Obecně závazná vyhláška č. 9/2022

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 9/2022,

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 

Zastupitelstvo města Ostravy se na svém zasedání dne 22.06.2022 usnesením
č. 2067/ZM1822/35 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen “vyhláška“) v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Ostravy vymezuje veřejná prostranství[1]), na kterých je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, a tím vytváří opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti a dobrých mravů.

 

 

Čl. 2

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 

(1)    Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů[2]) na veřejných prostranstvích v oblastech        vymezených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky. Příloha č. 1 obsahuje textovou a grafickou část, přičemž v případě jakýchkoliv rozdílností mezi textovým
a grafickým vymezením oblastí je rozhodující textové vymezení.

 

(2)    Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1 se nevztahuje na dny 31.12. a 01.01. každého kalendářního roku.

 

(3)    Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na veřejná prostranství, vymezená v příloze č. 1, v době, ve které na konkrétním veřejném prostranství probíhá příležitostný prodej alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, kulturních akcích, sportovních akcích, společenských akcích, příležitostných trzích a jim podobných akcích, za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.

 

(4)    Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na prostory restauračních zahrádek, které jsou součástí restauračních zařízení, v souladu s provozní dobou restauračních zahrádek.

 

 

 

Čl. 3

Sankce

 

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle platných právních předpisů.

 

 

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se zrušuje:

 

-      obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace       alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ze dne 25.03.2009,

 

-      obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 3/2011, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ze dne 29.06.2011,

 

-      obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 7/2011, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 3/2011, ze dne 07.12.2011,

 

-      obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2013, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších doplňků, ze dne 20.03.2013,

 

-      obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 25.06.2014,

 

-      obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2015, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29.04.2015,

 

-      obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 12/2015, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 25.11.2015,

 

-      obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2016, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14.09.2016,

 

-      obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2017, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn
a doplňků, ze dne 05.04.2017,

 

-      obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 18/2017, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn
a doplňků, ze dne 18.10.2017,

 

-      obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2019, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn
a doplňků, ze dne 06.03.2019,

 

-      obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2019, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn
a doplňků, ze dne 18.09.2019,

 

-      obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2021, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 03/2011, obecně závazné vyhlášky č. 07/2011, obecně závazné vyhlášky
č. 02/2013, obecně závazné vyhlášky č. 04/2014, obecně závazné vyhlášky č. 02/2015, obecně závazné vyhlášky č. 12/2015, obecně závazné vyhlášky č. 09/2016, obecně závazné vyhlášky č. 04/2017, obecně závazné vyhlášky č. 18/2017, obecně závazné vyhlášky č. 04/2019 a obecně závazné vyhlášky č. 10/2019, ze dne 03.03.2021.

 

 

Čl. 5

Účinnost

 

                                                                                                            

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího
po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

…………………………….   

Ing. Tomáš Macura, MBA

primátor

elektronicky podepsáno

 

……………………………..

Mgr. Radim Babinec

náměstek primátora

elektronicky podepsáno

 


 [1]) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

[2]) § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění

   pozdějších předpisů

 

Příloha č. 1