Obecně závazná vyhláška č. 6/2013

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města se usneslo dne 26.6.2013 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") stanoví místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen "poplatek") a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

(2) Správu poplatku vykonává příslušný orgán statutárního města Ostrava (dále jen „správce poplatku“). Řízení ve věcech poplatku se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, (dále jen „daňový řád“), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu.

(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

 

Čl. 3 Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník (ubytovatel) ohlásí správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.

(5) Poplatník je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

 

Čl. 4 Sazba poplatku

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 6,- Kč za využité lůžko a den.

 

Čl. 5 Splatnost poplatku

Poplatek je splatný pololetně, za období od 1.1. do 30.6. běžného roku vždy do 31.7. téhož roku a za období od 1.7. do 31.12. běžného roku vždy do 31.1. nejblíže následujícího roku.

 

Čl. 6 Osvobození a úlevy

Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako
hotelová zařízení,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

Čl. 7 Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

Čl. 8 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2013.

 

Ing. Petr Kajnar v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík v.r.
náměstek primátora