Obecně závazná vyhláška č. 8/2013

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 8/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města se usneslo dne 26.6.2013 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

 

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 12/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek") se mění takto:

(1) V článku č. 2 odst. (1) písm. e) se větě druhé mezi slova „domu“ a „vlastnické“ vkládá text „(dále též jen „stavba“)“.

(2) Článek 3 odst. (1) nově zní:
Poplatník ohlásí vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy mu tato poplatková povinnost vznikla. Ohlášení může splnit tím, že správci poplatku doručí řádně vyplněný formulář, který je k dispozici u správce poplatku a na kterém uvede své jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresu pro doručování a datum narození. Toto podání lze učinit rovněž ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Zmíněná ohlašovací povinnost se nevztahuje na poplatníky uvedené v Čl. 2 odst. 1 písm. e).

(3) V Článku 3 odst. (2) se z první věty vypouští slova „na jednom formuláři“.

(4) Článek 4 nově zní:
(1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkovi dnem:
a) kdy byl přihlášen k trvalému pobytu na území statutárního města Ostravy,
b) od kterého mu byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
c) od kterého podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
d) od kterého mu byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
e) nabytí vlastnického práva ke stavbě poplatníkem.

(2) Poplatková povinnost zaniká poplatníkovi dnem:
a) kdy byl odhlášen z trvalého pobytu na území statutárního města Ostravy,
b) ke kterému mu byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky zrušen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
c) od kterého podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky nepobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
d) k němuž pozbyl mezinárodní ochranu podle zákona upravujícího azyl nebo dočasnou ochranu
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
e) pozbytí vlastnického práva ke stavbě poplatníkem.

(5) Článek 7 odst. (3) nově zní:
(3) Poplatník prokáže správci poplatku bez vyzvání nárok na osvobození (s výjimkou poplatníků uvedených v odstavci (2), na které se prokázání nároku na osvobození nevztahuje), a to předložením příslušných podkladů.

 

Čl. 2 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.7.2013.

 

Ing. Petr Kajnar v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík v.r.
náměstek primátora