Obecně závazná vyhláška č. 9/2017

Tisk

 Obecně závazná vyhláška č. 9/2017,

 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších změn a doplňků

  

Zastupitelstvo města Ostravy se na svém zasedání dne 10.05.2017 usnesením č. 1639/ZM1418/26 usneslo vydat na základě ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších změn a doplňků, se mění a doplňuje takto:

(1) Článek 3 odst. 9 se nahrazuje textem, který zní:

Zábavní pyrotechnika – pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům všech druhů a kategorií vymezených v zákoně č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.“

(2) Článek 3 odst. 10 se zrušuje.

(3) V Článku 4 odst. 1 se zrušuje písm. c).

(4) Článek 4 odst. 3 se nahrazuje textem, který zní:

Povinnost uvedená v čl. 4 odst. 1 se dále nevztahuje na činnosti uvedené v čl. 2 písm. j), a to v noci ze dne 31. 12. na 1. 1. každého roku, s výjimkou doby nočního klidu upravené pro tuto noc jinou obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy2).“

(5) V Článku 4 odst. 5 se doplňuje za poslední větu text, který zní:

Výjimku nelze udělit na dobu po 22.00 hod.“

(6) V Článku 5 se dosavadní poznámka č. 2) na konci věty označuje jako poznámka č. 4).

(7) Poznámka č. 3) pod čarou se nahrazuje textem, který zní:

kompetentní orgán příslušného městského obvodu dle obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“.

(8) Text poznámky č. 2) pod čarou se nahrazuje textem, který zní:

obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu“

(9) Dosavadní poznámka č. 2) pod čarou se označuje jako poznámka č. 4)

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

…………………………….

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

……………………………..

Mgr. Michal Mariánek v.r.

náměstek primátora