Obecně závazná vyhláška č. 9/2021

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 9/2021,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2020

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 23.06.2021 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84  odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1 Změny

 

Obecně závazná vyhláška č. 18/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2020, se mění a doplňuje takto:

 

(1)  V Čl. 7 odst. 4 se text ve znění „Čl. 6 odst. 1 písm. j)“ nahrazuje textem ve znění „Čl. 5 odst. 1
písm. j)“.

 

(2)  V Čl. 7 odst. 10 se text ve znění „Čl. 6 odst.1 písm. f)“ nahrazuje textem ve znění „Čl. 5 odst. 1
písm. f)“.

 

(3)  Čl. 7 odst. 12 nově zní:

„(12) Od poplatku je v období od 9.7.2021 do 31.12.2021 osvobozeno zvláštní užívání veřejného   prostranství formou předzahrádek, v rámci kterých je provozována hostinská činnost.“

 

(4)  Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2020, se nahrazuje přílohou č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

 

    

 Čl. 2 Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 9.7.2021.

 

  

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

   

 

Mgr. Radim Babinec v.r.

náměstek primátora

 

 

 Příloha č. 2