Obecně závazná vyhláška č. 21/2019

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 21/2019, 

o místním poplatku z pobytu

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 11.12.2019 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84  odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 

(1)   Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen "poplatek") a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

 

(2)   Správu poplatku vykonává Magistrát města Ostravy (dále jen „správce poplatku“) a je prováděna na základě zákona č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

 

Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník a plátce

 

(1)   Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní osoba.

 

(2)   Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“)1.

 

(3)   Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

 

 

Čl. 3 Ohlašovací povinnost

 

(1)  Plátce je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Stejným způsobem je plátce povinen ohlásit správci poplatku ukončení této činnosti.

 

(2) V ohlášení plátce uvede

a)    jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)   čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c)    další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.

 

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.   

 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

 

 

Čl. 4 Evidenční povinnost

 

(1)     Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

 

(2)     Údaji podle odstavce 1 jsou

a)    den počátku a den konce pobytu,

b)   jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,

c)    datum narození,

d)   číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být

  1. občanský průkaz,
  2. cestovní doklad,
  3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
  4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
  5. průkaz o povolení k pobytu,
  6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
  7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
  8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
  9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a

(e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

 

(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

 

(4)     Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

 

 

Čl. 5 Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu

 

(1)   Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud

a)  důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a

b)  oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.

 

(2)   Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o

a)  dni počátku a dni konce konání této akce,

b)  názvu a druhu této akce, a

c)  jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.

 

(3)   Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).

 

(4)   Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze

a)  údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a

b)  souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku
v členění podle

1. dne poskytnutí pobytu,

2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a

3. důvodu osvobození.

 

 

          Čl. 6 Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí 21,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

 

 

          Čl. 7 Splatnost poplatku

 

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

 

 

Čl. 8 Osvobození a úlevy

 

(1)   Od poplatku je osvobozena osoba

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b)  mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území statutárního města Ostrava ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo

2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území statutárního města Ostrava,

e) vykonávající na území statutárního města Ostrava sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,

f)  pobývající na území statutárního města Ostrava

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro  preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,

4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném  záchranném systému.

 

(2)  Od poplatku je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území statutárního města Ostrava v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo statutárního města Ostrava v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

 

 

Čl. 9 Navýšení poplatku

 

(1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

 

(2)   Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

 

 

Čl. 10 Přechodné ustanovení

 

Osoba, která je plátcem poplatku podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 3 do 15 dnů ode dne nabytí její účinnosti.

 

 

Čl. 11 Zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se zrušuje:

- obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 6/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 26.6.2013,

- obecně závazná vyhláška č. 18/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2013

  o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 11.12.2013.

 

    

          Čl. 12 Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

  

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. v.r.

náměstek primátora

_________________________________________

 

„1“ § 16c zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů