Obecně závazná vyhláška č. 22/2006

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 22/2006, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 7

Zastupitelstvo města se usneslo dne 13.12.2006 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, se podle § 10 a §
33 zákona vydává pro území statutárního města Ostravy cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 7 (dále jen "cenová mapa"). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona.

Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28 a § 31 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších
předpisů.

Čl. 3

Cenová mapa v rozsahu 66 listů grafické části na mapových listech digitalizované mapy v měřítku 1:5000 a 19 stran textové části je nedílnou přílohou této obecně závazné vyhlášky. Originál cenové mapy je k nahlédnutí na Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava a na úřadech městských obvodů statutárního města Ostravy.

Čl. 4

Zrušuje se obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 13/2005, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 6.

Čl. 5

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.

 

Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph. D., v.r.
náměstek primátora