Obecně závazná vyhláška č. 18/2021

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 18/2021,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 8. 12. 2021 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) a § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, se mění a doplňuje takto: 

 

 

 

(1)           Článek 10 odst. 28 písm. b) nově zní:

 

„(28)             b)        Přerozdělení částky určené dle písm. a) tohoto odstavce mezi jednotlivé městské obvody proběhne tak, že každý městský obvod obdrží základní částku 1 mil. Kč a zbývající částka se poté přerozdělí mezi jednotlivé městské obvody dle následujících kritérií: 55 % částky poměrně mezi městské obvody dle počtu  občanů v jednotlivých městských obvodech, 15 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy jednotlivých městských obvodů a 30 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy pozemních komunikací na území jednotlivých městských obvodů. K výpočtu se použijí údaje k 1. 1. běžného kalendářního roku, jde-li o počet občanů; v ostatních případech se k výpočtu použijí údaje o jednotlivých městských obvodech známé městu k 1. 10. běžného kalendářního roku.“.

 

(2)           Článek 10 odst. 29 písm. b) nově zní:

 

„(29)   b)      Přerozdělení částky určené dle písm. a) tohoto odstavce a odst. 30 tohoto článku mezi jednotlivé městské obvody se určí dle následujících kritérií: 44 % částky poměrně mezi městské obvody dle počtu občanů v  jednotlivých městských obvodech, 12 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy jednotlivých městských obvodů, 19 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy zelených ploch na území jednotlivých městských obvodů a 25 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy pozemních komunikací na území jednotlivých městských obvodů. K výpočtu se použijí údaje k 1. 1. běžného kalendářního roku, jde-li o počet občanů; v ostatních případech se k výpočtu použijí údaje o jednotlivých městských obvodech známé městu k 1. 10. běžného kalendářního roku.“

 

 

(3)           V článku 14 písm. c) bodě 5 se zrušují uvozovky za poslední tečkou.

 

 

(4)           V článku 14 se vkládá nové písmeno d), které zní:

 

„d)     Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům, s výjimkou městských obvodů Nová Bělá, Proskovice, Hošťálkovice a Lhotka:

 

  1. plní úkoly vyplývající z § 50 odst. 2, 3, 4 a 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

 

(5)           V Příloze číslo 1 se v odstavci 1 text „Přenesenou působnost uvedenou v čl. 14 „Přestupky“ písm. b) vykonávají tyto městské obvody:“ nahrazuje textem „Přenesenou působnost uvedenou v čl. 14 „Přestupky“ písm. b) a d) vykonávají tyto městské obvody:“.

 

 

(6)           Článek 15 písm. a) bod 4 nově zní:

 

„4.     plní úkoly vyplývající z § 33, § 35a a § 50 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,“.

 

 

(7)           Článek 15 písm. a) bod 6 nově zní:

 

„6.     vykonávají funkci zvláštního příjemce dávky, pokud je v odůvodněných případech příjemcem určeno město jako právnická osoba dle § 118 odst. 1 písm. a) zákona č. 582/1991Sb.,o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, § 40 zákona č. 111/2006 Sb., o  pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, § 59 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, § 20 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 50l zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a to dle trvalého pobytu, příp. faktického bydliště oprávněné osoby nebo dosavadního příjemce dávky.“.

 

 

(8)           Článek 15 písm. b) bod 2 nově zní:

 

„2.     rozhodují o zvláštním příjemci dávky důchodového pojištění podle § 10 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,“.

 

 

(9)           V článku 15 písm. b) bodě 3 podbodě  3.1  odrážce prvé se text „dle ust. § 27a odst. 7 a 8“ nahrazuje textem „dle ust. § 27a odst. 7, 8 a 10“.

 

 

(10)        V článku 15 písm. b) bodě 3 podbodě  3.1  se zrušuje text „ – mimo agendy ust. § 49 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí24,“.

 

 

(11)        Článek 15 písm. b) bod 4 nově zní:

 

„4.     plní úkoly vyplývající z § 7, § 33, § 33a, § 35a, § 50 odst. 1, § 55 odst. 5, § 63 odst. 3, § 64 odst. 3 a § 65 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022

 

 

  

Ing. Tomáš Macura, MBA, v. r.

primátor

 

 

 

 

Mgr. Radim Babinec v. r.

náměstek primátora