Obecně závazná vyhláška č. 7/2017

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 7/2017, o školském obvodu mateřských škol zřízených rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů statutárního města Ostravy

Zastupitelstvo města se usneslo dne 5.4.2017 vydat  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Školským obvodem všech mateřských škol zřízených rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů je území statutárního města Ostrava.

 

Článek 2

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 17/2016, o školských obvodech mateřských škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy.

 

Článek 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  21.4.2017.

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

 

Ing. Vladimír Cigánek v.r.

náměstek primátora