Obecně závazná vyhláška č. 5/2017

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu

Zastupitelstvo města Ostravy se na svém zasedání dne 05.04.2017 usnesením č. 1589/ZM1418/25 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b) a d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů1), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu1) vymezena dobou kratší, než stanoví zákon, nebo žádnou.

 

Čl. 2

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu1) vymezena dobou kratší nebo žádnou

 

1)   Doba nočního klidu pro celé území města se vymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna od 03.00 do 06.00 hodin.

 

2)   Doba nočního klidu se vymezuje v dotčených městských obvodech od 01.00 do 06.00 hodin ve dnech konání společenských a kulturních akcí (dále jen „akcí“) uvedených v příloze této vyhlášky. Pokud po dni, v němž se akce koná, následuje sobota, neděle, státní nebo ostatní svátek2), vymezuje se v těchto případech doba nočního klidu od 02.00 do 06.00 hodin.

 

3)   Pořadatel akce uvedené v příloze této vyhlášky je povinen oznámit nejméně 30 dnů před jejím konáním statutárnímu městu Ostrava3).

a)         jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která je oprávněna za tuto právnickou osobu jednat,

b)        označení názvu akce (opakujících se akcí), dobu a místo konání včetně údaje o jejím počátku a ukončení,

c)         předpokládaný počet účastníků této akce,

d)        počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,

e)         údaje dle čl. 2 odst. 3 písm. a) o osobě pověřené pořadatelem akce k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel akce tuto osobu určí,

f)         popis opatření, která budou pořadatelem uskutečněna k zajištění ochrany veřejného pořádku v souvislosti s pořádáním akce,

g)         způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce 4),

h)        způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany5).

4)  Dotčeným městským obvodem se rozumí městský obvod uvedený v příloze této vyhlášky, ve kterém se

     zkracuje doba nočního klidu z důvodu konání akcí uvedených v příloze této vyhlášky.

 

5) Údaje uvedené v čl. 2 odst. 3 písm. b) této obecně závazné vyhlášky, které sdělí pořadatel akce statutárnímu městu Ostrava3), zveřejní statutární město Ostrava3) na úřední desce a způsobem v místě obvyklým (např. na svých webových stránkách) minimálně 15 dnů před prvním dnem konání akce.

 

Čl. 3

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

1)   Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů6).

2)   Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2016, o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

3)   Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

Mgr. Michal Mariánek v.r.

náměstek primátora

 

 

Příloha k OZV č. 5/2017

_______________________________________

1) dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“

 

2) zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

 

3) příslušný městský obvod dle obecně závazné vyhlášky č.14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků – čl.13 písm. a) bod 12, 13 a čl. 37 odst.4.

 

4) § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

5) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně závazná vyhláška č. 5/2004, kterou se vydává Požární řád města Ostravy; nařízení č. 2/2011 Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje

 

6) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů