Obecně závazná vyhláška č. 20/2013

Tisk

Zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 20/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 11/2005 ze dne 14.12.2005, č. 16/2006 ze dne 13.12.2006, č. 13/2007 ze dne 12.12.2007, č. 10/2009 ze dne 16.12.2009 a č. 5/2010 ze dne 15.9.2010

Zastupitelstvo města se usneslo dne 11.12.2013 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 178 odst. 2 písm. b) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

v článku 2

U městského obvodu Poruba se text

Základní škola, Ostrava - Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace

nahrazuje textem

Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

Článek 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2014.

 

Ing. Petr Kajnar v.r.
primátor

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. v.r.
náměstek primátora