atmosféru. Účinkují herci Národního divadla moravskoslezského, ale také děti a sbor. Letos se představení uskuteční 20. prosince v 18 hodin a 26. prosince ve 14 hodin. Diváci si mají na pomoc sv. Františkovi se stavbou prvního betléma donést svíčku!!! 

K foto: Při rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí vytvořily atmosféru i děti, které podobné zážitky milují.

 

 Přijďte si společně zazpívat na náměstí!

Ojedinělá adventní akce se uskuteční na Masarykově náměstí ve středu 14. prosince. Přesně v 18 hodin si mohou všichni příchozí zazpívat tři známé vánoční koledy. Ve stejnou dobu se rozezpívají všechna krajská města v republice. Koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán a Půjdem spolu do Betléma spojí v danou chvíli celou Českou republiku. Tento unikátní projekt připravil regionální Deník, jeho partner Rádio Impuls v přímém přenosu umožní „nahlédnutí“ do každého města. Přijďte svým hlasem podpořit Ostravu, ať máme co nejvíce zpěváků! Texty koled najdete je na speciálu www.denik.cz/ceskozpivakoledy.      (r)