Obecně závazná vyhláška č. 8/2012

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 8/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zastupitelstvo města se usneslo dne 24.10.2012 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) a § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků se mění a doplňuje takto:

(1) V Článku 5 se odst. (11) zrušuje.

(2) V Článku 6 odst. (3) písm. c) zní:

„c) nabytí nemovitého majetku po předchozím souhlasu rady města, přičemž předchozí souhlas rady města se nevyžaduje v případě nabytí vlastnického práva k nemovitosti dle smlouvy, o jejímž uzavření rozhodne kompetentní orgán městského obvodu na základě výsledků zadávacího řízení vedeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; není však oprávněno rozhodovat o nabytí nemovitého majetku na základě směnné smlouvy,“

(3) V Článku 6 odst. (8) písm. c) bod 4 zní:

„4. na dobu určitou delší pěti let s výjimkou bytů, hrobových míst a pozemků pod garážemi, jestliže jsou tyto garáže ve vlastnictví nájemce pozemku, a je-li tento majetek, jenž má být předmětem dané právní dispozice, svěřen městským obvodům,“

(4) V Článku 6 odst. (23) písm. b) zní:

„b) V případech, kdy se řízení zároveň týká i majetku města, který městskému obvodu svěřen není, jednají městské obvody jménem města i ve vztahu k tomuto majetku města, a to vždy po předchozím souhlasu rady města. Nebude-li souhlas rady města městskému obvodu k jednání jménem města i ve vztahu k nesvěřenému majetku města v takovém případě udělen, je oprávněno v daném řízení jednat pouze město, a to i ve vztahu k majetku města, jenž byl svěřen městskému obvodu.“

(5) V Článku 9 odst. (23) písm. a) zní:

„a) Městský obvod používá příjmy z nájmů bytů ve výši minimálně 50% výlučně k financování správy, údržby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, jenž byl svěřen městskému obvodu; zbývající příjmy z nájmů bytů může použít k financování správy, údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku, jenž byl svěřen městskému obvodu; příjmy z nájmů nebytových prostor může též použít k financování správy, údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku, jenž byl svěřen městskému obvodu a k úhradě splátek úvěrů, půjček, návratných finančních výpomocí a úroků z nich, které byly městskému obvodu poskytnuty na opravy, údržbu, modernizaci bytového fondu a na odstraňování povodňových škod na bytovém fondu. Kapitálové příjmy z prodeje nemovitého majetku může městský obvod použít výhradně na pořízení nemovitého majetku nebo na správu, údržbu, opravy a rekonstrukce nemovitého majetku, jenž byl svěřen městskému obvodu.“

(6) V Článku 14 písm. a) bod 3 zní:
„3. vykonávají funkci opatrovníka, kdy soud nebo státní zástupce v přípravném řízení ustanoví opatrovníkem město podle § 27 odst. 3 nebo § 29 občanského zákoníku, podle § 29 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu, podle § 34 odst. 2 nebo § 45 odst. 2 zákona o trestním řízení soudním,“

(7) V Článku 18 písm. a) se na konci bodu 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 2, který zní:

„2. činí jménem města úkony náležející vlastníku pozemku podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k pozemkům svěřeným městským obvodům.“

(8) V Článku 18 písm. b) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 3, který zní:

„3. vydávají vyjádření podle § 11 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.“

(9) V Článku 20 písm. b) se na konci bodu 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 6, který zní:

„6. plní úkoly podle § 52 odst. 10 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,“

(10) V Článku 20 písm. b) se doplňuje bod 7, který zní:

„7. plní úkoly podle § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.“

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 8.11.2012, s výjimkou ustanovení Článku 1 odst. (5) a odst. (10), jenž nabývají účinnosti dnem 1.1.2013.

 

Ing. Petr Kajnar
primátor

Ing. Dalibor Madej
náměstek primátora