Obecně závazná vyhláška č. 19/2021

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 19/2021,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 08.12.2021 vydat v souladu s ustanoveními  § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, a podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 

(1)      Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „tato vyhláška“) zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

 

(2)      Správu poplatku vykonává Magistrát města Ostravy (dále jen „správce poplatku“) a je prováděna na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „daňový řád“), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

 

Čl. 2 Poplatník

 

(1)      Poplatníkem poplatku je:

a)    fyzická osoba přihlášená v obci[1]  nebo,

b)    vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Ostravy.

 

(2)      Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

 

Čl. 3 Poplatkové období

 

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

 

 

Čl. 4 Ohlašovací povinnost

 

(1)      Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.

 

(2)    Poplatník v ohlášení uvede:

a)    jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)    čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)    další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

 

(3)      Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

 

(4)      Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení (s výjimkou případů, kdy došlo k úmrtí poplatníka), je poplatník povinen oznámit tuto změnu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

(5)      Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

 

 

Čl. 5 Sazba poplatku

 

(1)      Sazba poplatku činí:

       a) 498 Kč pro rok 2022,

       b) 720 Kč pro rok 2023 a pro každý následující rok.

 

(2)      Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

a)    není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo

b)    je to fyzická osoba od poplatku osvobozena.

 

(3)      Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území statutárního města Ostravy, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

a)    je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

b)    poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

c)    je poplatník od poplatku osvobozen.

 

 

Čl. 6 Splatnost poplatku

 

(1)      Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

 

(2)      Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 30. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve které poplatková povinnost vznikla.

 

(3)      Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

 

 

 

Čl. 7 Osvobození a úlevy

 

(1)      Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci
a která je:

a)    poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b)    umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c)    umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d)    umístěna v domě pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, nebo

e)    na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

 

(2)      Od poplatku je dále osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která se zdržuje mimo území České republiky, a to za podmínky, že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 měsíců po sobě jdoucích.

 

(3)      Úleva z poplatku stanoveného dle čl. 5 odst. 1 písm. b) této vyhlášky se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

a)    v daném kalendářním roce nedovrší 7 a více let věku, a to ve výši 222 Kč, nebo

b)    v daném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku, a to ve výši 222 Kč.

       Sazba poplatku pro tyto osoby činí 498 Kč.

 

(4)      V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

 

 

Čl. 8 Navýšení poplatku

 

(1)      Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

 

(2)      Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

 

 

Čl. 9 Odpovědnost za zaplacení poplatku

 

(1)      Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

 

(2)      V případě podle odst. 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

 

(3)      Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně        a nerozdílně.

 

 

 

Čl. 10 Společná ustanovení

 

(1)      Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona
o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.

 

(2)      Na svěřenecký fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatku za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.

 

Čl. 11 Přechodná ustanovení

 

(1)      Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

 

(2)      Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

 

Čl. 12 Zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se zrušuje:

-  obecně závazná vyhláška č. 20/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,   přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 11.12.2019,

-  obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 20/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 24.6.2020,

-  obecně závazná vyhláška č. 12/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 20/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5 /2020, ze dne 11.12.2020.

 

 

Čl. 13 Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022.

 

 

 

  

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

 

Mgr. Radim Babinec v.r.

náměstek primátora

 [1] Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje

a)     přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo

b)    ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívající dočasné ochrany cizinců.