Obecně závazná vyhláška č. 17/2022

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 17/2022,

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 07.12.2022 vydat podle ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení   § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  a podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku         a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon   o oceňování majetku“), se podle § 10 a § 33 odst. 2 zákona o oceňování majetku a podle § 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „oceňovací vyhláška“), vydává pro území statutárního města Ostravy cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 23 (dále jen „cenová mapa“). Ceny  v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona o oceňování majetku, pokud zařazení pozemků do cenové mapy není v rozporu s oceňovacími předpisy.

 

Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení     § 3 až § 5 oceňovací vyhlášky, s výjimkou případů stavebních pozemků, které nelze cenou z cenové mapy ocenit, uvedených v textové části cenové mapy v bodě 3. Instrukce k použití cenové mapy.

 

Čl. 3

Cenová mapa v rozsahu 66 listů grafické části na mapových listech digitalizované mapy v měřítku 1:5000   a 31 stran textové části je nedílnou přílohou této obecně závazné vyhlášky. Originál cenové mapy je  k nahlédnutí na Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava a na úřadech městských obvodů statutárního města Ostravy.

 

Čl. 4

Touto vyhláškou se zrušuje:

-  obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 16/2021, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy ze dne 08.12.2021.

 

Čl. 5

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA, v.r.

primátor

 

 

Ing. Miroslav Svozil v.r.

náměstek primátora

 

Textová část

Grafická část