Ostrava je opět zelenější

26/6 2014

V Ostravě bylo ve čtvrtek 26. června slavnostně ukončeno několik projektů výsadby zeleně na území města. Akce se účastnili náměstek primátora Dalibor Madej, generální ředitel společnosti Vítkovice Jan Světlík a za realizátora výsadby ředitel Marcel Holeček ze společnosti H-REKULTIVACE.

Ostrava je opět zelenější

FOTO: Tisíce nových stromů a keřů bylo zasazeno v Ostravě v rámci zelených projektů. Snímky: MMO a Petr Havránek.

Mezi nejvýznamnější priority města Ostravy patří bezesporu ochrana životního prostředí a ovzduší. Vedení města Ostravy řeší negativní dopady znečištěného ovzduší a zlepšení ekologické stability území pomocí masivní výsadby nové zeleně za desítky milionů korun.
V měsíci červnu byla dokončena velká část z těchto projektů, přesněji šest z devíti. „Jde o tisíce lip, javorů, platanů, dubů a bříz, celkem se jedná více než 100 tisíc stromů a 300 tisíc keřů na 152 místech v celkové rozloze víc než 100 hektarů," upřesnil náměstek primátora Dalibor Madej, „zeleň mimo jiné významně sníží množství tuhých znečišťujících látek v ovzduší."

Projekty můžeme rozdělit do tří kategorií:

I.
Jedná se především o projekty „Izolační zeleně", která bude plnit funkci tzv. „zeleného filtru", jenž má funkci clony oddělující obytné plochy s průmyslovými areály nebo frekventovanými komunikacemi.
V měsíci červnu byla dokončena výsadba zeleně v rámci projektů „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01", „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02", „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03" a „Zelená osa Vítkovic"
Realizací projektů dojde ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek o cca 53,5 tun/rok - prostřednictvím vysazení téměř 19 tisíc kusů dřevin na celkové ploše skoro 70 ha. Celkové náklady na realizaci projektů činí 37 286 tis. Kč, z čehož dotace činí 32 492 tis. Kč s DPH. (skutečné náklady: realizace, TDI, BOZP, AD), což činí celkem 87% nákladů na realizaci. Součástí projektů je i následná péče o vysazenou zeleň, kterou budou provádět zhotovitelé po dobu 5 let od dokončení výsadby zeleně.
Všechny projekty jsou spolufinancovány z Operačního programu Životní prostředí. Realizaci provedly firmy - Izolační zeleně: AWT Rekultivace a.s., Zelená osa VTK: H-REKULTIVACE, a.s.

II.
Další část zahrnuje projekty ÚSES - „Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1. etapa, část A a část B", jejichž cílem je zlepšení druhové skladby dřevin a vytvoření biocenter a biokoridorů, které tvoří územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES). Přirozeným důsledkem takto vytvořených prvků ÚSES je rozšíření a ochrana živočichů v místech jejich původního výskytu.

Biocentra a biokoridory, mají základní úkol – ochranu druhů rostlin nebo živočichů v místě jejich přirozeného výskytu. Biocentra byla založena i ve složitých přírodních podmínkách v blízkosti břehů řek, na výsypkách, haldách.
V rámci realizace projektů bylo vysazeno 110 tis. stromů a 300 tis. keřů na území převážné většiny městských obvodů.

Součástí projektu je i následná péče o vysazenou zeleň, kterou bude provádět zhotovitel po dobu 12 let od dokončení výsadby zeleně.

Náklady na ÚSES část A dosáhly na 37,3 milionu korun, z toho 97,2% kryje dotace z OPŽP, náklady na část B pak dosáhnou 41,9 milionu korun a dotace pokryje 97,4% této částky. Realizaci provedlo „Sdružení Pozemní stavitelství Zlín a.s., ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. a AB Facility a.s."

V neposlední řadě byla v roce 2014 zrealizována výsadba zeleně na území lesoparku Bělský les v oblasti opuštěného areálu bývalých kasáren. V konečné fázi bude v regenerovaném území lesoparku Bělský les vybudována naučná stezka včetně mobiliáře zahrnujícího nové altány a lavičky. Hotovo by mělo být do letošního října.

Tím ale výsadba zeleně v Ostravě nekončí.

III.
Posledním projektem, který je v současné době připravován k realizaci „Revitalizace městské zeleně". Předmětem projektu je provedení pěstebních opatření a výsadba nové zeleně na vybraných lokalitách v městské zástavbě (parková zeleň) a úprava vstupů do městských lesů včetně ošetření stromů podél lesních cest (les Osošník, Porubský les, Hulvácký les, Korýtko, Bělský les). Zahájen bude v září a ukončen v květnu 2015 s celkovými náklady 18,1 milionu korun a dotací z OPŽP ve výši 75%.

Právě teď také startuje zatím poslední část projektů izolační zeleně s pořadovým číslem 4. Do prosince 2014 bude vysazeno dalších 1519 stromů a 6192 keřů s celkovými náklady 9,1 milionu korun s dotací 90% z OPŽP.

logo opzp