Obecně závazná vyhláška č. 20/2017

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 20/2017,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 13. 12. 2017 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) a § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, se mění a doplňuje takto:  

 

 

 

(1)     V článku 7 odst. 2 písm. a) zní:

         

„a)       odst. (2) písm. b),  c)  včetně  pravidel,  která  stanoví  příjmy fondu,  výdaje fondu a správce fondu, i), k), l), m), n), o), p), u), v) v souladu se statutem,“.

 

 

(2)     V článku 7 odst. 2 písm. c) se písm. „p)“ nahrazuje písm. „r)“.

 

 

(3)     V článku 7 odst. 2 písm. d) se písm. „s)“ nahrazuje písm. „t)“.

 

 

(4)     V článku 10 odst. 24 písm. c) zní:

 

„c)       rozhodují o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru a jsou orgánem příslušným pro ohlášení hazardní hry dle § 115 zákona č. 186/2016  Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,“.

 

 

(5)     V článku 10 odst. 24 písm. d) zní:

 

„d)       poskytují ministerstvu financí veškeré informace nezbytné pro výkon dozoru dle             § 117 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

 

 

(6)     V článku 14 písm. b) úvodní věta zní:

 

„Přenesená působnost k projednávání přestupků svěřená všem městským obvodům s výjimkou městských obvodů Nová Bělá, Proskovice, Hošťálkovice a Lhotka podle níže uvedených zákonů v rozsahu svěřené působnosti:“.

 

 

(7)       Příloha č. 1 zní:

 

„Příloha číslo 1

Městské obvody vykonávající přenesenou působnost   pro určené městské obvody.

 

V souladu s právními předpisy se stanoví městské obvody, vykonávající některé, popř. všechny úkoly přenesené působnosti uvedené v článku 13 písm. c), článku 14, článku 15 písm. b), článku 21 písm. c), článku 22 písm. c), článku 23 písm. c), článku 28 písm. b), článku 29 písm. c) a článku 31 odst. 1 statutu pro určené městské obvody.

 

(1)       Přenesenou působnost uvedenou v čl. 14 „Přestupky“ písm. b) vykonávají tyto městské obvody:

 

a)   Moravská Ostrava a Přívoz

                             pro tento městský obvod a městské obvody Hošťálkovice a Lhotka,

b)   Slezská Ostrava,

c)   Ostrava – Jih

      pro tento městský obvod a městský obvod Proskovice,

d)   Poruba

e)   Plesná,

f)    Vítkovice,

g)   Stará Bělá,

h)   Pustkovec,

i)     Mariánské Hory a Hulváky

j)     Nová Ves,

k)   Petřkovice,

l)     Michálkovice,

m)  Radvanice a Bartovice,

n)   Krásné Pole,

o)   Martinov,

p)   Polanka nad Odrou,

q)   Hrabová

      pro tento městský obvod a městský obvod Nová Bělá,

r)    Svinov,

s)   Třebovice.

 

 

 

(2)       Přenesenou působnost uvedenou v čl. 13 „Vnitřní věci“ písm. c) a v čl. 14 „Přestupky“ písm. c) bod 1 vykonávají tyto městské obvody:

 

a)     Moravská Ostrava a Přívoz

pro tento městský obvod a městské obvody:

 1. Petřkovice,
 2. Lhotka,
 3. Hošťálkovice,

 

b)     Slezská Ostrava

pro tento městský obvod a městský obvod:

 1. Michálkovice,

 

c)     Ostrava - Jih

pro tento městský obvod a městské obvody:

 1. Proskovice,
 2. Hrabová,

 

d)     Poruba

pro tento městský obvod a městské obvody:

 1. Pustkovec,
 2. Martinov,
 3. Třebovice,
 4. Plesná,

 

e)     Vítkovice

pro tento městský obvod,

 

f)      Stará Bělá

pro tento městský obvod a městský obvod:

 1. Nová Bělá,

 

g)     Mariánské Hory a Hulváky

pro tento městský obvod a městský obvod:

 1. Nová Ves,

 

h)     Radvanice a Bartovice

pro tento městský obvod,

 

i)       Polanka nad Odrou

pro tento městský obvod,

 

j)       Svinov

pro tento městský obvod a městský obvod:

 1. Krásné Pole.

 

 

 

(3)       Přenesenou působnost uvedenou v:

 

-       čl. 21 „Ochrana zemědělského půdního fondu, myslivost, rybářství, zemědělství, veterinární a rostlinolékařská péče“, písm. c),

-       čl. 22 „Územní  řízení, stavební  řád“, s výjimkou  působnosti  podle   § 6 odst. 4 stavebního zákona,

-       čl. 23 „Doprava a silniční hospodářství“, písm. c),

 

vykonávají tyto městské obvody:

 

a)        Moravská Ostrava a Přívoz,

b)        Slezská Ostrava,

c)         Ostrava - Jih

          pro tento městský obvod a městský obvod:

          1. Proskovice,

d)        Poruba

          pro tento městský obvod a městský obvod:

          1. Plesná,

e)        Nová Bělá,

f)          Vítkovice,

g)        Stará Bělá,

h)        Pustkovec,

i)          Mariánské Hory a Hulváky

          pro tento městský obvod a městský obvod:

 1. Nová Ves,

j)          Petřkovice,

k)         Lhotka,

l)          Hošťálkovice,

m)       Michálkovice,

n)        Radvanice a Bartovice,

o)        Krásné Pole,

p)        Martinov,

q)        Polanka nad Odrou,

r)          Hrabová,

s)         Svinov,

t)          Třebovice.

