Obecně závazná vyhláška č. 5/2018

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 5/2018,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 11. 4. 2018 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) a § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

  

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, se mění a doplňuje takto:  

 

 

(1)     V článku 10 se doplňuje nový odst. 28, který zní:

 

„(28)    a) Město při sestavování návrhu ročního rozpočtu přidělí dohromady do rozpočtů městských obvodů pro účely výdajů investičního charakteru realizovaných těmito městskými obvody částku odpovídající 3 % návrhem rozpočtu předpokládaného ročního městského příjmu ze sdílených daní42 . Pravidla přerozdělení této částky mezi jednotlivé městské obvody určuje písm. b) tohoto odstavce.

 

 b) Přerozdělení částky určené dle písm. a) tohoto odstavce mezi jednotlivé městské obvody se určí dle následujících kritérií: 55 % částky poměrně mezi městské obvody dle počtu obyvatel jednotlivých městských obvodů, 15 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy jednotlivých městských obvodů a 30 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy pozemních komunikací na území jednotlivých městských obvodů. K výpočtu se použijí údaje o jednotlivých městských obvodech známé městu k 1. 10. běžného kalendářního roku.“

 

 

Poznámka pod čarou č. 42 zní:

 

 „42 daňové příjmy uvedené v § 4 odst. 1 písm. b), c), d), e), f), h) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů“.

 

(2)     V článku 10 se doplňuje nový odst. 29, který zní:

 

„(29)    a) Město při sestavování návrhu ročního rozpočtu přidělí dohromady do rozpočtů městských obvodů ve formě neúčelových neinvestičních dotací částku odpovídající 10 % návrhem rozpočtu předpokládaného ročního městského příjmu ze sdílených daní42 . Pravidla přerozdělení této částky mezi jednotlivé městské obvody určuje písm. b) tohoto odstavce.

 

b)    Přerozdělení částky určené dle písm. a) tohoto odstavce a odst. 30 tohoto článku mezi jednotlivé městské obvody se určí dle následujících kritérií: 44 % částky poměrně mezi městské obvody dle počtu obyvatel jednotlivých městských obvodů, 12 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy jednotlivých městských obvodů, 19 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy zelených ploch na území jednotlivých městských obvodů a 25 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy pozemních komunikací na území jednotlivých městských obvodů. K výpočtu se použijí údaje o jednotlivých městských obvodech známé městu k 1. 10. běžného kalendářního roku.“

 

 

 

(3)     V článku 10 se doplňuje nový odst. 30, který zní:

 

„(30)    V případě vzniku přebytku hospodaření města za předchozí kalendářní rok se při jeho rozdělování přidělí dohromady městským obvodům ve formě neúčelových neinvestičních dotací částka, která se určí jako násobek rozdílu skutečného a při sestavování rozpočtu předpokládaného procentuálního nárůstu příjmu města ze sdílených daní42 za předchozí kalendářní rok a částky tvořené souhrnem všech neúčelových neinvestičních dotací poskytnutých dohromady městským obvodům dle rozpočtu města předchozího kalendářního roku. Pravidla přerozdělení této částky mezi jednotlivé městské obvody určuje odst. 29 písm. b) tohoto článku.“

 

 

 

(4)     V článku 10 se doplňuje nový odst. 31, který zní:

 

„(31)    Město při sestavování návrhu ročního rozpočtu přidělí každému městskému obvodu do jeho rozpočtu částku ve výši minimálně 8.500,-Kč na každého žáka školního zařízení, které je příspěvkovou organizací zřízenou zastupitelstvem daného městského obvodu. Pro určení počtu žáků je přitom rozhodující stav žáků takových školních zařízení známý městu k 1. 10. běžného kalendářního roku.“

(5)     V článku 10 se doplňuje nový odst. 32, který zní:

 

„(32) Pravidla hospodaření pro územně samosprávné celky určená zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, platí rovněž obdobně pro každý městský obvod, pokud z povahy jednotlivého pravidla neplyne něco jiného.“

 

 

 

(6)     V článku 38 se vkládá nový odst. 2, který zní:

 

„(2)      Pravidla obsažená v čl. 10 odst. 28 až 31 se použijí poprvé pro sestavování návrhu rozpočtu města na rok 2019 a pro rozdělování přebytku hospodaření města za rok 2018.“

 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se nově označují jako odstavce 3 až 5. 

  

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 30. 4. 2018. 

  

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA, v. r.

primátor

  

 

 

Mgr. Michal Mariánek v. r.

náměstek primátora