Obecně závazná vyhláška č. 22/2017

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 22/2017,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo  města  se  usneslo dne 13.12.2017 vydat v souladu s ustanoveními  § 10 písm. d) a § 84    odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, a podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 

(1)    Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek") a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

 

(2)    Správu poplatku vykonává Magistrát města Ostravy (dále jen „správce poplatku“). Řízení ve věcech poplatku se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „daňový řád“), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

 

Čl. 2 Poplatník

 

(1) Poplatek platí fyzická osoba,

a)      která má v obci trvalý pobyt,

b)      které
byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

c)       která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

d)      které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

e)      která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu (dále též jen „stavba“) vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost, může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

 

 

 

Čl. 3 Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník ohlásí vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy mu tato poplatková povinnost vznikla. Ohlášení může splnit tím, že správci poplatku doručí řádně vyplněný formulář, který je             k dispozici u správce poplatku a na kterém uvede své jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresu pro doručování a datum narození.  Toto podání lze učinit rovněž ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Zmíněná ohlašovací povinnost se nevztahuje na poplatníky uvedené v Čl. 2 odst. 1 písm. e).

 

(2) Osoby, které mohou poplatek odvádět dle Čl. 2 odst. 2, mohou splnit ohlašovací povinnost dle odst.
1 tohoto článku za více osob.

 

(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení (s výjimkou případů, kdy došlo k úmrtí poplatníka), je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala. Jinak platí    Čl. 3 odst. 1 obdobně.

 

 

Čl. 4 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

(1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkovi dnem:

      a)    kdy byl přihlášen k trvalému pobytu na území statutárního města Ostravy,

      b)    od kterého mu byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen   

             trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,         

      c)    od kterého podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na

             území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

      d)    od kterého mu byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná

             ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

      e)    nabytí vlastnického  práva  ke stavbě poplatníkem.

 

(2) Poplatková povinnost zaniká poplatníkovi dnem:

      a)     kdy byl odhlášen z trvalého pobytu na území statutárního města Ostravy,

      b)     ke kterému mu byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky zrušen          

              trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

      c)    od kterého podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky nepobývá na

             území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

      d)    k němuž pozbyl  mezinárodní ochranu podle zákona upravujícího azyl nebo dočasnou ochranu

             podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

      e)    pozbytí vlastnického práva ke stavbě poplatníkem.

 

 

Čl. 5 Sazba poplatku

 

Sazba poplatku pro poplatníky uvedené v Čl. 2  této vyhlášky činí 498,00 Kč na osobu za kalendářní rok
a je tvořena:

a)  částkou 248,00 Kč za kalendářní rok a

b)  částkou 250,00 Kč za kalendářní rok, která byla stanovena na základě skutečných nákladů města za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Tyto náklady činily 149 086 099,00 Kč, což při počtu 289 158 poplatníků dle Čl. 2 vyhlášky k 1.10.2017 činí 515,59 Kč.

 

 

Čl. 6 Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek se platí (odvádí) bez výzvy a bez vydání platebního výměru. Poplatek je splatný do 30. 6. běžného kalendářního roku.

 

  (2)        V případě změny místa trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v běžném kalendářním roce. Dojde-li  ke  změně  v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Vznikne-li takováto poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

 

 

Čl. 7 Osvobození od poplatku

 

(1)  Od poplatku je osvobozena fyzická osoba uvedená v Čl. 2 odst. 1 písm. a) až d) této vyhlášky, která je:

                a)   umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo   ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

      b)   umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

      c)   umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

(2)  Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba uvedená v Čl. 2 odst. 1 písm. a)  až d) této vyhlášky:

a)      po dobu pobytu ve věznici během výkonu trestu odnětí svobody,

b)      pobývající a zároveň platící poplatek v jiné obci (netýká se poplatku za vlastnictví staveb určených  k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů v dané obci),

c)       zdržující se mimo území České republiky,

d)      umístěná v psychiatrické léčebně,

a to za podmínky, že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 měsíců po sobě jdoucích.

 

(3)  Od poplatku se dále osvobozuje poplatník stanovený v Čl. 2 odst. 1 písm. e) této vyhlášky a poplatník  s trvalým pobytem v sídle ohlašovny1, a to po dobu nahlášení na adrese ohlašovny.

 

(4) Poplatník prokáže správci poplatku bez vyzvání nárok na osvobození (s výjimkou poplatníků uvedených v odstavci (3), na které se prokázání nároku na osvobození nevztahuje), a to předložením příslušných podkladů ve lhůtě 2 let od vzniku nároku na toto osvobození.

                Takto prokázané osvobození se vztahuje pouze na dobu poplatníkem doloženou. Každé další pokračování osvobození má poplatník povinnost opětovně prokázat ve lhůtě a způsobem dle věty první.

 

(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtách stanovených obecně závaznou vyhláškou, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

 

 

Čl. 8 Navýšení poplatku

 

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

 

Čl. 9 Odpovědnost za zaplacení poplatku

 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

 

  (2)        V případě podle odstavce (1) vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

 

  (3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně        a nerozdílně.

 

 

Čl. 10 Přechodná ustanovení

 

Poplatkové povinnosti u místního poplatku, jakož i práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

       

 

Čl. 11 Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 16/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 16.12.2015 a obecně závazná vyhláška č. 15/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 16/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 14.12.2016.

 

        

Čl. 12 Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2018.

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. v.r.

náměstkyně primátora

_________________________________________

 „1“ zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů