Obecně závazná vyhláška č. 3/2013

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zastupitelstvo města se usneslo dne 20.03.2013 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) a § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků se mění a doplňuje takto:

(1) V Článku 2 odst. (6) se slova „razítek a“ zrušují.

(2) V Článku 6 odst. (8) písm. e) se za bod 16 vkládá nový bod 17, který zní:

„17. uzavření smluv o zřízení a vedení účtů pro městský obvod u peněžních ústavů
určených dle Článku 9 odst. (7) statutu,“

Dosavadní bod 17 se označuje jako bod 18.

(3) V Článku 9 odst. (8) zní:

„(8) Rada města stanoví programové vybavení, kterým město a městské obvody zpracovávají finančně ekonomická data, včetně vedení účetnictví při uplatnění jednotné účetní metodiky vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, českých účetních standardů a souvisejících právních norem.“

(4) V Článku 9 odst. (15) písm. a) větě druhé se za slova „dotace ze státního rozpočtu“
vkládají slova „ , rozpočtu kraje, státních fondů, z fondů EU, z fondů kraje a dalších
fondů národních a nadnárodních, popř. z jiných zdrojů“.

(5) V Článku 13 písm. c) bod 2 se za slova „§ 178“ vkládají slova „a § 179“.

(6) V Článku 13 písm. c) bod 3 podbod 3.2 se za slova „§ 180“ vkládají slova „a § 181“.

(7) V Článku 20 písm. a) se na konci bodu 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 2 a 3,
které znějí:

„2. přijímají oznámení nálezce o místě nálezu toulavého nebo opuštěného zvířete dle §
13 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů,

3. plní úkoly vyplývající městu z povinnosti vést evidenci chovatelů psů označených
čipováním nebo tetováním v rozsahu stanoveném právním předpisem města.“

(8) V Článku 20 písm. b) bod 4 zní:

„4. plní úkoly podle § 24a, § 25 odst. 6, § 28 odst. 6, § 28a, § 28b a § 28c zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,“

(9) V Článku 20 písm. b) bod 7 zní:

„7. přijímají oznámení pořadatele podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.“

(10) V Článku 21 písm. c) bod 1 podbod 1.1 se v první odrážce slova „a d)“ zrušují.

(11) V Článku 21 písm. c) bod 1 podbod 1.2 se v první a v druhé odrážce slova „§ 103 odst. 1
písm. b) bodu 1.“ nahrazují slovy „ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 4“.

(12) V Článku 21 písm. c) bod 1 podbod 1.2 se v páté odrážce slova „§ 104 odst. 2“
nahrazují slovy „ust. § 104 odst. 1 a 2“.

(13) V Článku 21 písm. c) bod 1 podbod 1.2 šestá odrážka zní:

„- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území pro stavby uvedené v § 104
odst. 1 a 2 stavebního zákona,“

(14) V Článku 21 písm. c) bod 1 podbod 1.3 se slovo „souběžně“ nahrazuje slovy „v
odůvodněných případech v součinnosti“.

(15) V Článku 21 písm. c) bod 1 podbod 1.4 se za slova „§ 178“ vkládají slova „a § 179“.

(16) Poznámky pod čarou č. 3 a č. 14 znějí:

„3 Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)“.

„14 Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)“.

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. dubna 2013.

 

Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor

Ing. Dalibor Madej, v.r.
náměstek primátora