Obecně závazná vyhláška č. 8/2018

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 8/2018,

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 19. 9. 2018 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) a § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, se mění a doplňuje takto:  

 

 

 

(1)       V článku 10 odst. 2 se slova „rozpočtového výhledu“ nahrazují slovy „střednědobého výhledu rozpočtu“.

 

 

(2)       V článku 10 odst. 3 písm. b) se slova „rozpočtových výhled“ nahrazují slovy „střednědobý výhled rozpočtu“.

 

 

(3)       V článku 10 odst. 4 se slova „rozpočtové provizorium“ nahrazují slovy „pravidla rozpočtového provizoria“.

 

 

(4)       V článku 10 odst. 9 písm. b) se slova „rozpočtový výhled“ nahrazují slovy „střednědobý výhled rozpočtu“.

 

 

(5)       V článku 10 odst. 11 se slova „rozpočtové provizorium“ nahrazují slovy „pravidla rozpočtového provizoria“.

 

  

(6)       Článek 10 odst. 13 zní:

 

„(13)    Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu za uplynulý kalendářní rok vždy před schvalováním závěrečného účtu města bez výhrad nebo s výhradami a přijme opatření k nápravě nedostatků. Závěrečný účet je členěn dle platné rozpočtové skladby a obsahuje údaje podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů8. Návrh rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva městského obvodu, a to plynule až do dne jeho projednávání, na úřední desce městského obvodu a na internetových stránkách městského obvodu. Na úřední desce může být návrh rozpočtu a závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na internetových stránkách městského obvodu se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu a návrhu závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na internetových stránkách městského obvodu je následně po schválení zveřejněn rozpočet městského obvodu, střednědobý výhled rozpočtu, případná pravidla rozpočtového provizoria a závěrečný účet včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu za daný kalendářní rok.

                     Přezkoumání hospodaření městského obvodu probíhá za podmínek stanovených zákonem o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí10. Výsledek hospodaření a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu budou podkladem pro úpravu výše dotací z rozpočtu města. Zastupitelstvo městského obvodu dále schvaluje účetní závěrku městského obvodu sestavenou k rozvahovému dni za uplynulý kalendářní rok, a to vždy před schvalováním účetní závěrky města.“

 

 

(7)       Článek 10 odst. 28 písm. b) zní:

 

„b) Přerozdělení částky určené dle písm. a) tohoto odstavce mezi jednotlivé městské obvody proběhne tak, že každý městský obvod obdrží základní částku 1 mil. Kč a zbývající částka se poté přerozdělí mezi jednotlivé městské obvody dle následujících kritérií: 55 % částky poměrně mezi městské obvody dle počtu obyvatel jednotlivých městských obvodů, 15 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy jednotlivých městských obvodů a 30 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy pozemních komunikací na území jednotlivých městských obvodů. K výpočtu se použijí údaje o jednotlivých městských obvodech známé městu k 1. 10. běžného kalendářního roku.“

 

  

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 8. 10. 2018.

 

  

 

Ing. Tomáš Macura, MBA, v. r.

primátor

 

 

  

 

Mgr. Michal Mariánek v. r.

náměstek primátora