Obecně závazná vyhláška č. 9/2013

Tisk

ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška č. 9/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 12/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 11/2012

Zastupitelstvo města se usneslo dne 26.6.2013 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 12/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 11/2012:

 

Čl. 1 Změny

Obecně závazná vyhláška č. 12/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 11/2012, se mění a doplňuje takto:

V Článku 8 odst. (1) se vypouští text:
„Držitel psa osvobozený od poplatku z některého z důvodů uvedených v písm. f) – i) tohoto odstavce je povinen správci poplatku vždy nejpozději do 31.1. následujícího roku prokázat, že dosavadní důvod osvobození trvá, nebo že splňuje jiný z důvodů osvobození od poplatku uvedených pod zmíněnými písmeny, jinak osvobození zaniká. Osvobození zaniká, zanikne-li důvod osvobození.“

 

Čl. 2 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.7.2013.

 

Ing. Petr Kajnar v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík v.r.
náměstek primátora