Obecně závazná vyhláška č. 16/2022

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 16/2022, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 19/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2022

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 07.12.2022 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84  odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1 Změna

 

Obecně závazná vyhláška č. 19/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2022, se mění a doplňuje takto:

 

V Čl. 5 odst. 1 nově zní:

„ (1) Sazba poplatku činí:

        a) 498 Kč pro roky 2022 a 2023,

        b) 720 Kč pro rok 2024 a pro každý následující rok.“

 

 

Čl. 2 Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2023.

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA, v.r.

primátor

 

 

 

 

Ing. Miroslav Svozil v.r.

náměstek primátora