Obecně závazná vyhláška č. 19/2013

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 19/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se zakazuje používání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší.

Zastupitelstvo města se usneslo dne 11. prosince 2013 vydat podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška").

Čl. 1 Předmět vyhlášky
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se zakazuje používání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší.

Čl. 2 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

 

Ing. Petr Kajnar (v.r.)
primátor

Ing. Dalibor Madej (v.r.)
náměstek primátora