Obecně závazná vyhláška č. 7/2013

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

Zastupitelstvo města se usneslo dne 26.06.2013 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) a § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, se mění a doplňuje takto:

(1) V Článku 9 odst. (19) písm. f) zní:

„f) výnosy z místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou výnosů z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a z místního poplatku z ubytovací kapacity,“

(2) V Článku 9 odst. (24) písm. b) zní:

„b) vykonávají správu místních poplatků vyjma správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku z ubytovací kapacity podle zvláštního zákona10, včetně vymáhání nedoplatků a ukládání sankcí,“

(3) V Článku 21 písm. a) bod 1 se na konci podbodu 1.2 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova:

„výkon působnosti uvedené pod podbodem 1.1 a 1.2 však městskému obvodu nenáleží, pokud se řízení vedené podle stavebního zákona bude dotýkat:
- jakýchkoliv práv a povinností založených smlouvou o převodu vlastnického práva k nemovitosti nebo k nemovitostem, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo města, a zároveň rozhodne-li tak v konkrétním případě příslušný orgán města nebo

- záležitosti zvláštního významu pro město v oblasti vědy, výzkumu, životního prostředí a zaměstnanosti v rámci průmyslových a obdobných zón, rozhodne-li tak v konkrétním případě příslušný orgán města; tentýž orgán města je zároveň příslušný rozhodnout o tom, zda jde o záležitost zvláštního významu pro město v oblasti vědy, výzkumu, životního prostředí a zaměstnanosti v rámci průmyslových a obdobných zón a zda se v konkrétním případu dané řízení takovéto záležitosti dotýká,“

(4) V Článku 21 písm. a) bod 1 se podbod 1.3 zrušuje.

(5) V Článku 23 odst. (1) se slova „centrem tísňového volání“ nahrazují slovy „integrovaným bezpečnostním centrem“.

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

 

Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor

Ing. Dalibor Madej, v.r.
náměstek primátora