Obecně závazná vyhláška č. 23/2017

Tisk

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 23/2017,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 13. 12. 2017 vydat podle § 10 písm. d) a v souladu s § 84 odst. (2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 17 odst. (2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) :

 

Článek 1

 

Změny 

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava (dále jen „město“), včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění pozdějších změn a doplňků, se mění a doplňuje takto:

 

  1. V čl. 2      odst. (2) se doplňuje písm. m), které zní:  

„m) sběrna a výkupna odpadu – zařízení ke sběru a výkupu odpadu, zřízené dle příslušných zákonných ustanovení, provozované oprávněnou osobou zapojeného do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostravy, a které je označeno logem města a logem oprávněného subjektu“,

 

  1. V čl.      4 odst. (1) se doplňuje písm. e), které zní:

„e) sběrny a výkupny odpadu“,

 

  1. V čl. 4 odst. (5) se mezi slova „dvorů“ a „a velkoobjemových“ vkládají slova „, sběren a výkupen odpadu“,

 

  1. V poznámkách pod čarou v poznámce 1) se text „č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů“ nahrazuje textem „č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů“,

 

  1. V poznámkách pod čarou v poznámce 2) se stávající text nahrazuje textem „vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů“,

 

  1. V poznámkách pod čarou v poznámce 5) se stávající text „zákona č. 68/2007 Sb.“ nahrazuje textem „pozdějších předpisů“,

 

  1. V poznámkách pod čarou v poznámce 5) se stávající text „137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu“ nahrazuje textem „268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby“.

 

 

 

Článek 2

 

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2018. 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA

primátor, v. r.

  

 

Mgr. Kateřina Šebestová

náměstkyně primátora, v. r.