Ostravská radnice 03/2014

newsletter

Energetický regulační úřad do Ostravy?

Polemiku mezi politiky a v médiích vyvolalo prohlášení ředitelky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové o tom, že instituce by se měla do dvou let přestěhovat do Ostravy, kde má zatím jednu ze dvou poboček, druhá je v Praze. Mezi argumenty pro přesun patřila lepší dostupnost díky železnici, letišti a možnost využití odborných kapacit.

„Návrh na přesun sídla ERÚ do Ostravy vítáme a jsme připraveni být nápomocni při jeho realizaci," říká primátor Petr Kajnar. „Ostrava nabízí kvalifikované technické odborníky i absolventy vysokých škol, kteří mohou být přínosem pro posílení odbornosti úřadu." Podle primátora je Ostrava po Praze nejrychleji se rozvíjející městem ČR s potenciálem v oblasti energetiky. Záměr umístit některou ze státních institucí do Ostravy nezaznívá poprvé. Měly ho v programu předešlé vlády, ale zůstalo jen u slibů. „Musím se ohradit proti hlasům, které nás vytěsňují na okraj republiky. V dnešní Evropě pozbývá geografické vymezování se na významu," dodává Petr Kajnar.


Ostrava se posedmnácté představí na veletrhu v Cannes

Infrastruktura, atmosféra, kvalitní služby

my a svět

Jako město s velkým potenciálem pro různorodé investiční záměry se bude Ostrava prezentovat na 25. ročníku prestižního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM, který se koná ve festivalovém paláci v Cannes ve Francii od 11. do 14. března. Ostrava se tohoto veletrhu zúčastní s vlastní expozicí již posedmnácté.

„Ostrava i Ostravané jsou patřičně hrdí na svou jedinečnou industriální minulost a dědictví. Strategická poloha v blízkosti polské a slovenské hranice, úžasná atmosféra průmyslových lokalit, kvalitní služby a vyspělá infrastruktura dělají z Ostravy ideální místo pro investory," řekl primátor Ostravy Petr Kajnar.

Město v Cannes nabídne investorům a obchodním partnerům průmyslové zóny Mošnov a Hrabová, Vědecko-technologický park spolu s Centrem excelence IT4Innovations, brownfieldy (Karolina, Dolní oblast Vítkovice, rozvojové území Ostrava-Hrušov), volné plochy k zastavění i strategické projekty. Zájemci se mohou s nabídkou seznámit mimo jiné rovněž v „Databázi rozvojových ploch", kterou prezentuje město Ostrava na svých webových stránkách. Databáze v anglickém jazyce slouží jako podpůrný nástroj, který pomůže investorovi vyhledat požadovanou lokalitu podle předem zadaných kritérií. Obsahuje jak pozemky v majetku města, tak lokality v soukromém vlastnictví. Pravidelně aktualizovaný ucelený přehled informací o rozvojových aktivitách a vývoji v oblasti investic na území města přináší „Real Estate Report Ostrava".

Partnery Ostravy budou společnosti CTP, Dalkia Česká republika, HB Reavis Group, Multi Development Czech Republic, OHL-ŽS – divize Stavitelství Ostrava, PRK Partners a RPG Real Estate Land. Součástí prezentace města na veletrhu bude také doprovodný program. Akce pro potenciální investory se na ostravském stánku uskuteční 13. března.


Dotace do školství, kultury, sporu a dalších oblastí

Z jednání zastupitelstva

V úvodu 30. zasedání Zastupitelstva města Ostravy dne 19. února  přijali zastupitelé do svého středu novou členku. Iveta Vozňáková z hnutí Ostravak nahradila v tomto politickém uskupení Evu Schallerovou, která ukončila mandát ze zdravotních důvodů.

Z jednání zastupitelstva.V rámci únorové schůze zastupitelé mimo jiné schválili uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP na spolufinancování projektu Integrovaný plán mobility města. Rozhodli o poskytnutí účelových dotací-grantů z rozpočtu města na rok 2014 pro organizace a subjekty v oblastech školství, volného času, sociální péče, zdravotnictví, kultury, tělovýchovy a sportu, podpory vrcholového sportu, hendikepovaných a prevence kriminality. Schválili také návrh na poskytnutí dotací na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách.

Městské nemocnici posvětili finance na nezbytné opravy budov. Například hlavním cílem investiční akce Rekonstrukce a modernizace oddělení ortopedie a urologie je vyřešení problémů s nevyhovujícím technickým stavem a statikou objektu a zvýšení komfortu pro pacienty. Zastupitelé dali zelenou poskytnutí dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě v září 2014.

