Obecně závazná vyhláška č. 6/2017

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 4. 2017 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) a § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, se mění a doplňuje takto:  

 

(1)     V článku 13  písm. a) bodu 11 se slova „ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „ve znění pozdějších změn a doplňků,“

   

(2)     V článku 13 písm. a) bod 12 zní:

 

          „12.  přijímají oznámení dle čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města            Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu. Místně příslušným městským obvodem je              ten, na jehož území se bude akce konat,“

  

(3)     V článku 13 písm. a) se doplňuje nový bod 13, který zní:

 

„13.   zajišťují zveřejnění dle čl. 2 odst. 5 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu. Místně příslušným městským obvodem je ten, jenž je dotčeným městským obvodem dle čl. 2 odst. 4 zmíněné obecně závazné vyhlášky.“

  

(4)     V článku 37 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

 

            „4.  Městský obvod, vůči němuž je plněna oznamovací povinnost podle čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu, o skutečnostech, oznámených mu dle daného ustanovení této obecně závazné vyhlášky, vyrozumí Městskou policii Ostrava a další dotčené městské obvody uvedené v příloze zmíněné obecně závazné vyhlášky a to bez zbytečného odkladu poté, co mu byly předmětné skutečnosti oznámeny.“

 

          Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

 

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. dubna 2017.

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

  

 

Mgr. Michal Mariánek v.r.

náměstek primátora