Obecně závazná vyhláška č. 4/2012

Tisk

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku

Zastupitelstvo města se usneslo dne 25.4.2012 vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška se vydává k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a stanoví, které činnosti, jež by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, lze na území města Ostravy vykonávat pouze v čase touto vyhláškou určeném.

 

Čl. 2
Vymezení činnosti

 

Činností, jež by mohla svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, je provoz či používání

a)      sekačky na trávu,
b)      křovinořezu,
c)      kotoučové a motorové pily,
d)      brusky,
e)      rozbrušovačky,
f)       pneumatického kladiva,
g)      kompresoru,
h)      vrtačky,
i)        střelné zbraně, pokud je používána k rekreačním, sportovním, výcvikovým či zájmovým účelům,
j)        zábavní pyrotechniky

blíže vymezených v článku 3 této vyhlášky. 

 

Čl. 3
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se vymezují dále uvedené pojmy:

1. Sekačka na trávu a křovinořez - sekačka na trávu a křovinořez poháněný elektrickou energií nebo spalovacím motorem, a také sekačka, která se zavěšuje na zahradní malotraktory a traktory.

2. Kotoučová pila (jinak také cirkulárka nebo okružní pila) - stroj určený k řezání dřeva, kovů či dalších materiálů. Skládá se z ozubeného kovového kotouče a poháněcího mechanismu, který kotouč roztáčí. Typy mohou být ruční, stolní nebo ve stojanovém provedení.

3. Motorová pila (jinak také řetězová pila) - stroj určený především k řezání dřeva, u kterého benzínový nebo elektrický motor pohání řetězku, malé ozubené kolečko, které pak pohání řetěz.

4. Bruska a rozbrušovačka - ruční nebo stolní nářadí určené především k broušení či řezání materiálů, u kterého elektrický nebo benzínový motor nebo stlačený vzduch pohání rychle rotující nástroj (např. řezný či brusný kotouč).

5. Pneumatické kladivo - ruční stroj určený k vrtání otvorů do betonu, železobetonu či kamene, sloužící rovněž k rozbíjení a mechanickému rozrušování pevných předmětů a tuhých těles vyrobených z betonu, asfaltu, kovů apod.

6. Kompresor - stroj určený ke stlačování (kompresi) plynů a par. Typy mohou být objemové nebo rychlostní.

7. Vrtačka - obráběcí stroj, určený k obrábění rotačních otvorů, zejména pomocí vrtáků, výhrubníků, výstružníků, závitníků a záhlubníků.

8. Střelná zbraň - střelná zbraň vymezená v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

9. Zábavní pyrotechnika - pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům všech druhů a kategorií vymezených nařízením vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.

10. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 hodiny večerní do 06.00 hodiny ranní následujícího dne.

 

Čl. 4
Stanovení povinností

1. Každý je povinen zdržet se

a) o nedělích, státních a ostatních svátcích1,
b) od pondělí do soboty v době od 20.00 hod. do 22.00 hod.,
c) v době nočního klidu,

činností blíže vymezených v článku 2 této vyhlášky.

2. Povinnost uvedená v článku 4 odst. 1 se nevztahuje na činnosti vykonávané v rámci výkonu povolání či podnikatelské činnosti

a) při průmyslové či zemědělské výrobě,
b) při údržbě komunikací a veřejného prostranství,
c) při údržbě veřejně prospěšných zařízení.

3. Povinnost uvedená v článku 4 odst. 1 se dále nevztahuje na činnosti uvedené v čl. 2 písm. j), a to ve dnech  31.12. a 1.1. každého roku.

4. Povinnost uvedená v článku 4 odst. 1 se dále nevztahuje na činnosti uvedené v čl. 2 písm. i) v případě, že k nim dochází ve vzdálenosti větší než 500 metrů od nejbližší stavby určené k bydlení na území města Ostravy. 

 

Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení

1. Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.2

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.11.2012.

 

Ing. Petr Kajnar v.r.
primátor

Ing. Dalibor Madej v.r.
náměstek primátora

 

1) zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

2) § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

     § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů