Obecně závazná vyhláška č. 4/2017

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Zastupitelstvo města Ostravy se na svém zasedání dne 05.04.2017 usnesením č. 1588/ZM1418/25 usneslo vydat na základě ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

  

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků, se v příloze č. 1 mění tak, že se rozšiřují oblasti se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v městském obvodě Vítkovice, a to v rozsahu uvedeném v příloze této vyhlášky, která je její nedílnou součástí.

  

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

  

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

Mgr. Michal Mariánek v.r.

náměstek primátora

 

Příloha č. 1