Poměrně bouřlivou diskuzi volených zástupců občanů vyvolala otázka vyvěšení vlajky Tibetu na radnici. Hlasování skončilo neschválením žádosti spolku Lungta o podporu této mezinárodní kampaně. Zastupitelé projednali řadu dalších bodů programu. Zápis a další dokumenty k 30. schůzi jsou k náhlednutí na webu www.ostrava.cz v sekci Úřad-Město a jeho orgány-Zastupitelstvo města.


 

Irský festival podesáté

Irský kulturní festival se ve dnech 24.–29. března koná v Ostravě již podesáté. Získává mezi lidmi stále větší popularitu. V roce 2013 si na jeho akce našlo cestu přes 5 tisíc návštěvníků od nás i ze zahraničí. Festival má podporu města Ostravy.

Irský festival bude v Ostravě již podesáté.Také letos pořadatelé v čele s „duchovním otcem" projektu Jasonem Fitzgeraldem, rodilým Irem z Limericku, který žije už jedenáctý rok v Ostravě, připravili program, jehož jádrem je tradiční živá irská hudba. Diváci ji mohou slyšet v Bernie´s Irish Pubu na Stodolní ulici po celou dobu konání festivalu (vstup je volný), ve stejných dnech lze ochutnat tradiční irské menu v Hotelu Brioni nebo se zúčastnit týdne irské literatury a filmu v multižánrovém středisku Cooltour na Černé louce.

Výtěžek z tomboly na VIP Black Tie Gala plesu bude věnován ostravskému Čtyřlístku. Vyvrcholením festivalu se stane megakoncert v Bonver Aréně v sobotu 29. března (vstup zdarma) s hlavní hvězdou skupinou Hermitage Green, současnou nejpopulárnější irskou kapelou. Program poprvé nabídne divadlo. Bezručovci se představí s inscenací hry Ira Martina McDonagha Mrzák inishmaanský (25. 3.). Více o festivalu a jeho programu na www.irishculturalfestival.com.


Město vynakládá na ekologické projekty 2 miliardy korun ročně

Zeleň ochrání před prachem

životní prostředí

Ostrava patří z hlediska kvality životního prostředí mezi nejzatíženější místa v České republice. Od roku 1990 v této oblasti došlo k podstatnému zlepšení v důsledku poklesu průmyslové výroby a rozsáhlých environmentálních opatření. Také díky městu, které na ochranu životního prostředí vynakládá nemalé prostředky.

Jen od roku 2007 investovalo více než 14,1 miliardy korun. Částka zahrnuje finance použité v oblastech – ovzduší a zeleň, ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova, jízdné MHD, vodní hospodářství a protipovodňová ochrana, odpady a brownfields. „Jen na ostře sledovanou ochranu ovzduší jsme uvolnili 8,7 miliardy korun. Patří sem také údržba městské zeleně za jednu miliardu a třináct milionů korun, či projekty týkající se výsadby a revitalizace stromů a keřů v hodnotě téměř 233 milionů korun," uvedl náměstek primátora Dalibor Madej.

Zeleň ochrání před prachemDo roku 2015 bude v Ostravě vysazeno v rámci dvou typů projektů – zalesnění biokoridorů a snížení emisí v okolí velkých zdrojů znečištění – 114 tisíc stromů a 320 tisíc keřů. Cílem takto masivní výsadby zeleně, která v ČR nemá obdobu, je také snížení emisí tuhých znečišťujících látek v ovzduší o 53 tun ročně. Nejde jen o výsadbu zeleně a dřevin, ale také o jejich regeneraci pomocí pěstebních opatření (kácení, ošetření, ořezy, apod.) v různých lokalitách města. Regenerovaná plocha bude mít po dokončení rozlohu přibližně 337 ha, nově zakládané plochy pak 116 ha (pro ilustraci – vydlážděná plocha Masarykova náměstí má 0,95 ha).

U výdajů na životní prostředí ale nejde jen o ovzduší, byť právě v Ostravě hraje dominantní roli. Město se stará například o vodní hospodářství, zemědělství, ochranu přírody a krajiny, odpadové hospodářství, brownfieldy, vodovody a kanalizace a mnoho dalších oblastí. Přehledné informace o životním prostředí, zejména o ovzduší včetně jeho aktuálního stavu, odborné studie a analýzy najdete na webu www.dychamproostravu.cz.


