Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021,

 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 21/2019 o místním poplatku z pobytu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2020

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 3.3.2021 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84  odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

  

Čl. 1 Změny

 

Obecně závazná vyhláška č. 21/2019 o místním poplatku z pobytu, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 6/2020 se mění a doplňuje takto:

 

(1)   V Čl. 2 odst. 1  se na konci druhé věty tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se text:

„a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je jeho součástí.“

 

(2)   V Čl. 8 odst. 1 písm. c) nově zní:

„hospitalizovaná na území statutárního města Ostrava ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,“

     

  Čl. 2 Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 18.3.2021.

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

  

 

 

Mgr. Radim Babinec v.r.

náměstek primátora