Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 30.dubna 2008 v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Změna

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, se mění takto :

1) V článku 3 Podmínky pro pohyb psů v odstavci 1 se slovo „zejména“ nahrazuje slovy „je povinen“, čárka za slovem „náhubek“ se zrušuje a za slovo „náhubek“ se vkládá slovo „a“.

2) V příloze číslo 1 v bodu 1. městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se zrušuje text „travnaté plochy naproti kulturnímu středisku Gama vedle ulice Hornopolní (pozemky p.č. 2155/1, p.č. 2140/1, p.č. 2139/1 a p.č.2106/1)“.

3) V příloze číslo 1 v bodu 4. městský obvod Poruba se text „č.p. 6024,6025,6026“ nahrazuje textem „č.p. 6124, č.p. 6125 a č.p. 6126“.

4) V příloze číslo 1 v bodu 6. městský obvod Vítkovice se text
„ - levá strana ulice Místecké od hranice s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz po hranici s městským obvodem Ostrava – Jih k řece Ostravici ( hranice s městským obvodem Slezská Ostrava )
- konec ulice Sirotčí a lokalita zvaná Jeremenkova osada ukončena mostem ČSA“ nahrazuje textem
„ - k.ú. Vítkovice
území za ulicí Sirotčí, lokalita Jeremenkova osada (pozemky p.č. 1278/1, p.č. 216/13 a p.č. 215/1)“.

5) V příloze číslo 1 bodu 18. městský obvod Martinov se za text „městský obvod Martinov:“ vkládá text „ - k.ú. Martinov ve Slezsku“.

6) V příloze číslo 1 bodu 20. městský obvod Hrabová se za text „městský obvod Hrabová:“ vkládá text „ - k.ú. Hrabová“.

7) V příloze číslo 1 bodu 22. městský obvod Třebovice se za text „městský obvod Třebovice:“ vkládá text „ - k.ú. Třebovice ve Slezsku“.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.září 2008.

 

Ing.Petr Kajnar, v.r.
primátor


Ing.Dalibor Madej, v.r.
náměstek primátora