Obecně závazná vyhláška č. 17/2019

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 17/2019,

 kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 11.12.2019 vydat podle ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon   o oceňování majetku“), se podle § 10 a § 33 odst. 2 zákona o oceňování majetku a podle § 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, tj. vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 457/2017 Sb., a vyhlášky č. 188/2019 Sb., (dále jen „oceňovací vyhláška“), vydává pro území statutárního města Ostravy cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 20 (dále jen „cenová mapa“). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona o oceňování majetku, pokud zařazení pozemků do cenové mapy není v rozporu s oceňovacími předpisy.

 

Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 3 až § 5 oceňovací vyhlášky, s výjimkou případů uvedených v textové části cenové mapy v bodě 3. Instrukce k použití cenové mapy.

 

Čl. 3

Cenová mapa v rozsahu 66 listů grafické části na mapových listech digitalizované mapy  v měřítku 1:5000  a 28 stran textové části je nedílnou přílohou této obecně závazné vyhlášky. Originál cenové mapy je k nahlédnutí na Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava a na úřadech městských obvodů statutárního města Ostravy.

 

Čl. 4

Touto vyhláškou se zrušuje:

-  obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 11/2018, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 19 ze dne 12.12.2018,

-  obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/2018,  kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 19, ze dne 30.1.2019.

 

Čl. 5

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2020.

  

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

   

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. v.r.

náměstek primátora

 

 

Textová příloha

Grafická příloha