Obecně závazná vyhláška č. 18/2013

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 18/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo  města  se  usneslo dne 11.12.2013 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, a podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně  závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity:

Čl. 1 Změny
Obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity se mění a doplňuje takto:

(1) text v Článku 5 Splatnost poplatku nově zní:

„Poplatek je splatný čtvrtletně vždy do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí."

(2) V Článku 6 Osvobození a úlevy se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. d), které  

      zní:

„ d) ubytovací kapacita v zařízeních, k nimž náleží vlastnické právo statutárnímu městu Ostrava."

Čl. 2 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

 

Ing. Petr Kajnar v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík v.r.
náměstek primátora