Obecně závazná vyhláška č. 16/2013

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 16/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2013

Zastupitelstvo  města  se  usneslo dne 11.12.2013 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, a podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2013:

Čl. 1 Změny
Obecně závazná vyhláška č. 12/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek"), ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 se mění takto:

Článek 5 Sazba poplatku odst. (1) písm. b) nově zní:

„b) částkou 250,-- Kč, která byla stanovena na základě skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2012. Tyto náklady činily 156 716 316,-- Kč, což při počtu obyvatel 294 988 k 1.1.2013 činí 531,26 Kč."

Čl. 2 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

 

Ing. Petr Kajnar v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík v.r.
náměstek primátora