Obecně závazná vyhláška č. 19/2019

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 19/2019,

o místním poplatku ze psů,

 

Zastupitelstvo  města se usneslo dne 11.12.2019 vydat v souladu s ustanoveními  § 10 písm. d) a § 84   odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 

(1)   Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") zavádí místní poplatek ze psů (dále jen "poplatek") a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

 

(2)   Správu poplatku vykonávají úřady městských obvodů statutárního města Ostravy (dále jen „správce poplatku“) a je prováděna na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

 

Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník

 

(1)  Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

(2) Poplatek platí statutárnímu městu držitel psa, jestliže je na území tohoto města přihlášen1 nebo jestliže má na území tohoto města sídlo (dále jen „poplatník“).

 

 

Čl. 3 Ohlašovací povinnost

 

(1)  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Prvním dnem této lhůty je den vzniku této poplatkové povinnosti.

 

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

 

(3)   Stejným způsobem jako v odstavci 1 je poplatník rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na jeho poplatek nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 

(4)   Údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu dle Čl. 8 je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 1 roku ode dne, kdy nárok vznikl.

 

(5)   V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtách stanovených touto vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

(6)   Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen uvést jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. Dále čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s jeho podnikatelskou činností.

 

(7)     Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 3 a 6 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

 

 

          Čl. 4 Evidenční známky

 

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá či je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa poplatníka. V případě ztráty nebo odcizení vydá novou známku správce poplatku.

 

 

          Čl. 5 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatková povinnost vzniká poplatníkovi v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i změna místa přihlášení nebo sídla na území statutárního města Ostravy. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc, není-li dále uvedeno jinak. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování, prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.

 

 

          Čl. 6 Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru příslušnému správci poplatku podle místa přihlášení nebo sídla poplatníka.

 

(2) Při změně místa přihlášení nebo sídla platí poplatník poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.  V případě, že poplatník změní místo přihlášení nebo sídlo v rámci statutárního města Ostravy, pak platí poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci poplatku.

 

(3) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li poplatek částku 1.000,-- Kč, může být splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.

 

(4) Vznikne-li poplatková povinnost po 1.3. příslušného kalendářního roku a poplatek se rovná nebo je nižší než 1.000,-- Kč, je splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přesáhne-li poplatek částku 1.000,-- Kč, může být splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku za předpokladu, že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

 

         

         Čl. 7 Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku je rozlišena podle následujících kategorií:

a)      za psa chovaného v rodinném domě2,                                                     

b)      za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a),                     

c)      za psa chovaného v bytovém domě2,                                                       

d)      za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c),                   

e)      za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti, např. k hlídání objektů apod., bez ohledu na to, zda je jeho držitelem osoba fyzická nebo právnická,    

f)       za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e),                     

g)      za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,                                                                                     

h)      za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g),

i)        za psa, jehož držitel má místo přihlášení na adrese Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Úřadu městského obvodu Nová Ves, Úřadu městského obvodu Stará Bělá a Úřadu městského obvodu Svinov

j)   za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písmenem i) (neplatí pro držitele takovéhoto psa,         jestliže tento držitel má místo přihlášení na adrese Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava         a Přívoz a Úřadu městského obvodu Svinov).

 

(2)  Sazby poplatku pro jednotlivé kategorie psů dle odst. 1 písm. a) až j) a pro jednotlivá území  městských obvodů statutárního města Ostravy jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

(3) Za psa chovaného v rodinném domě2, jehož držitelem je osoba starší 65 let, se platí sazba uvedená v příloze č. 1 pod písm. a) a b), jestliže je nižší než sazba uvedená pod písm. g)  a h).

 

(4)  Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok.

 

(5) V  případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 

(6) Při změně místa přihlášení nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 5.

 

 

 Čl. 8 Osvobození a úlevy

 

(1)  Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

a)    osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby  podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b)                            osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odstavci 1 písm. a),

c)                            osoba provozující útulek pro zvířata,

d)                            osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis3,

e)    příspěvková organizace zřízená městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz nebo městským obvodem Ostrava-Jih, jestliže je pes využíván pro hlídání věcí užívaných touto příspěvkovou organizací,

f)    osoba, která je držitelem záchranářského psa se speciálním výcvikem, pokud má příslušné osvědčení a zároveň má místo přihlášení nebo sídlo na území městského obvodu Slezská Ostrava  nebo na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,

g)    osoba, která je držitelem psa, který je využíván jako služební pes Policií České republiky, Městskou policií Ostrava, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Vězeňskou službou České republiky a Celní správou České republiky a zároveň má místo přihlášení nebo sídlo na území městského obvodu Slezská Ostrava nebo na území městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky,

h)   osoba, která využívá psa pro léčebné účely (canisterapii), po předložení dokladu prokazujícího tento způsob využití psa, a zároveň má místo přihlášení nebo sídlo na území městského obvodu Slezská Ostrava, na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo na území městského obvodu Svinov,

i)     osoba, která je držitelem psa převzatého z útulku a zároveň má místo přihlášení nebo sídlo na území městského obvodu Slezská Ostrava, pokud uvedená osoba nebyla již předtím držitelem tohoto psa. Osvobození této osoby zaniká uplynutím 1 roku ode dne převzetí psa z útulku.

 

(2) Nárok na sníženou sazbu poplatku podle Čl. 7 odst. 1 písm. g) a h) má poplatník i v případě, kdy je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu.

 

 

          Čl. 9 Navýšení poplatku

 

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

 

 

Čl. 10 Odpovědnost za zaplacení poplatku

 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

 

  (2)  V případě podle odstavce (1) vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

 

  (3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně        a nerozdílně.

 

 

Čl. 11 Přechodná ustanovení

 

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

 

          Čl. 12 Zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se zrušuje:

- obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 17/2015 o místním poplatku ze psů ze dne 16.12.2015,

- obecně závazná vyhláška č. 15/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 17/2015
o místním poplatku ze psů ze dne 20.9.2017.

 

 

Čl. 13 Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

  

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. v.r.

náměstek primátora

_________________________________________

 

„1“ § 16c zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

„2“ § 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění   

    pozdějších předpisů

„3“ například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

 

Příloha č. 1