Obecně závazná vyhláška č. 8/2017

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 8/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo  města  se  usneslo dne 5.4.2017 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1 Změny

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění a doplňuje takto: 

(1)    V Článku 8 se doplňují odst. 11 a odst. 12, které zní:

„(11) Od poplatku se osvobozuje umístění terminálů a zařízení sloužících k poskytování služby
tzv. systému sdílení kol (bikesharing) na území statutárního města Ostrava, která je provozována na jméno provozovatele této služby a na základě smlouvy se statutárním městem Ostrava.

 

(12) Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem realizace projektů financovaných z dotačních programů statutárního města Ostravy, a to projektů realizovaných ve veřejném zájmu za účelem zkvalitnění a postupné revitalizace (oživení) nefunkčních veřejných prostor, zlepšení kvality veřejného života ve městě, zlepšení životního prostředí.“                

 

(2)     Poznámka pod čárou č. 7 nově zní:       

„§ 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích“

 

(3)    Poznámka pod čárou č. 8 nově zní:        

„§ 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích“

 

(4)    Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se nahrazuje přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky č. 8/2017.“

 

 

Čl. 2 Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2017.

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

 

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. v.r.

náměstkyně primátora

 

  

Příloha č. 1 (152 Mb, zip)