Koncese na líh? Pospěšte si

Alkohol podle novely živnostenského zákona mohou prodávat pouze držitelé koncese. Termín pro získání koncese končí 17. dubna 2014, tak by si žadatelé o koncesi měli pospíšit. Žádost o koncesi se podává na obecní živnostenský úřad, neplatí se správní poplatek a k žádosti se nepřipojují žádné další doklady. Pokud podnikatel doposud prodávající líh a lihoviny žádost nepodá, uplynutím šestiměsíční lhůty pozbývá oprávnění k jejich prodeji. Navíc se vystavuje riziku finančního postihu ve výši až 1 milion korun. Termín pro vyřízení koncese na Živnostenském úřadě Ostrava na Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, se dá sjednat také na zelené lince 844 12 13 14.


 V Ostravě se staví nové silnice spolufinancované městem, krajem i Evropskou unií

Stavby očekávané motoristy i občany

doprava ve městě

Ve městě Ostravě máme kromě 17,5 km dálnice, přes 194 km silnic první, druhé a třetí třídy a také více než 821 km místních komunikací. Ani takto propracovaná silniční síť nestačí stále hustějšímu provozu a vyšším nárokům na plynulost a bezpečnost automobilové dopravy. Pro některé ostravské obvody jsou nová dopravní řešení nutností.

Prodloužená Rudná

Své o tom vědí v Porubě, jejíž občané řadu let čekají na stavbu Prodloužené Rudné, která má odvést tisíce vozidel denně křižujících ulice 17. listopadu, Opavskou a další komunikace mimo obydlené lokality. Na výstavbu 6 657 metrů dlouhé čtyřproudové komunikace I/11, Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava, Ředitelství silnic a dálnic vloni vynaložilo 374 mil. Kč. Zhotovitel stavby Strabag se zaměřil zejména na mimoúrovňové křížení (MÚK) Rudná, založení některých složitějších mostních objektů, přeložky plynovodu, zemní práce apod.

Pro rok 2014 má ŘSD ze Státního fondu dopravní infrastruktury na Prodlouženou Rudnou schváleno 1,35 mld. korun převážně z dotací EU. Harmonogram výstavby se soustřeďuje na mostní objekty, kterých je na trase 15 (včetně estakády ve Vřesině). Pokračuje stavba mimoúrovňových křižovatek Rudná a Krásné Pole. Nezbytným předpokladem pro hladký průběh výstavby je příprava území a s tím související výkupy majetku. Pokud nenastanou nepředvídané komplikace, dokončení Prodloužené Rudné může ve druhé polovině roku 2015  plynule navázat na zprovoznění navazujícího úseku silnice I/11 Opava-Mokré Lazce-Ostrava. A to je termín, o kterém jsme nedávno mohli jenom snít.

Prodloužená Ruská

Stavba zařazená do integrovaného plánu rozvoje města zajistí pomocí prodloužení Ruské ulice a vybudování přes kilometr dlouhé páteřní komunikace lepší dopravní obslužnost oblasti Dolních Vítkovic. Území s památkově chráněnými a turisticky atraktivními objekty vysokých pecí, multifunkční haly Gong, malého a velkého Světa techniky. Nová komunikace pomůže vytvořit nový, otevřený veřejný prostor.

Prodloužená Ruská ulice umožní budoucí dopravní propojení také do oblasti Nové Karoliny a výhledově stavbu křižovatky ulic Místecké, Vítkovické a Železárenské. Termín dokončení stavby byl stanoven na září 2014. Výhody hotových úseků ulic Vítkovické a Ruské mají už v červenci ocenit návštěvníci festivalu Colours of Ostrava. Náklady z rozpočtu města na stavbu dosáhnou 148 mil. Kč (bez DPH), až 85 % ze způsobilých výdajů pokryje evropská dotace z ROP Moravskoslezsko.

Přeložka Bílovecké

Silnice III/4785, Přeložka ulice Bílovecké (I. etapa, 1. a 2. stavba) staví společnost SDS Exmost od loňského listopadu. Výsledkem bude odklonění dopravy z frekventované Bílovecké ulice mimo zastavěnou část městského obvodu Svinov na novou přeložku komunikace situovanou podél železniční trati.

Nový 1,55 km dlouhý úsek dvoupruhové silnice povede od parkoviště u nádraží ČD ve Svinově a napojí se na jihozápadní rampu velké okružní křižovatky dálnice s Rudnou. Součástí stavby jsou tři mostní objekty, chodníky, napojení místních komunikací, přeložky vodních toků a inženýrských sítí, opěrné a protihlukové stěny. Dnešní frekventovaná Bílovecká ulice bude po dokončení přeložky v říjnu 2014 přeřazena do sítě místních komunikací. Snadnější průjezd Svinovem zvýší bezpečnost silničního provozu, cyklistů i chodců.

