Obecně závazná vyhláška č. 16/2019

Tisk

Obecně závazná vyhláška   č. 16/2019,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2019.

 

Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 11.12.2019  usn. č. 668/ZM1822/11 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku

 

  Článek 1

Změny

 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, se mění takto:

 

V článku 1 text týkající se městského obvodu Polanka nad Odrou pod nadpisem „Polanka nad Odrou“  nově zní takto:

Základní škola a mateřská škola  Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

území městského obvodu Polanka nad Odrou

 

 

V článku 1 text týkající se městského obvodu Slezská Ostrava pod nadpisem „Slezská Ostrava“ nově zní takto:

školským obvodem všech základních škol  zřízených zastupitelstvem městského obvodu Slezská Ostrava je území tohoto městského obvodu.

 

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace

Základní škola Muglinov, Pěší 1, příspěvková organizace.

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace

 

 

Článek 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2020.

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. v.r.

náměstkyně primátora