Obecně závazná vyhláška č. 15/2017

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 15/2017,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 20.9.2017 vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení

§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1 Změny

 

Obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze psů se mění a doplňuje takto:

 

(1)          V Článku 7 odst. 1 písm. j) se za slovo „Přívoz“ doplňuje text „a Úřadu městského obvodu Svinov“

 

(2)          V Článku 8 odst. 1 písm. a) se nahrazuje slovo „bezmocná3“ slovním spojením „osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby3“

 

(3)          V Článku 8 odst. 2 nově zní:

„ Nárok na sníženou sazbu poplatku podle Čl. 7 odst. 1 písm. g) a h) má držitel psa i v případě, kdy důchod není jeho jediným zdrojem příjmu.“

 

(4)          Poznámka pod čárou č. 3 nově zní:

„§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“

 

(5)          Doplňuje se poznámka pod čárou č. 5, která zní:            

„ „5“ například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů“

 

Čl. 2 Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2018.

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. v.r.

náměstkyně primátora