Obecně závazná vyhláška č. 8/2021

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 8/2021,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č.13/2006, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, obecně závazné vyhlášky č. 4/2013, obecně závazné vyhlášky č. 6/2015 a obecně závazné vyhlášky č. 12/2017

 

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 23. 6. 2021 podle § 10 písm. d) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Změna

 

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č.13/2006, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, obecně závazné vyhlášky č. 4/2013, obecně závazné vyhlášky č. 6/2015 a obecně závazné vyhlášky č. 12/2017, se mění takto:

 

1)        V Čl. 4 odst. 1 se zrušuje text „nebo jako správní delikt“.

 

2)        V Čl. 4 odst. 2 se text „nebo jiných správních deliktů“ nahrazuje textem

 

„fyzických osob a přestupků právnických a podnikajících fyzických osob“.

 

3)        V příloze č. 1 v bodu 6. městský obvod Vítkovice se za text „území za ulicí Sirotčí, lokalita Jeremenkova osada (pozemky p. č. 1278/1, p. č. 216/13, p. č. 215/1)“ vkládá na nový řádek text

 

„*k. ú. Vítkovice

Agility park – plocha vymezená v sadu Jožky Jabůrkové (část pozemku p. č. 471/1) po pravé straně při vstupu z ulice Lidická, vymezená zpevněnými plochami“.

 

4)        V příloze č. 1 v bodu 16. městský obvod Radvanice a Bartovice se zrušuje text „místa nejsou vymezena“ a vkládá se na nový řádek text

 

„* k. ú. Radvanice

oplocená část pozemku p. č. 730/11 v k. ú. Radvanice (psí hřiště ul. Poláškova)“.

 

5)        V příloze č. 1 v bodu 18. městský obvod Martinov se zrušuje text „p. č. 3003 a“.

 

6)        V poznámce pod čarou č. 4) se text „ust. § 27 odst. 1 písm. q)“ nahrazuje textem

 

„ust. § 27 odst. 1 písm. r)“.

 

7)        V poznámce pod čarou č. 5) se text „ust. § 27a odst. 1 písm. n)“ nahrazuje textem

 

„ust. § 27a odst. 1 písm. o)“.

 

 

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 9. 7. 2021.

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Šebestová v.r.

náměstkyně primátora