Obecně závazná vyhláška č. 4/2018

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 7. 3. 2018 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) a § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, se mění a doplňuje takto:  

  

(1)       V článku 7 odst. 9 úvodní věta zní:

 

„Rada městského obvodu zabezpečuje dle § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o (s tím, že pokud je předmětem rozhodování právní jednání týkající se majetku města, pak musí jít o svěřený majetek města):“.

  

(2)     V článku 9 odst. 4 písm. c) se mezi slovo „vlastníků“ a tečku na konci věty vkládá slovo „jednotek.“.

 

  

(3)     Článek 21 písm. b) odst. 4 zní:

 

„4.     plní úkoly podle § 24a, § 25 odst. 6, § 28 odst. 2, § 28a, § 28b a § 28c zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,“.

 

(4)          Článek 22 písm. a) odst. 2 bod 2.2 zní:

 

„2.2      záležitosti zvláštního významu pro město v oblastech vědy, výzkumu, životního prostředí, zaměstnanosti v rámci průmyslových a obdobných zón, sociální péče, zdravotnictví a dopravy, rozhodne-li tak v konkrétním případě příslušný orgán, jímž je pro účely tohoto  bodu    zastupitelstvo města. Zastupitelstvo   města     je zároveň příslušné rozhodnout o tom, zda jde o záležitost zvláštního významu pro město ve výše uvedených oblastech a zda se v konkrétním případě dané řízení takovéto záležitosti dotýká nebo“  

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 26. 3. 2018 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA, v. r.

primátor 

 

 

Mgr. Michal Mariánek, v. r.

náměstek primátora