   

 

(4)       Přenesenou působnost uvedenou v čl. 28 „Hospodářská opatření pro krizové stavy“, písm. b), v čl. 29 „Obrana“, písm. c) a v čl. 14 „Přestupky“ písm. c) bod 4, vykonávají tyto městské obvody:

 

a)    Moravská Ostrava a Přívoz

       pro tento městský obvod a městské obvody:

 

1. Mariánské Hory a Hulváky,

2. Petřkovice,

3. Lhotka,

4. Hošťálkovice,

5. Nová Ves,

 

b)    Slezská Ostrava

pro tento městský obvod a městské obvody:

 

1.    Michálkovice,

2.    Radvanice a Bartovice,

 

c)    Ostrava - Jih

pro tento městský obvod a městské obvody:

 

 1. Nová Bělá,
 2. Vítkovice,
 3. Stará Bělá,
 4. Proskovice,
 5. Hrabová,

 

d)    Poruba

pro tento městský obvod a městské obvody:

 

 1. Pustkovec,
 2. Krásné Pole,
 3. Martinov,
 4. Polanka nad Odrou,
 5. Svinov,
 6. Třebovice,
 7. Plesná.

 

 

(5)       Přenesenou působnost uvedenou v čl. 14 „Přestupky“ písm. c) body 2 a 3 vykonávají tyto městské obvody:

 

a)     Moravská Ostrava a Přívoz

       pro tento městský obvod a městské obvody Hošťálkovice,

b)     Slezská Ostrava,

c)     Ostrava – Jih

       pro tento městský obvod a městský obvod Proskovice,

d)     Poruba

       pro tento městský obvod a městský obvod Plesná,

e)     Vítkovice,

f)      Stará Bělá,

g)     Pustkovec,

h)     Mariánské Hory a Hulváky

       pro tento městský obvod a městský obvod Nová Ves,

i)       Petřkovice,

j)       Lhotka,

k)     Michálkovice,

l)       Radvanice a Bartovice,

m)    Krásné Pole,

n)     Martinov,

o)     Polanka nad Odrou,

p)     Hrabová

       pro tento městský obvod a městský obvod Nová Bělá,

q)     Svinov,

r)      Třebovice.

 

 

(6)   Přenesenou působnost uvedenou v článku 15 „Sociální věci“ písm. b) bod 3, v článku 14 „Přestupky“ písm. c) bod 5 a v článku 31 „Opatrovnictví“ odst. 1 vykonávají tyto městské obvody:

 

a)        Moravská Ostrava a Přívoz

          pro tento městský obvod a městské obvody:

          1. Petřkovice,

          2. Lhotka,

          3. Hošťálkovice,

 

b)        Slezská Ostrava

pro tento městský obvod a městský obvod Michálkovice,

 

c)         Ostrava-Jih

pro tento městský obvod a městské obvody:

1. Proskovice,

2. Stará Bělá,

 

d)        Poruba

pro tento městský obvod a městské obvody:

1. Krásné Pole,

2. Martinov,

3. Plesná,

4. Polanka nad Odrou,

5. Pustkovec,

6. Svinov,

7. Třebovice,

 

e)        Mariánské Hory a Hulváky

pro tento městský obvod a městský obvod Nová Ves,

     

f)          Vítkovice

pro tento městský obvod,

 

 

g)        Radvanice a Bartovice

pro tento městský obvod,

 

h)        Hrabová

pro tento městský obvod a městský obvod Nová Bělá.“.

 

 

(8)     V článku 16 písm. a) bodu 2 se slovo „hřbitovy“ nahrazuje slovy „veřejná pohřebiště“.

 

 

(9)     V článku 16 písm. a) bod 3 zní:

 

          „3.       rozhodují o podobě pohřbu dle § 114 občanského zákoníku26,“.

 

 

(10)   Článek 16 písm. b) zní:

 

          „b)  Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

 

1.    zajišťují pohřbení těla zemřelého v případech uvedených v § 5 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

 

(11)   Nadpis článku 33 zní:

 

            „Postavení a odměňování členů zastupitelstev a poskytování dalších plnění“

 

 

(12)   V článku 33 se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

          „(4)        Město prostřednictvím magistrátu zabezpečuje pro fyzické osoby, které                  nejsou členy zastupitelstva města a zastupitelstev městských obvodů:

 

a)      zpracování výplat peněžitých plnění poskytovaných takovým osobám za výkon funkce členů výborů,  komisí a zvláštních orgánů města, jakož i za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů městských obvodů,

 

b)      odvody daně z příjmů fyzických osob z funkčních požitků a odvody pojistného na zdravotní a sociální pojištění,

 

s výjimkou městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava,    Ostrava – Jih a Poruba.“.

 

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2018 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA, v. r.

primátor

 

  

 

Mgr. Michal Mariánek v. r.

náměstek primátora