Obecně závazná vyhláška č. 22/2019

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 22/2019, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013

 

Zastupitelstvo města Ostravy se na svém zasedání dne 11. 12. 2019 usnesením č. 0675/ZM1822/11 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů (dále jen „obecně závazná vyhláška“) se mění takto:

 

  1. Název obecně závazné vyhlášky zní: „Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje evidence označených psů a jejich chovatelů“.

 

  1. Čl. 1 a Čl. 2 se zrušují.

 

  1. Čl. 3 se označuje jako Čl. 1 a jeho název zní: „Evidence označených psů a jejich chovatelů1)“. Články 4, 5 a 6 se označují jako články 2, 3 a 4.

 

  1. V Čl. 1 odstavci 1 a v Čl. 1 odstavci 2 se všechna slova „čipem“ nahrazují textem „v souladu se zvláštním předpisem2)“.

 

  1.  Čl. 1 odstavec 3 písmeno c) zní: „c) identifikační číslo psa3), které doloží dokladem o očkování psa“.

 

  1. V Čl. 2 se zrušuje text „nebo jako správní delikt5)“. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

 

  1. V Čl. 3 se zrušují odstavce 1 a 2 a číslování odstavce 3 se zrušuje.

 

  1. Poznámka pod čarou č. 2) zní: „2) zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů“.

 

  1. Poznámka pod čarou č. 3) zní: „3) § 4 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 4 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů“.

 

  1. Poznámka pod čarou č. 4) zní: „4) § 27 odst. 1 písmeno q) a § 27a odst. 1 písm. n) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů“.

 

 

 

Čl. 2

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v. r.

primátor

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Šebestová v. r.

náměstkyně primátora