Obecně závazná vyhláška č. 5/2013

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 20. 3. 2013 podle § 10 písm. d) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1
Změna

Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 , kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, se mění takto:
1. V Čl. 5 odst. 1 věta první zní: „Chovatel, který před 1. 1. 2013 nechal psa trvale označit čipem nebo se před uvedeným datem stal chovatelem psa označeného čipem, je povinen se do 90-ti dnů ode dne 1. 1. 2013 přihlásit do evidence“. Za poslední větu téhož odstavce se připojuje věta „Chovatel, který před 1. 1. 2013 nechal psa trvale označit čitelným tetováním nebo se před uvedeným dnem stal chovatelem psa trvale označeného čitelným tetováním, je povinen se přihlásit do evidence do 90-ti dnů ode dne nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 5/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů.“
2. Čl. 5 odst. 2 zní: „Chovatel je povinen nechat psa, který je k 1. 1. 2013 starší 3 měsíců a nebyl před tímto dnem označen čipem nebo čitelným tetováním, označit čipem nejpozději do 12 měsíců ode dne 1. 1. 2013.“
3. V poznámce pod čarou č. 4 se písm. „j)“ nahrazuje písmenem „q)“.
4. V poznámce pod čarou č. 5 se písm. „g)“ nahrazuje písmenem „n“.

 

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ing. Petr Kajnar v. r.
primátor

Ing. Dalibor Madej v. r.
náměstek

 

Doložka účinnosti:  nabylo účinnosti 20.3.2013