Na financování projektu s celkovými náklady přes 86 982 tis. Kč (s DPH) se cca 26,1 mil. Kč podílí Moravskoslezský kraj, cca 2,1 mil. Kč město Ostrava. Spolufinancování ze strukturálních fondů EU prostřednictvím ROP NUTS II Moravskoslezsko představuje 70 procent nákladů.

Pavlovova a Plzeňská

Na stavbě Propojení Pavlovova – Plzeňská v obvodu Ostrava-Jih nyní probíhají práce na Pavlovově ulici. Jedná se vesměs o zemní práce na komunikacích, stavbu opěrných zdí, přeložky sítí apod. Na Plzeňské byly z důvodu zimní technologické přestávky práce na nezbytně nutnou dobu přerušeny.  V případě příznivých klimatických podmínek se začne stavět v březnu. Kompletní propojení obou komunikací realizované firmou Alpine Bau má být dokončeno v prosinci 2014. Náklady stavby představují objem 79 mil. Kč (bez DPH), předpokládaná evropská dotace dosáhne 85 procent. Současně s novou komunikací se staví cyklostezka Pavlovova – Plzeňská s náklady 7,4 mil. Kč (bez DPH).


K projektu se budou moci vyjadřovat organizace i občané

O budoucnosti dopravy rozhodne plán mobility

Jak byste chtěli, aby vaše město vypadalo za dvacet let? To je jedna z otázek, na kterou dá odpověď připravovaný „Plán udržitelné městské mobility pro město Ostravu". Dokument bude po zpracování a projednání s odbornou i laickou veřejností sloužit jako podklad pro sestavení dopravních a regulačních plánů.

Zpracovatelem je společnost AF-CITYPLAN s. r. o., jejími partnery Agentura Viaco pro veškeré průzkumy a experti pro hodnocení hluku a emisí. Za město je garantem náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda a odbor dopravy magistrátu.

Plánování udržitelné městské mobility v Ostravě se má inspirovat postupy existujícími v řadě evropských měst. Cílem je vytvořit systém udržitelné městské dopravy – dostupnost systému musí být k dispozici všem, musí se zlepšit bezpečnost dopravy, účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží, představuje to však i snížení znečištění ovzduší, znečištění hlukem, emisemi skleníkových plynů, spotřeby energie, příspěvek ke zlepšení atraktivnosti a kvality městského prostředí a designu.

O budoucnosti ostravské městské dopravy rozhodne plán mobility.Projekt spolufinancovaný z evropských fondů potrvá do března 2015. Má čtyři části – strategickou, analytickou, návrhovou a prezentační. V jeho rámci budou realizovány dopravní a socio-demografické průzkumy. V průběhu prvního pololetí 2014 lidé uvidí v ulicích „sčítače", kteří budou zaznamenávat počty vozidel a cestujících, zapisovat RZ vozidel ve směrovém průzkumu, povedou dotazníková šetření s občany. Významným nástrojem projektu bude multimodální dopravní model.

Zapojení občanů do procesu tvorby Plánu udržitelné městské mobility je vítané a žádoucí. Proběhne jeho veřejné projednání, organizace, podniky i občané se k projektu budou moci vyjadřovat. Pro tyto účely byla zřízena i webová stránka www.mobilita-ostrava.cz, na které občané naleznou informace, aktuality, anketní dotazníky. O důležitých bodech a výsledcích projektu se dočtete v příštích vydáních  Ostravské radnice.

banner ROP


Park sloužící vědě a podnikání

Ve Vědecko-technologickém parku města Ostravy, který sídlí v blízkosti Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě, byl zahájen investiční projekt výstavby Multifunkční budovy III a IV. V již stávajících budovách sídlí firmy, které zaměstnávají kolem 900 lidí.

VTP slouží vědě a podnikáníNové objekty budou sloužit jako podnikatelské inkubátory pro malé a střední podniky k rozvoji inovativního podnikání. V rámci multifunkční budovy III nově vznikne 2 794 m2 využitelných ploch a v rámci multifunkční budovy IV nově pak 2 503 m2 využitelných ploch. Výstavba obou budov zahájila společnost Skanska loni 16. srpna, předpokládané dokončení je plánováno na březen 2015. Realizační náklady obou budov představují přes 405 milionů Kč s DPH, přičemž projekt bude spolufinancován z Operačního programu podnikání a inovace, programu podpory Prosperita ve výši dotace až 75 % (max. 300 mil. Kč).

VTP slouží nejrůznějším aktivitám – např. výzkumné, vývojové a projekční činnosti, biotechnologii, nanotechnologii, výboji a výrobě laboratorní, měřicí a zkušební techniky, výzkumu a vývoji v oblasti alternativních energetických zdrojů, technologickým a high-tech opravárenským centrum apod.


Prach v ostravském ovzduší čočkou mikroskopu

výstava prachVíme, co dýcháme? Vernisáž výstavy s tímto názvem se koná v prostorách foyer Radnice města Ostravy v úterý 11. března. Slavnostní zahájení výstavy začíná v 15:00 hodin. Výstava ukáže fotografie částic prachu pořízené elektronovým mikroskopem, zachycené ve venkovním prostředí a a tentokrát i v lidském organismu.Výstava navazuje na loňskou březnovou výstavu Ostravský prach, která poprvé představila 22 fotografií z mikrosvěta částic. Prašné částice jsou velmi rozmanité a mají tvar koulí, krychliček, vláken nebo se spojují do tzv. agregátů = hroznů. Velikost takových částeček prachu je od 2 nanometrů do 10 mikrometrů.

Na letošní výstavě se představí nová série fotografií částic znečištění ovzduší, které tentokrát pocházejí z dopravy a lokálních topenišť rodinných domů. Opět tak máme možnost, díky soudobé technice, nahlédnout do rozměrů tisíckrát menších, než je tloušťka lidského vlasu.


Pod dozorem jsou hlavně školy a zastávky MHD

Riziková místa – máme přehled

Bezpečnost silničního provozu patří k důležitým předpokladům spokojeného života občanů v každém městě. Správné chování, předvídavost a zodpovědnost řidičů i chodců zde sehrává důležitou roli. Pomoci může i znalost lokalit, které vyžadují zvýšenou pozornost.

Aktualizovaný seznam rizikových míst v Ostravě můžete najít na webových stránkách Městské policie Ostrava. V záložce Doprava se skrývá přehledná tabulka s názvem městského obvodu, ulice a popisem důvodu rizikovosti daného místa, kde se současně hlídá nejvyšší povolená rychlost na základě doporučení starostů nebo stížností občanů. Nejčastěji se jedná o místa v blízkosti škol či zastávek městské hromadné dopravy. Více na www.mpostrava.cz.

V průběhu února byly pod drobnohledem strážníků v Moravské Ostravě ulice Hornopolní a Varenská, v Porubě, v souvislosti se zvýšeným pohybem školáků a chodců, ulice B. Nikodéma, Martinovská a Průběžná. V obvodu Jih to byly zastávky MHD v ulicích Horní, Dr. Martínka a Výškovické, ve Slezské Ostravě v ulicích Těšínské, Hladnovské, v Michálkovicích v Rychvaldské apod.

Zajímavé údaje nám v této souvislosti poskytl Josef Laža z městského aktivu BESIP. Na území Ostravy se v roce 2013 šetřilo nejvíce dopravních nehod, shodně devět, na křižovatkách ulic Muglinovské a Orlovské ve Slezské Ostravě, Rudné a Výstavní ve Vítkovicích, Výškovické a U Studia v obvodu Jih. Z objektivnějšího pohledu relativní nehodovosti, kdy se přihlíží také k počtu projetých vozidel, byla „nejnehodovější" křižovatkou Nádražní a Jirská (6,58 nehody na milion vozidel). Neslavné absolutní prvenství v počtu šetřených dopravních nehod (13) drží ul. Rudná (úsek Fryštátská – hranice města ve směru na Havířov). Jen o jednu nehodu méně policisté šetřili v ul. 17. listopadu (Průběžná – Martinovská).


Pobočka OIS v Nové Karolině

Ostravský informační servis, s. r. o., jehož zřizovatelem je město Ostrava, otevřel 4. března v pořadí sedmou pobočku v obchodním centru Nová Karolina. Otevřena je denně od 10 do 19 hodin, o víkendech plně nahradí služby pobočky Elektra. Kromě informací o městě nabízí vstupenky na kulturní, společenské a sportovní akce v Ostravě, kraji, v ČR i v zahraničí, trička a jiné suvenýry se znaky města, pohlednice či jízdenky na městskou hromadnou dopravu.