Obecně závazná vyhláška č. 4/2019

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

 

Zastupitelstvo města Ostravy se na svém zasedání dne 06.03.2019 usnesením č. 0169/ZM1822/4 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků, se v příloze č. 1 mění tak, že se rozšiřuje oblast č. 2 se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v městském obvodě Poruba a doplňuje oblast č. 12 v městském obvodě Hrabová, a to v rozsahu uvedeném pro každý z těchto městských obvodů v příloze této obecně závazné vyhlášky, která je její nedílnou součástí.

 

 

 

Čl. 2

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

  

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

Mgr. Radim Babinec v.r.

náměstek primátora

 

příloha k OZV č. 4/2019

 

Doložka účinnosti:   nabylo účinnosti dne 21.3.2019